Cetak

Perkhidmatan Kami

Jabatan ini melaksanakan 6 fungsi teras iaitu:

 1. Unit Siasatan
  Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.

 2. Unit Aduan
  Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

 3. Unit Tatatertib
  Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

 4. Unit Pematuhan
  Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

 5. Unit Tadbir Urus
  Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.

 6. Unit Pengukuhan Integriti
  Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.