Khamis, 26 April 2018 [ 10:58:04 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Piagam Pelanggan

Pelanggan Pihak Awam

 1. Meminda Senarai Nilaian bagi hartanah yang dibenarkan di bawah Seksyen 144 Akta Kerajaan Tempatan 1976 seperti bangunan baru, tambahan atau ubahsuaian dan perobohan sebanyak 4 kali setahun iaitu pada 1 Januari, 1 April, 1 Julai, dan 1 Oktober setiap tahun. Tarikh kuatkuasa pindaan Senarai Nilaian bagi bangunan baru adalah 6 bulah selepas tarikh keluaran Perakuan Menduduki Sementara Bangunan (TCF), Perakuan Menduduki Bangunan(CF), Sijil Siap dan Pematuhan (CCC) atau Borang F.

 2. Mengeluarkan Notis Pemberitahuan kepada pemilik harta mengenai pindaan Nilai Tahunan selewat-lewatnya 30 hari sebelum tarikh pendengaran bantahan.

 3. Mengeluarkan Notis Panggilan Mendengar Bantahan kepada pemilik yang mengemukakan bantahan terhadap pindaan Nilai Tahunan secara bertulis dan dalam tempoh yang dibenarkan selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh pendengaran bantahan.

 4. Mengeluarkan keputusan Pendengaran Bantahan cukai taksiran dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh pendengaran bantahan.

 5. Mengeluarkan keputusan permohonan pengecualian atau pengurangan cukai taksiran menurut Seksyen 134 dan 135 Akta Kerajaan Tempatan 1976 dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh kelulusan oleh Menteri Wilayah Persekutuan diterima.

 6. Mengemukakan permohonan untuk pecah bahagi bangunan bagi perolehan hakmilik strata ke atas rumah pangsa DBKL yang telah dijual dalam tempoh 6 bulan dari tarikh hakmilik kekal mengikut sempadan badan pengurusan diterima.

 7. Mengeluarkan keputusan permohonan penyewaan bangunan yang diurus oleh jabatan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 8. Menjelaskan bayaran cukai tanah tahunan bagi tanah-tanah milik Datuk Bandar Kuala Lumpur sebelum 31 Mei setiap tahun.

 9. Mengeluarkan maklumat pemilikan harta dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 10. Memberi perkhidmatan kaunter yang cekap dengan memastikan pelanggan tidak perlu menunggu melebihi 15 minit pada waktu biasa dan 30 minit pada waktu puncak.

 11. Mengeluarkan Sijil Perakuan Penubuhan Badan Pengurusan Bersama dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 12. Memastikan Badan Pengurusan Bersama (JMB) ditubuhkan tidak lewat daripada 12 bulan dari tarikh penyerahan pemilikan kosong (vacant possession) kepada pembeli.

 

Pelanggan Dalaman

 

 1. Memaklumkan Jabatan Kewangan bahawa kerja-kerja pindaan Senarai Nilaian telah disempurnakan sebelum 1 Januari, 1 April, 1 Julai dan 1 Oktober setiap tahun.

 2. Mengeluarkan Nilai Tahunan berasingan bagi maksud elaun kekosongan dalam tempoh masa 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap daripada Jabatan Kewangan diterima.

 3. Menilaikan harta-harta milik Datuk Bandar Kuala Lumpur bagi maksud Insuran kebakaran, sewaan dan jualan dalam tempoh 30 hari bekerja dari permohonan lengkap diterima.

 4. Menyediakan laporan penilaian bagi maksud caj pembangunan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 5. Menyediakan laporan penilaian bagi maksud pengambilan balik tanah-tanah Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh pendengaran di Pejabat Tanah dan Galian, Wilayah Persekutuan.

 6. Mengesahkan status tanah dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 7. Menguruskan penyewaan bangunan swasta bagi jabatan-jabatan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 8. Mengemukakan permohonan tanah bagi maksud hakmilik, rizab atau TOL dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 9. Memanjangkan senarai pegangan yang diluluskan pengecualian atau pengurangan Cukai Taksiran menurut Seksyen 134 dan 135 Akta Kerajaan Tempatan 1976 kepada jabatan-jabatan DBKL yang berkaitan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh kelulusan oleh Menteri Wilayah Persekutuan diterima.

Perkhidmatan Kami

 

Objektif

Memastikan hartanah persendirian di WPKL dinilai bagi maksud cukai taksiran selaras dengan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976, mengurus hartanah Datuk Bandar serta memberi khidmat nasihat nilaian hartanah untuk jabatan dalaman DBKL dengan efisyen dan berkesan.

 

Fungsi

     

 1. Membuat penilaian cukai taksiran ke atas hartanah persendirian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

 2. Membuat penilaian caruman membantu kadar ke atas harta milik Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun.

 3. Membuat penilaian nilai pasaran, nilai pampasan, nilai sewa, nilai pajakan, nilai insuran dan kajian kemungkinan bagi harta-harta milik DBKL atau yang dicadang dibeli/disewa/diambil balik oleh DBKL.

 4. Membuat penilaian caj pembangunan mengikut permintaan dari Jabatan Perancang & Kawalan Bangunan DBKL.

 5. Mengurus permohonan tanah, sewaan tanah dan bayaran cukai tahunan bagi tanah-tanah milik DBKL.

 6. Mengurus dan menyelenggara bangunan pejabat, kilang, pangsapuri dan kondominium milik DBKL.

 7. Mengurus permohonan hakmilik strata bagi perumahan awam milik DBKL.

 8. Mengawal selia pengurusan dan penyenggaraan bangunan berstrata di seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melaksanakan fungsi Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur.  

 

Perkhidmatan Kami

\

 1. PERKHIDMATAN KAUNTER SENARAI NILAIAN DI JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA, DBKL 
 

Kaunter di sini menyediakan kemudahan kepada wargakota untuk menjelaskan bil-bil setempat seperti bil cukai pintu, saman, sewaan rumah bandaraya dan lain-lain yang berkaitan.

Di sini juga disediakan perkhidmatan carian untuk permohonan mendapatkan maklumat pemilikan serta kemaskini hakmilik dan tukar alamat surat menyurat untuk bil cukai taksiran.

Kaunter dibuka pada hari dan waktu di bawah:

REHAT
ISNIN - KHAMIS : 1.00 petang - 2.00 petang
JUMAAT : 12.15 tengahari - 2.45 petang
(Nama Pegawai: Encik Radzilan bin Mahmood,  Telefon: 603-2617 1036/1038)

KAUNTER DITUTUP PADA CUTI UMUM DAN HARI KELEPASAN AM

Perhatian:

Apabila membuat carian, hendaklah menyediakan maklumat berikut:

 1. Nombor Lot
 2. Nama Jalan
 3. Seksyen
 4. Plan Kedudukan Harta

Setiap carian di bawah akan dikenakan bayaran sebanyak RM40.00

 1. Pemilik Harta
 2. Alamat Harta
 3. Nombor Lot
 4. Cukai yang dikenakan serta
 5. Lain-Lain perkara berkaitan dengan cukai taksiran

 

2. KAUNTER BAYARAN BENDAHARI DI BAHAGIAN SENARAI NILAIAN JPPH - TINGKAT 4 BANGUNAN TH PERDANA
 

Kaunter dibuka pada hari dan waktu di bawah:

ISNIN DAN RABU : 8.30 PAGI HINGGA 4.30 PETANG
REHAT : 1 PETANG HINGGA 2 PETANG

 

 

BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)nan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan & Pengurusan) 2007 (Akta 663)

   Sila klik di sini untuk maklumat seterusnya. 

Profil Jabatan

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta ditubuhkan pada tahun 1958 dikenali sebagai Pejabat Penilaian Perbandaran. Pada tahun 1975 jabatan ini telah diberi nama baru iaitu Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur selaras dengan fungsi jabatan iaitu membuat penilaian dan pengurusan harta. Fungsi utama jabatan adalah membuat penilaian cukai taksiran ke atas kira-kira 546,367 harta persendirian di WPKL yang menyumbang pendapatan sejumlah RM 559,370,892 bagi Julai 2016.

 

Jabatan ini diketuai oleh seorang Pengarah Jusa C dan dibantu oleh seorang Timbalan Pengarah Kanan W54, dan 2 orang Timbalan Pengarah W52 serta 17 orang pegawai Kumpulan A. Jumlah kakitangan jabatan ini sehingga tahun 2016 ialah seramai 225 orang.

VISI

Bersatu tenaga secara cekap dan produktif ke arah meningkatkan hasil pencukaian taksiran DBKL.

MISI

Memberi perkhidmatan penilaian harta yang cekap, bermutu, mesra dan tepat.