Laman Web Rasmi Pelan Pembangunan Kuala Lumpur 2040
03-2617 9535 klmycity2040@dbkl.gov.my Bahasa Melayu English

Draf Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040

Pelan Struktur Kuala Lumpur (PSKL) mengandungi wawasan, matlamat, dasar dan cadangan untuk memandu pembangunan Kuala Lumpur bagi 20 tahun akan datang. PSKL menetapkan rangka kerja perancangan dan pembangunan spatial untuk diterjemah secara terperinci pada peringkat pelan pembangunan seterusnya iaitu pelan tempatan.

Pelan struktur merupakan dokumen perancangan tertinggi bagi Kuala Lumpur yang memacu pembangunan strategik secara indikatif. Pelan ini membantu dalam menguruskan pertumbuhan fizikal khususnya serta sektoral amnya melalui satu set matlamat, dasar ataupun langkah pelaksanaan sejajar dengan visi Bandar Raya Kuala Lumpur.

Penyediaan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 (PSKL2040) perlu dibuat memandangkan sebahagian dasar Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 (PSKL2020) perlu disemak disebabkan pembangunan dan perubahan ekonomi yang pesat dan pengenalan dasar-dasar terkini di peringkat negara dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini. PSKL2040 yang baru disediakan bagi memandu pembangunan Kuala Lumpur untuk jangka masa tahun perancangan akan datang.

Kuala Lumpur perlu bersedia mengambil peranan untuk bersaing di peringkat antarabangsa pada abad ke- 21. Dengan perubahan yang telah berlaku adalah wajar untuk menyediakan satu pelan struktur baharu bagi memastikan pembangunan di Kuala Lumpur dirancang secara holistik dengan urus tadbir yang cekap.

 • Mempromosikan pembangunan seimbang;
 • Mengurangkan aktiviti dan kesesakan lalu lintas di pusat bandar raya; dan
 • Mewujudkan hierarki pusat- pusat bandar di mana kawasan pertumbuhan baru berfungsi sebagai zon kediaman dan guna tenaga. Kawasan tumpuan pembangunan adalah Damansara, Wangsa Maju, Bukit Jalil dan Bandar Tun Razak.
 • Mempertingkatkan peranan Kuala Lumpur sebagai pusat komersial dan kewangan antarabangsa;
 • Mewujudkan satu struktur bandar raya efisien dan saksama;
 • Mempertingkatkan persekitaran hidup;
 • Membentuk satu identiti dan imej bandar raya yang tersendiri; dan
 • Mempunyai urus tadbir cekap dan berkesan.

Mentransformasikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia dengan pendekatan yang holistik, inklusif, saksama, berdaya huni dan mampan dengan memberi fokus kepada enam (6) perkara:

 1. Daya tahan ekonomi;
 2. Pembangunan komuniti inklusif;
 3. Penghijauan dan pengindahan bandar;
 4. Pendekatan rendah karbon;
 5. Sistem mobiliti yang cekap; dan
 6. Pengurusan tanah yang bersepadu.

Rangka Perancangan Pembangunan Kuala Lumpur

Pelan Struktur Kuala Lumpur (PSKL2040) dilaksanakan berpandukan akta yang telah termaktub dalam perlembagaan.

Pelan pembangunan yang tertinggi merupakan Rancangan Fizikal Negara Ke-3 (RFN Ke-3) yang menggariskan dasar di peringkat nasional yang mengguna pakai Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Manakala di peringkat Wilayah Persekutuan, PSKL2040 dilaksanakan berpandukan Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (Akta 267) yang menggariskan dasar penting dan memperincikan dasar dalam RFN3.

Pelan pembangunan di peringkat tempatan dan kawasan khas di Wilayah Persekutuan juga mengguna pakai Akta 267 yang menterjemah setiap dasar kepada cadangan dan projek.

Maklumat Lanjut

Dapatkan maklumat lanjut di dalam dokumen Draft PSKL 2040