[ English ]   [ Malay ]

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

Prakata

Penghargaan

1 Pengenalan

2 Konteks Pertumbuhan Antarabangsa dan Nasional

3 Wawasan dan Matlamat Kuala Lumpur

4 Asas Ekonomi dan Penduduk

5 Pendapatan dan Kualiti Hidup

6 Guna Tanah dan Strategi Pembangunan

7 Perdagangan

8 Pelancongan

9 Industri

10 Pengangkutan

11 Infrastruktur dan Utiliti

12 Perumahan

13 Kemudahan Masyarakat

14 Reka Bentuk Bandar dan Landskap

15 Alam Sekitar
  15.1 Pengenalan
  15.2 Keadaan dan Isu Semasa
    15.2.1 Persekitaran Fizikal
    15.2.2 Flora Dan Fauna
    15.2.3 Pencemaran
    15.2.4 Kawasan Sensitif Alam Sekitar
  15.3 Objektif
  15.4 Dasar Dan Cadangan
    15.4.1 Bandar Raya Taman Tropika
    15.4.2 Persekssitaran Fizikal
    15.4.3 Flora Dan Fauna
    15.4.4 Kawalan Pencemaran
    15.4.5 Kawasan Sensitif Alam Sekitar
    15.4.6 Penyertaan Awam
    15.4.7 Pengurusan Alam Sekitar

16 Kawasan Khusus

17 Zon Strategik

18 Perlaksanaan


Singkatan


Glosari


 

ALAM SEKITAR
15.1 PENGENALAN
  716.

Persekitaran Bandar Raya merangkumi bukan sahaja aspek-aspek yang boleh diukur seperti kualiti air, udara dan tahap kebisingan tetapi juga aspek-aspek yang sukar diukur khususnya aspekaspek perasaan dan visual rupa bandar dan ameniti. Ianya juga satu komponen penting dalam kualiti hidup yang dapat diberikan oleh Bandar Raya kepada warga kota serta menyumbang kepada imej dan identiti Bandar Raya.

  717. Objektif alam sekitar PSKL 1984 adalah ‘untuk menjamin taraf alam sekitar yang sebaik mungkin dengan memperbaiki dan memelihara perseimbangan yang bijak di antara pembangunan, ekologi dan warisan negara’. Strategi yang menyokong objektif ini adalah untuk menggalakkan mutu ameniti alam sekitar yang tinggi dari segi seni bandar dan seni taman bagi mencapai persekitaran yang bebas dari bentuk pencemaran utama.
  718.

Program alam sekitar selepas PSKL 1984 telah banyak memberi penekanan terhadap ameniti berbanding suasana persekitaran. Penekanan ini telah berubah disebabkan kesedaran bahawa pertimbangan untuk alam sekitar tidak seharusnya dihadkan kepada kawalan pencemaran tetapi lebih positif ke arah mewujudkan persekitaran yang selesa, ceria dan merangsang. Tambahan pula, piawaian untuk kualiti air, kualiti udara, tahap kebisingan, sisa industri dan buangan efluen adalah ditentukan di peringkat nasional, manakala DBKL terlibat mengawal secara langsung perkara-perkara seperti penanaman pokok dan seni bandar.

  719.

Adalah penting untuk bertindak balas kepada isu alam sekitar yang dihadapi oleh Bandar Raya dengan mengambil langkah pencegahan, kawalan atau pembaikan yang sesuai, pendekatan selari juga perlu dengan mengarahkan tindakan dan program-program ke arah mewujudkan ciri dan imej bandar tersendiri yang lahir dari wawasan Kuala Lumpur untuk menjadi bandar raya bertaraf dunia. Tambahan lagi, sebagai ibu negara, Kuala Lumpur mempunyai potensi dan juga bertanggungjawab untuk meningkatkan piawaian nasional yang telah ditetapkan.14.2 KEADAAN SEMASA DAN ISU
  15.2.1 PERSEKITARAN FIZIKAL
   
a)
Cerun-cerun Curam
   
i.
Keadaan Semasa
    720.

Kuala Lumpur terletak pada paras antara 30 meter dan 200 meter dari aras laut, mempunyai dataran lembah sungai yang rata di bahagian utara dan timur, bukit-bukit bercerun curam ke arah barat, timur laut dan selatan serta lembah sungai yang sempit ke arah barat daya, di mana Sungai Klang mengalir ke arah pantai (rujuk Rajah 15.1).

    721. Sehingga kini, pembangunan di kawasan-kawasan cerun melebihi 30 darjah masih berlaku dan ini menyebabkan ketidakstabilan cerun yang serius terutamanya di kawasan pembangunan bertingkat dan berkepadatan tinggi.
   
ii.
Isu
    722. Kekurangan langkah-langkah untuk menstabilkan cerun atau menutup tanah-tanah terbuka dalam pembangunan baru adalah penyebab utama hakisan tanah. PSKL 1984 telah mengambil kira isu hakisan tanah dan kestabilan cerun serta menyediakan garis panduan untuk pembangunan. Walau bagaimanapun, hakisan tanah dari tapaktapak pembinaan masih terus berlaku.

Hakisan tanah disebabkan pembinaan di cerun-cerun curam.
   
b)
Kualiti Air Sungai
   
i.
Keadaan Semasa
    723.

Dua daripada tiga sungai utama di Kuala Lumpur iaitu Sungai Klang dan Sungai Gombak mengalir melalui Pusat Bandar Raya. Ketiga-tiga sungai berpunca daripada kawasan tinggi di bahagian utara Kuala Lumpur (rujuk Rajah 15.2) dan mengandungi muatan pepejal terampai yang tinggi, berdasarkan kepada warnanya yang keruh. Punca utama kepada situasi ini adalah pembuangan keladak dari tapak-tapak pembinaan.

    724.
Sampah sarap di dalam sungai juga adalah satu masalah serius yang berpunca dari pembuangan sisa pepejal tanpa kawalan dari kawasan setinggan di sepanjang tebing sungai. Pembuangan secara langsung air sisa domestik ke dalam sungai masih lagi berlaku di beberapa kawasan, ini menambah masalah pencemaran sungai seperti yang dilaporkan di dalam Laporan Kualiti Alam Sekeliling 2000 Malaysia Indeks Kualiti Air (WQI) menunjukkan kualiti air Sungai Klang dan Sungai Gombak masih tercemar, (WQI Kelas III 51.9-76.5) di mana rawatan secara ekstensif diperlukan.
     


     

       
   
ii.
Isu
      Kualiti air sungai bandar raya yang rendah.
   
c)
Kawasan Mudah Banjir
   
i.
Keadaan Semasa
    725. Banjir adalah perkara biasa berlaku di Kuala Lumpur setiap kali hujan lebat, terutamanya di Pusat Bandar Raya dan kawasan hilir (rujuk Rajah 15.3). Banjir kilat yang sering berlaku mengganggu fungsi Bandar Raya, merosakkan harta benda dan mengancam kehidupan manusia.
   
ii.
Isu
    726. Isu-isu berkaitan banjir diterangkan dalam Bab 11: Infrastruktur dan Utiliti.
    727.

Pembangunan struktur di dalam rizab sungai mengurangkan kapasiti aliran sungai di Bandar Raya dan meningkatkan kebarangkalian berlakunya banjir.

Halangan aliran air hujan oleh pembinaan struktur di dalam rizab sungai.


   
d)
Tanah Jerlus
   
i.
Keadaan Semasa
    728. Batuan bawah tanah bagi kebanyakan kawasan di sebelah utara Kuala Lumpur terdiri daripada batu kapur dan granit hinggalah kepada percampuran schist-phylite dan quartzite-phylite. Batu kapur dan quartzite-phylite terdapat di bahagiantengah Bandar Raya terutamanya di Pusat Bandar Raya. Di bahagian selatan Kuala Lumpur, sebahagian besarnya terdiri daripada batu granit (rujuk Rajah 15.4).
    729. Kawasan yang diliputi oleh marmar atau batu kapur adalah lebih terdedah kepada keruntuhan struktur bawah tanah, disebabkan oleh pembentukan rongga atau tanah jerlus. Kebanyakan tanah jerlus berlaku dalam garisan sasar, di mana berlakunya peresapan air bawah tanah dari laluan-laluan air utama dan melarutkan batu marmar atau batu kapur melalui tindak balas asid.
   
ii.
Isu
    730. Kejadian tanah jerlus kebanyakannya berlaku di kawasan berdekatan dua sungai utama yang melalui Pusat Bandar Raya, di kawasan pembangunan pesat yang melibatkan projek berskala besar telah mengganggu aras air. Kejadian tanah jerlus ini kadangkala mengganggu pembinaan bangunan.

Gangguan pembinaan akibat tanah jerlus.
  15.2.2 FLORA DAN FAUNA
   
i.
Keadaan Semasa
    731.

Terdapat tiga hutan simpan di Kuala Lumpur, iaitu Hutan Simpan Bukit Nanas (10.52 hektar), Hutan Simpan Bukit Sungai Putih (7.41 hektar) dan Hutan Simpan Bukit Sungai Besi (42.11 hektar) (rujuk Rajah 15.5). Bukit Nanas yang terletak di tengah Pusat Bandar Raya merupakan salah satu hutan dara tertua di rantau ini. Baki kawasan hutan ini merupakan tempat tinggal untuk beberapa spesies fauna terutamanya monyet, tikus kesturi, tupai dan burung.

     


     


     


    732. Terdapat juga beberapa tempat terpencil termasuk sebahagian kawasan Kampong Sungai Penchala dan Damansara yang mengandungi tumbuhan hutan. Walaupun luas, kebanyakan kawasan hutan ini terletak di lereng bukit dan dikelilingi oleh projek pembangunan.
   
ii.
Isu
    733. Sebahagian daripada baki kawasan hutan masih di bawah ancaman pembangunan. Pencerobohan pembangunan dalam kebanyakan kes telah menjadikan kawasan hutan tidak lagi mapan sebagai habitat semula jadi kehidupan liar. Di sesetengah kawasan, keseluruhan koloni telah lenyap sementara di habitat lain, hidupan liar terpaksa mencari sumber makanan di luar habitatnya hingga menimbulkan konflik dengan penduduk di kawasan perumahan bersebelahan.

Ancaman terhadap baki kawasan hutan.
  15.2.3 PENCEMARAN
   
a)
Kualiti Udara
   
i.
Keadaan Semasa
    734.

Berdasarkan Laporan Kualiti Alam Sekeliling 2000 Malaysia, Indeks Pencemaran Udara (API) menunjukkan bahawa kualiti udara di Kuala Lumpur adalah di antara baik (API 0-50) dan sederhana (API 51-100) sepanjang masa, kecuali beberapa hari yang tidak sihat dialami semasa cuaca kering pada bulan Mei dan Julai (rujuk Rajah 15.6). Walau bagaimanapun, terdapat keadaan kualiti udara yang direkodkan tidak sihat di Kuala Lumpur disebabkan oleh kehadiran paras ozon yang tinggi akibat dari tindak balas nitrogen oksida (NOx) dan sebatian mudah ruap (VOCs) yang dilepaskan daripada kenderaan bermotor dan sumber industri, tindak balas daripada cahaya matahari dan haba.

   
ii.
Isu
    735.

Sumber-sumber utama pencemaran udara di Bandar Raya adalah seperti pembakaran terbuka, pelepasan dari kenderaan bermotor dan kerja-kerja pembinaan serta sumbangan kecil daripada industri di pinggir Bandar Raya. Kemerosotan kualiti udara boleh menjadi bencana yang serius terhadap kesihatan manusia, berkaitan dengan penyakit respirasi dan pengurangan jarak penglihatan.

Kemerosotan kualiti udara.


   
b)
Paras Bunyi
   
i.
Keadaan Semasa
    736. Berdasarkan Laporan Kualiti Alam Sekeliling 2000 Malaysia, pemantauan paras bunyi tertumpu kepada penilaian kesan pendedahan bunyi terhadap penerimaan bunyi sensitif di premis seperti sekolah dan hospital di Kuala Lumpur didapati di antara 57.8 desibel dan 71.8 desibel pada waktu siang (7 pagi ke 10 malam), iaitu melebihi had 55 desibel yang disarankan oleh World Health Organization (WHO). Lalu lintas kenderaan merupakan punca utama bunyi, manakala punca punca bunyi lain yang memberi kesan kepada kawasan setempat adalah daripada mesin perindustrian dan LRT.
   
ii.
Isu
    737. Garis panduan pembangunan tidak menetapkan keperluan zon penampan yang mencukupi di antara kawasan perumahan dan potensi punca pencemaran. Dalam sesetengah kes, lebuh raya dan jalan-jalan utama dibina melalui kawasan kediaman yang berkepadatan tinggi. Paras bunyi bukan sahaja mengganggu keselesaan penduduk, malah boleh menimbulkan masalah kesihatan.

Paras bunyi yang tinggi di kebanyakan kawasan Bandar Raya.
   
c)
Tanah Tercemar
   
i.
Keadaan Semasa
    738.

Tapak pelupusan sedia ada di Taman Beringin dan bekas-bekas tapak pelupusan sisa pepejal berhampiran Sri Petaling dan Jinjang Utara merupakan tanah tercemar disebabkan pembuangan sisa pepejal secara tidak teratur dan rawatan tanah yang tidak sistematik. Gas methane, bahan kimia dan sisa toksik serta air larutan (leachate) yang terdapat di tapak ini mencemarkan tanah, air permukaan dan air bawah tanah serta kualiti udara.

   
ii.
Isu
    739. Pembangunan pesat telah memberi tekanan kepada keperluan untuk membangunkan semula kawasan tanah tercemar. Peraturan dan perundangan khusus untuk mengawal penggunaan kawasan tanah tercemar perlu diadakan mengikut piawaian, prosedur dan teknologi yang sesuai.

Tiada kawalan dan peraturan penggunaan kawasan tanah tercemar
  15.2.4 KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR
   
i.
Keadaan Semasa
    740. Kawasan sensitif alam sekitar didefinisikan sebagai satu kawasan yang perlu diberi perhatian khusus atau pertimbangan yang sewajarnya sebelum sesuatu pembangunan dibenarkan dalam kawasan berkenaan atau kawasan berdekatan. Kawasan sensitif alam sekitar adalah kawasan yang terdedah kepada hakisan, banjir, cerun curam, tanah jerlus, pencemaran udara, air dan bunyi serta kawasan hutan dan warisan tidak didokumentasikan dengan baik.
    741. Disebabkan kekurangan garis panduan, kesan pembangunan terhadap kawasan sensitif alam sekitar tidak diberikan perhatian yang sewajarnya, mengakibatkan kemerosotan persekitaran semula jadi Bandar Raya.
   
ii.
Isu
    742.

Garis panduan perancangan sedia ada tidak cukup komprehensif untuk menilai kesan projek pembangunan terhadap kawasan sensitif alam sekitar.

Kekurangan garis panduan pembangunan untuk kawasan sensitif alam sekitar.


15.3 OBJEKTIF
  743.

Untuk meningkatkan kualiti hidup Bandar Raya setaraf dengan wawasan sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia, DBKL bertujuan untuk:

mewujudkan Bandar Taman Tropika yang sensitif kepada tapak semula jadi dan sesuai dengan lokasi wilayah tropikanya;

• meneruskan pengekalan keseimbangan yang saksama antara pembangunan, ekologi dan warisan negara;

• meningkatkan persekitaran kehidupan bandar raya; dan

• mencapai persekitaran yang bebas daripada sebarang bentuk pencemaran utama.\


15.4

DASAR DAN CADANGAN

  15.4.1 BANDAR RAYA TAMAN TROPIKA
    744.

Program landskap dan pengindahan yang telah dijalankan kebelakangan ini amat berjaya dan membantu dalam mengubah persekitaran Bandar Raya, terutamanya di Pusat Bandar Raya. Program-program ini seharusnya ditingkatkan dan diperluaskan untuk merangkumi semua kawasan kediaman, perdagangan dan perindustrian di Kuala Lumpur ke arah merealisasikan objektif mewujudkan sebuah Bandar Raya Taman Tropika.

Dasar:

EN 1: DBKL akan mempromosikan program pengindahan dan landskap di kawasan kediaman, perdagangan dan perindustrian.

EN 2: DBKL akan menggiatkan program-program penanaman pokok di tepi jalan serta melandskapkan kawasan lapang dan rekreasi.

    745.

Sebahagian kawasan lapang yang dimiliki swasta, tapak kosong dan kawasan yang belum dibangunkan di Bandar Raya, terutamanya dalam penglihatan orang ramai atau berdekatan kawasan lapang berlandskap perlu dilandskapkan dengan betul untuk meningkatkan ameniti persekitaran.

Dasar:

EN 3: DBKL akan memastikan kawasan lapang sedia ada milik swasta dan kawasan kosong lain diperuntukkan dengan landskap yang sesuai.


    746.

Strategi akan dirumuskan untuk mengambil kira sungai-sungai dan kolam bekas lombong ke dalam ameniti persekitaran Bandar Raya melalui penggunaan landskap dan langkah-langkah pembaikan yang lain.

Dasar:

EN 4: DBKL akan memastikan sungai dilandskapkan dan tapak bekas lombong dipulihkan semula.

EN 5: DBKL akan memulakan strategi yang sesuai untuk mengintegrasikan sungai utama dan tapak bekas lombong terbiar sebagai suatu ameniti dan elemen reka bentuk bandar.

  15.4.2 PERSEKITARAN FIZIKAL
   
a)
Cerun-cerun Curam
    747.

Pembangunan di kawasan berbukit perlu diberi perhatian serius selaras dengan peraturan-peraturan Bandar Raya untuk menyokong peraturan-peraturan dan dasar-dasar kerajaan yang sedia ada terpakai. Khususnya, konsep ‘fit-to-terrain’ dalam reka bentuk susun atur haruslah diaplikasikan dalam pembangunan di kawasan berbukit.

Dasar: EN 6: DBKL tidak akan membenarkan pembangunan di lereng bukit yang bercerun melebihi tahap yang dibenarkan dalam dasar dan peraturan Kerajaan Persekutuan.

EN 7: DBKL akan memerlukan kajian geoteknikal untuk semua pembangunan yang dijalankan di kawasan lereng bukit.

   
b)
Kualiti Air Sungai
    748.

Syarat penting bagi meningkatkan kualiti air sungai ialah dengan memastikan semua air buangan dari pembetungan setempat dirawat dengan betul sebelum dilepaskan ke dalam sistem sungai dan perparitan.

Dasar:

EN 8: DBKL akan, dengan kerjasama pemegang konsesi pembetungan, memastikan tiada lagi pelepasan air buangan domestik yang tidak dirawat ke dalam sistem sungai dan perparitan.

    749.

Program penempatan semula setinggan akan membantu meningkatkan kualiti air dengan mengurangkan punca utama pencemaran. Walau bagaimanapun, kaedah alternatif untuk membersihkan laluan air Bandar Raya dengan menggunakan teknologi yang maju dan efektif kos akan dikaji. Kaedah ini termasuklah penggunaan air terjun kecil bagi meningkatkan pengoksigenan dan pengudaraan sungai dan membaiki kapasitinya untuk menyokong hidupan akuatik.

Dasar:

EN 9: DBKL akan mengkaji kemungkinan pendekatan-pendekatan baru bagi meningkatkan pengoksigenan, pengudaraan dan kualiti air sungai Bandar Raya untuk menyokong hidupan akuatik di dalam sungai.

   
c)
Kawasan Mudah Banjir
    750.

DBKL akan terus bekerjasama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Persekutuan dalam mengekalkan kapasiti aliran sungai serta memastikan tidak berlaku sebarang sekatan. Kemungkinan pembinaan perangkap-perangkap pepejal terampai di hulu sungai dan di lokasi strategik yang lain untuk mengumpul sisa buangan dan mengurangkan sebarang sekatan akan dikaji bagi menyediakan langkah jangka panjang yang lebih berkesan untuk mengelakkan banjir.

Dasar:

EN 10: DBKL akan mengaktifkan semula program pemulihan semula Sungai Klang dan Sungai Gombak.

    751. Pengurangan kapasiti aliran sungai sedia ada akibat pembinaan struktur tetap di dalam rizab sungai tidak lagi dibenarkan.

Dasar:

EN 11: DBKL tidak akan meluluskan pembangunan yang melibatkan struktur tetap di dalam rizab sungai.
   
d)
Tanah Jerlus
    752.

Untuk mengurangkan bahaya akibat keruntuhan struktur dan potensi gangguan terhadap aktiviti pembinaan di kawasan pembentukan batu kapur, laporan geoteknikal perlu dikemukakan bersama dengan permohonan pembangunan.

Dasar:

EN 12: DBKL akan menghendaki permohonan pembangunan di kawasan pembentukan batu kapur disertakan dengan laporan geoteknikal.

  15.4.3 FLORA DAN FAUNA
    753. Flora dan fauna semula jadi Bandar Raya adalah sumber penting yang mesti dipelihara dan digalakkan untuk berkembang bagi manfaat penduduk Bandar Raya dan generasi seterusnya.
    754. Satu rangkaian kawasan hijau yang saling berkait akan diwujudkan dengan menghubungkan taman utama dan hutan simpan dengan rizab sungai, jalan, rel dan utiliti. Lingkaran kawasan hijau ini akan membantu mewujudkan persekitaran hidup yang mapan untuk hidupan liar. Program-program akan dirumuskan untuk memberi perhatian khusus terhadap pemuliharaan elemen semula jadi Bandar Raya, termasuk pokok dan tumbuhan asli, haiwan dan burung, dan mengukuhkan ciri-ciri tropika Bandar Raya. Program-program ini termasuklah peningkatan sumber-sumber makanan bagi hidupan liar seperti penanaman pokok berbuah dan menyediakan stesen pemberian makanan.

Dasar:

EN 13: DBKL akan memelihara baki kawasan hutan dan mengekalkan kepelbagaian mapan serta populasi hidupan liar di dalam Bandar Raya.
  15.4.4 KAWALAN PENCEMARAN
   
a)
Kualiti Udara
    755.

Penurunan jumlah lalu lintas jalan raya mempunyai hubungan secara langsung terhadap pengurangan pencemaran udara. Dasar-dasar pengangkutan yang mempromosikan penggunaan pengangkutan awam berbanding pengangkutan persendirian bukan sahaja membantu dalam pengurusan permintaan lalu lintas, tetapi juga dapat mengurangkan pencemaran udara. Program-program lain untuk mengurangkan kesan pencemaran dari kenderaan juga akan dilaksanakan seperti pembinaan penampan semula jadi dan buatan manusia di sepanjang jalan dengan penanaman pokok secara padat, pokok pagar dan pokok rimbun sebagai perangkap debu.

Dasar:

EN 14: DBKL akan memastikan penyediaan kawasan penampan berlandskap yang mencukupi di antara lebuh raya dan kawasan tepu bina lain.

    756. Jabatan Alam Sekitar adalah bertanggungjawab untuk menguatkuasakan langkah-langkah berkaitan dengan pencemaran udara dan DBKL perlu menyelaras bersama jabatan berkaitan untuk mengurangkan pencemaran udara.

Dasar:

EN 15: DBKL akan, dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar, mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran udara di dalam Bandar Raya.
   
b)
Paras bunyi
    757. Dasar pengangkutan bagi mempromosikan pengangkutan awam dan mengurangkan kenderaan persendirian di jalan raya juga merupakan strategi penting dalam menurunkan paras bunyi. Tambahan pula, keperluan untuk menaikkan piawaian jarak anjakan antara kediaman dan jalan jalan utama akan dikaji.

Dasar:

EN 16: DBKL akan melaksanakan langkah-langkah untuk menurunkan paras bunyi di Bandar Raya.
   
b)
Tanah Tercemar
    758. Tanah-tanah tercemar hendaklah dirawat agar kawasan ini dapat digunakan semula untuk kegunaan yang sesuai. Rawatan kawasan ini dijangka akan mengambil masa melebihi 20 tahun dan dalam tempoh tersebut kawasan ini akan dijadikan kawasan hijau sensitif. Oleh itu peraturan dan prosedur rawatan yang sesuai hendaklah disediakan.

Dasar:

EN 17: DBKL akan memastikan kawasan tanah tercemar dirawat dan dikhaskan sebagai kawasan hijau sensitif.
  15.4.5 KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR
    759. Langkah-langkah perlu diperkenalkan untuk mewujudkan persekitaran mapan yang dapat mengekalkan keseimbangan saksama di antara pembangunan, ekologi dan warisan negara. Untuk mengelakkan kompromi antara alam semula jadi dan bentuk warisan Bandar Raya, kawasan sensitif alam sekitar akan ditentukan dan didokumentasikan dengan baik. Garis panduan juga akan dirumuskan untuk memandu, mengawal dan mengurus pembangunan di dalam dan di sekitar kawasan tersebut.

Dasar:

EN 18: DBKL akan, menentukan kawasan sensitif alam sekitar dan menyediakan garis panduan bagi pengawalan dan pengurusannya.
  15.4.6 PENYERTAAN AWAM
    760. Aktiviti-aktiviti ekonomi yang melibatkan pihak awam hendaklah dilaksanakan selaras dengan konteks Local Agenda 21. Penglibatan awam hendaklah membantu mencapai alam sekitar mapan dalam mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang ada.
    761. Konsep eko-perkongsian, yang memberi penekanan kepada usaha perancangan pelbagai pihak yang berkepentingan seperti perusahaan swasta, pelbagai agensi kerajaan, organisasi berasaskan komuniti dan bukan kerajaan (CBOs dan NGOs) bagi menjalankan aktiviti kajian dalam meningkatkan kesedaran awam tentang persekitaran mapan akan dipromosikan dan dipertingkatkan. Kempen ‘jalan bersih’, ‘udara bersih’ dan ‘air bersih’ di mana DBKL dengan kerjasama NGOs dan konsesi swasta telah menerajui untuk meluaskan konsep eko-perkongsian. Pihak awam juga akan digalakkan mengamalkan Konsep 3R, iaitu ‘Reduce’ (mengurang), ‘Reuse’ (mengguna semula) dan ‘Recycle’ (mengitar semula). Programprogram sebegini boleh dijalankan pada peringkat kejiranan.

Dasar:

EN 19: DBKL akan, dengan kerjasama agensi kerajaan lain, sektor awam dan swasta, mengambil langkah proaktif bagi memastikan pembangunan ekonomi, fizikal dan sosial mapan sesuai dengan persekitaran sedia ada.
  15.4.7 PENGURUSAN ALAM SEKITAR
    762.

Semua dasar yang telah dirumuskan dan garis panduan yang didrafkan akan menjadi asas bagi rangka kerja yang komprehensif untuk memandu, mengawal dan mengurus pembangunan baru serta kerja-kerja pembaikan di Kuala Lumpur. Bagi melaksanakan langkah-langkah ini, Unit Alam Sekitar di bawah Jabatan Kesihatan DBKL akan diperkukuhkan untuk mengawal dan memudahkan penyelarasan dengan semua pihak yang berkepentingan serta semua jabatan berkaitan di dalam dan di luar DBKL.

Dasar:

EN 20: DBKL akan menyelaras bersama pihak yang berkepentingan yang berkaitan untuk melaksanakan dasar dan garis panduan bagi kawasan sensitif alam sekitar.