[ English ]   [ Malay ]

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

Prakata

Penghargaan

1 Pengenalan

2 Konteks Pertumbuhan Antarabangsa dan Nasional

3 Wawasan dan Matlamat Kuala Lumpur

4 Asas Ekonomi dan Penduduk

5 Pendapatan dan Kualiti Hidup

6 Guna Tanah dan Strategi Pembangunan

7 Perdagangan

8 Pelancongan

9 Industri

10 Pengangkutan

11 Infrastruktur dan Utiliti

12 Perumahan

13 Kemudahan Masyarakat

14 Reka Bentuk Bandar dan Landskap

15 Alam Sekitar

16 Kawasan Khusus

17 Zon Strategik

18 Perlaksanaan


Singkatan


Glosari
PELAN STRUKTUR KUALA LUMPUR 2020
DEFINISI LOGO

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020
yang akan digunapakai selama 20
tahun sehingga tahun 2020.

Mercutanda (icon) Bandar Raya
Kuala Lumpur dan simbol
perkembangan ekonomi.
Pembangunan Kuala Lumpur adalah
berteraskan pembangunan sosial.
Pembangunan Kuala Lumpur adalah
berlandaskan pemeliharaan dan
pembangunan alam sekitar.