[ English ]   [ Malay ]

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

Prakata

Penghargaan

1 Pengenalan

2 Konteks Pertumbuhan Antarabangsa dan Nasional

3 Wawasan dan Matlamat Kuala Lumpur

4 Asas Ekonomi dan Penduduk

5 Pendapatan dan Kualiti Hidup

6 Guna Tanah dan Strategi Pembangunan

7 Perdagangan

8 Pelancongan

9 Industri

10 Pengangkutan

11 Infrastruktur dan Utiliti

12 Perumahan

13 Kemudahan Masyarakat
13.1 Pengenalan
13.2 Keadaan Semasa dan Isu
13.2.1 Umum
13.2.2 Kemudahan Komuniti Awam
13.2.3 Kawasan Lapang Kemudahan Rekreasi Dan Sukan
13.2.4 Kemudahan Pendidikan
13.2.5 Kemudahan Kesihatan
13.2.6 Kemudahan Keselamatan Dan Kecemasan
13.2.7 Kemudahan Kebajikan Sosial
13.2.8 Kemudahan Kebudayaan
13.2.9 Kemudahan Keagamaan
13.2.10 Tanah Perkuburan
13.3 Objektif
13.4 Dasar Dan Cadangan
13.4.1 Umum
13.4.2 Kemudahan Komuniti Awam
13.4.3 Kawasan Lapang Kemudahan Rekreasi Dan Sukan
13.4.4 Kemudahan Pendidikan
13.4.5 Kemudahan Kesihatan Awam
13.4.6 Kemudahan Keselamatan Dan Kecemasan
13.4.7 Kemudahan Kebajikan Sosial
13.4.8 Kemudahan Kebudayaan
13.4.9 Tanah Perkuburan
13.5 Keperluan Masa Hadapan

14 Reka Bentuk Bandar dan Landskap

15 Alam Sekitar

16 Kawasan Khusus

17 Zon Strategik

18 Perlaksanaan


Singkatan


Glosari


 
KEMUDAHAN MASYARAKAT
13.1 PENGENALAN
  586.

Berbanding dengan bandar-bandar lain di Malaysia, Kuala Lumpur merupakan bandar raya utama yang memperlihatkan dengan jelas contoh sebenar kehidupan harmoni berbilang etnik dan kepercayaan. Dalam jangka masa 20 tahun akan datang, DBKL berhasrat meneruskan pencapaian ini untuk mewujudkan satu masyarakat yang berintegrasi dan harmoni serta mempunyai kepelbagaian budaya.

  587. Selaras dengan matlamat untuk mempertingkatkan lagi persekitaran hidup bandar raya, DBKL menggalakkan perpaduan sosial melalui program komuniti dan sosial serta menyediakan kemudahan masyarakat dan rekreasi yang akan menyatupadukan masyarakat melalui perkongsian aktiviti. Melalui kuasa perancangan dan kawalan pembangunan, DBKL juga adalah fasilitator bagi projek kemudahan kerajaan dan swasta yang memberi khidmat kepada masyarakat. Tambahan pula, sebagai pihak berkuasa perancangan bagi Kuala Lumpur, menjadi tanggungjawab DBKL memastikan agar kemudahan masyarakat diagihkan secara adil dan saksama kesemua kawasan dan sektor mengikut keperluan setempat.
  588. Sehingga kini, Kuala Lumpur telah memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pembangunan dan seterusnya mewujudkan kemewahan untuk penduduknya. Kini ianya sebuah bandar raya yang telah mencapai tahap membangun dan sewajarnya Kuala Lumpur berusaha untuk mengukuhkan pencapaiannya dengan memperbaiki kualiti hidup warga kota, dengan membangunkan masyarakat berkesedaran sivik, bertanggungjawab dan beridentiti yang boleh dibanggakan oleh masyarakat keseluruhannya. DBKL akan menerajui pembentukan persekitaran yang selesa dan selamat untuk warga kota di samping membangunkan masyarakat yang lebih prihatin. DBKL juga akan meluaskan lagi bidang tanggungjawabnya terhadap keperluan masyarakat warga tua, cacat dan kurang upaya dengan memberi bantuan sokongan termasuk program sosial dan memperbaiki keperluan infrastruktur supaya mereka lebih berinteraksi dengan kehidupan Bandar Raya.
  589.

Masyarakat yang lebih maju dan sofistikated lebih terdorong kepada seni dan kebudayaan serta perkembangan persekitaran kebudayaan adalah penentu kepada tahap bandar raya yang bertaraf dunia. Kuala Lumpur perlu membangun sebagai satu entiti moden dengan identiti dan imej tersendiri, yang kaya dengan seni dan budaya yang menjadi kebanggaan warga kota dan negara.13.2 KEADAAN SEMASA DAN ISU
  13.2.1 UMUM
    590.

Jadual 13.1 menunjukkan peruntukan kemudahan masyarakat sedia ada dan komited berbanding dengan keperluan mengikut piawaian perancangan dalam PSKL 1984.

    591. Dalam kebanyakan kes, adalah tidak mungkin membuat satu perbandingan selagi tiada piawaian yang dicadangkan dalam pelan asal. Walau bagaimanapun satu kajian anomi telah dijalankan dan ianya telah memberi gambaran terhadap tahap kecukupan kemudahan yang disediakan. Dari bancian yang dijalankan jelas menunjukkan bahawa persepsi terhadap kecukupan kemudahan yang disediakan adalah berbeza-beza mengikut pelbagai faktor, tidak semata-mata kepada penyediaan kualiti rendah, masalah kemudahsampaian dan kekurangan penyelenggaraan.
   
ii.
Isu
    592. Walaupun terdapat sebahagian daripada piawaian perancangan PSKL 1984 masih boleh diguna pakai namun piawaian-piawaian baru perlu difikirkan terutamanya terhadap perkara-perkara yang tidak diambil kira sebelum ini seperti kemudahan untuk warga tua dan golongan kurang upaya. Piawaian kemudahan lain perlu disemak semula mengikut perubahan keperluan sosial.

Piawaian perancangan PSKL 1984 bagi peruntukan kemudahan masyarakat tidak lagi sesuai terhadap keperluan sebenar penduduk.
  13.2.2 KEMUDAHAN KOMUNITI AWAM
   
i.
Keadaan Semasa
    593.

DBKL bertanggungjawab menyediakan kemudahan komuniti awam yang bertujuan menyatupadukan rakyat yang terdiri dari berbilang bangsa, umur dan status sosial. Walaupun kemudahan ini terbuka kepada semua, adalah menjadi tanggungjawab utama DBKL untuk memastikan kemudahan-kemudahan yang disediakan ini mudah dan mampu diguna oleh golongan yang mungkin tidak mempunyai pilihan lain yang serupa. Kemudahan-kemudahan ini termasuklah dewan serba guna, perpustakaan dan pasar awam.

    594.

Rajah 13.1 dan Jadual 13.2 menunjukkan taburan kemudahan komuniti awam di Kuala Lumpur.

   
ii.
Isu
    595. Reka bentuk awal dewan serba guna yang dibina pada tahun 1980an dan awal tahun 1990an, menyediakan ruang yang boleh digunakan pada satu-satu masa hanya untuk tujuan aktiviti rekreasi atau perjumpaan sosial. Dewan serba guna ini tidak menepati aspirasi dan pilihan penduduk yang pelbagai. Manakala reka bentuk pusat komuniti, yang dibina dan siap pada tahun penghujung 1990an menyediakan kemudahan yang lebih komprehensif seperti ruang untuk pusat komputer, perpustakaan, kolam renang, tadika, pameran, gimnasium, pusat untuk warga tua dan belia dan kiosk makanan. Reka bentuk ini mencerminkan perubahan keperluan dan peningkatan kehendak penduduk.

• Reka bentuk dewan serba guna tidak menepati keperluan aspirasi penduduk.
    596.

Perpustakaan awam telah disediakan di semua zon strategik tetapi kemudahan ini diagihkan secara tidak seimbang mengikut taburan penduduk.

Taburan perpustakaan awam tidak seimbang.

     
  13.2.3 KAWASAN LAPANG, KEMUDAHAN REKREASI DAN SUKAN
   
i.
Keadaan Semasa
    597.

Kemudahan sukan dan rekreasi adalah penting bagi perkembangan fizikal dan minda penduduk Bandar Raya dan juga menjadi elemen untuk mengukuhkan semangat kemasyarakatan.

    598.

Kuala Lumpur juga merupakan pusat sukan wilayah dan nasional dan sekarang mempunyai banyak kemudahan sukan bertaraf antarabangsa setelah menjadi tuan rumah Sukan Komanwel pada tahun 1998. Kebanyakan kemudahan ini terletak di Kompleks Sukan Nasional Bukit Jalil.

    599.

Rajah 13.2 dan Jadual 13.3 menunjukkan taburan kawasan lapang, kemudahan rekreasi dan sukan di Kuala Lumpur.

     
    600. DBKL bertanggungjawab menyedia dan mengurus kemudahan sukan awam yang digunakan oleh warga kota Kuala Lumpur seperti padang bola sepak, kompleks sukan tempatan, kolam renang dan gelanggang tenis. Gelanggang-gelanggang badminton dan takraw biasanya disediakan di dalam dewan.
    601.

Kemudahan rekreasi seperti taman dan kawasan permainan kanak-kanak dirancang, disediakan dan diurus oleh DBKL. Taman bandar raya di Kuala Lumpur mempunyai kepentingan tersendiri bukan setakat keperluan warga kota, tetapi juga menjadi tarikan kepada pengunjung tempatan dan antarabangsa. Selain dari itu, terdapat tiga rizab hutan simpan di Kuala Lumpur, antara yang paling dikenali ramai ialah Bukit Nanas yang terletak di tengah Pusat Bandar Raya.


Gambar 13.1: Kemudahan sukan dan rekreasi adalah penting bagi
perkembangan fizikal dan minda penduduk Bandar Raya dan juga
menjadi elemen untuk mengukuhkan semangat kemasyarakatan.

   
ii.
Isu
    602.

Taman-taman kejiranan dan tempatan, kawasan permainan kanak-kanak, padang bola sepak, kolam renang awam dan gelanggang tenis telah disediakan di semua zon strategik. Walau bagaimanapun, kemudahan-kemudahan ini diagihkan secara tidak seimbang mengikut taburan penduduk.

Pengagihan taman-taman kejiranan dan tempatan, kawasan permainan kanakkanak, padang bola sepak, kolam renang awam dan gelanggang tenis tidak seimbang.

    603. Dalam kebanyakan kes, kemudahan masyarakat adalah mencukupi tetapi kurang digunakan. Keadaan ini wujud disebabkan kurang penyelenggaraan, vandalisme dan kemudahsampaian yang lemah dan telah memberi kesan kepada beberapa kawasan permainan kanak-kanak, padang bola sepak dan kemudahan sukan.

Kurang penggunaan kawasan permainan kanak-kanak, padang bola sepak dan kemudahan sukan kerana kurang penyelenggaraan, vandalisme dan kemudahsampaian yang lemah.
    604.

PSKL 1984 telah mengenal pasti empat kategori kawasan lapang iaitu, taman dan kebun bunga, kawasan permainan tempatan, kawasan lapang tepian dan kemudahan sukan. Hierarki ini telah terbukti terlalu umum dan telah menyebabkan agihan taman-taman kecil tidak sama rata di seluruh Bandar Raya.

Taburan taman-taman kecil tidak seimbang di seluruh Bandar Raya.

    605. Tempat-tempat kemudahan rekreasi sedia ada untuk keperluan semua tetapi tidak menampung keperluan khusus untuk golongan remaja.

Kekurangan tempat-tempat rekreasi yang sesuai untuk golongan remaja.
  13.2.4 KEMUDAHAN PENDIDIKAN
   
i.
Keadaan Semasa
    606. Sekolah memainkan peranan untuk menyatukan generasi muda yang terdiri daripada berbilang etnik dan kepercayaan. Kuala Lumpur mempunyai satu tradisi yang membanggakan kerana banyak sekolah tertua dan berprestij di Malaysia terletak di dalam Pusat Bandar Raya.
    607.

Rajah 13.3 dan Jadual 13.4 menunjukkan taburan kemudahan pendidikan di Kuala Lumpur. Program pembinaan sekolah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dengan DBKL berperanan sebagai fasilitator, menentukan keperluan dan peletakan tapak-tapak yang sesuai. Kebanyakan sekolah rendah dan menengah bersifat integrasi pelbagai etnik dan kepercayaan namun terdapat juga sekolah-sekolah Tamil, Cina dan sekolah agama yang dibuka kepada semua kaum.


     

    608. Kemudahan pendidikan tertari termasuk Universiti Malaya dan Universiti Teknologi Malaysia bersama dengan maktab latihan guru, vokasional dan perubatan. Sebagai tambahan, terdapat sebilangan universiti, kolej dan politeknik swasta.
   
ii.
Isu
    609.

Tadika, sekolah rendah dan menengah kerajaan dan swasta telah disediakan di semua zon strategik tetapi kemudahan ini diagihkan secara tidak seimbang mengikut taburan penduduk.

Taburan tadika, sekolah rendah dan menengah tidak seimbang.

    610. Penempatan banyak sekolah di Pusat Bandar Raya tidak lagi mencerminkan perkaitan kawasan tadahan penduduk dan akibatnya menyumbang kepada kesesakan lalu lintas.

Penempatan banyak sekolah di Pusat Bandar Raya menyumbang kepada kesesakan lalu lintas.
    611. Dianggarkan seramai 3,174 orang kanak-kanak kurang upaya di Kuala Lumpur yang memerlukan pendidikan khas. Kini, terdapat kekurangan sekolah khas untuk memenuhi keperluan mereka.

Kekurangan sekolah khas untuk kanak-kanak kurang upaya.
  13.2.5 KEMUDAHAN KESIHATAN
   
i.
Keadaan Semasa
    612. Perkhidmatan kesihatan yang selesa, mudah sampai dan mampu diperolehi adalah penting untuk kesejahteraan warga kota sesebuah bandar raya. Tadahan penduduk yang luas dan peranannya sebagai ibu negara, Kuala Lumpur menawarkan pelbagai kemudahan kesihatan terdiri daripada perkhidmatan rawatan umum hingga pakar perubatan.
    613.

Rajah 13.4 dan Jadual 13.5 menunjukkan taburan dan bilangan kemudahan kesihatan awam di Kuala Lumpur.


     

    614. Kemudahan kesihatan disediakan oleh pihak kerajaan atau institusi swasta. Hospital utama di Malaysia iaitu Hospital Kuala Lumpur (HKL) terletak di Pusat Bandar Raya dan memberi perkhidmatan kepada penduduk Kuala Lumpur, wilayah dan seluruh negara. Sebagai tambahan, poliklinik, klinik bersalin serta klinik gigi kerajaan dan swasta turut memberi perkhidmatan kepada penduduk tempatan.
   
ii.
Isu
    615. Klinik kerajaan seperti poliklinik, klinik gigi, klinik bersalin dan klinik/hospital kanak-kanak telah disediakan di semua zon strategik tetapi kemudahan ini diagihkan secara tidak seimbang mengikut taburan penduduk. Ini merupakan masalah kepada golongan berpendapatan rendah yang kurang mampu mendapat rawatan di klinik swasta dan yang tinggal jauh dari kemudahan kesihatan awam ini.

Taburan kemudahan kesihatan awam tidak seimbang.
  13.2.6 KEMUDAHAN KESELAMATAN DAN KECEMASAN
   
i.
Keadaan Semasa
    616. Penyediaan persekitaran yang aman dan selamat untuk warga kota adalah keutamaan penting bagi sesebuah bandar raya. Pada umumnya, Kuala Lumpur setanding dengan bandar-bandar utama lain dalam aspek ini dengan menyediakan balai-balai polis yang disokong oleh pondok polis dan pondok rukun tetangga serta balai bomba. Untuk mempertingkatkan keselamatan di Bandar Raya, Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia telah melancarkan Program Bandar Raya Selamat bagi membolehkan masyarakat setempat mengambil bahagian dalam memastikan keselamatan kawasan masing-masing.
    617.

Rajah 13.5 dan Jadual 13.6 menunjukkan taburan kemudahan keselamatan dan kecemasan di Kuala Lumpur. Kemudahan keselamatan dan kecemasan termasuk ibu pejabat polis nasional, ibu pejabat polis kontinjen, ibu pejabat polis daerah, balai polis, pondok polis, rukun tetangga dan balai bomba.

     

   
ii.
Isu
    618. Balai polis dan pondok polis disediakan di semua zon strategik. Walau bagaimanapun terdapat kekurangan dan pengagihan yang tidak seimbang mengikut taburan penduduk.

Taburan balai polis dan pondok polis yang tidak seimbang.
  13.2.7 KEMUDAHAN KEBAJIKAN SOSIAL
   
i.
Keadaan Semasa
    619. Dalam tahun 2000, terdapat 10,299 orang golongan kurang upaya yang berdaftar di Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan iaitu 0.7 peratus dari jumlah penduduk sedia ada. Jumlah ini meliputi 1,372 orang cacat penglihatan, 3,077 orang cacat anggota, 3,935 orang cacat akal dan 1,915 orang cacat pendengaran. Jabatan ini merancang dan melaksanakan program program kebajikan masyarakat yang telah menyumbang sebanyak 11,056 jenis bantuan yang meliputi skim bantuan kewangan, bantuan kaunseling dan peralatan bagi yang cacat anggota.
    620. Di samping itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat mengendalikan tiga institut pemulihan untuk remaja bermasalah dan satu pusat jagaan untuk kanak-kanak yatim, mangsa dera dan miskin. Selain daripada itu, Baitulmal di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menyediakan dan menguruskan sebuah rumah kebajikan untuk golongan wanita miskin dan bermasalah, ibu tunggal dan saudara baru serta sebuah rumah kebajikan untuk anak-anak yatim.
    621. Terdapat juga lapan buah rumah kebajikan yang ditubuhkan oleh organisasi bukan kerajaan untuk golongan warga tua dan anak yatim serta tujuh pusat latihan untuk golongan kurang upaya. Perkhidmatan tambahan dalam bentuk pusat jagaan harian juga disediakan untuk golongan warga tua dan kanak-kanak kurang upaya.
    622. Dalam tahun 2000, terdapat sebanyak 85,434 orang yang berumur melebihi 60 tahun iaitu lebih kurang 6 peratus dari jumlah penduduk di bandar raya. Bilangan ini menunjukkan pertambahan 35 peratus dari Banci Penduduk 1991 dalam kumpulan umur yang sama.
   
ii.
Isu
    623. Kemudahan dan perkhidmatan untuk golongan kurang upaya tidak mencukupi dan tidak lengkap bagi menepati keperluan golongan tersebut.

Kemudahan dan perkhidmatan yang tidak mencukupi bagi golongan kurang upaya.
    624. Pertambahan bilangan warga tua telah menyebabkan permintaan terhadap lebih banyak kemudahan untuk menampung golongan ini.

Kekurangan kemudahan untuk golongan warga tua yang semakin meningkat.
  13.2.8 KEMUDAHAN KEBUDAYAAN
   
i.
Keadaan Semasa
    625. Kebudayaan boleh menyatupadukan dan membentuk sesuatu masyarakat dan DBKL menyedari bahawa usahanya dalam mempromosikan kumpulan dan aktiviti kebudayaan adalah asas penting dalam strategi pembangunan komuniti. Pertunjukan dan tempat kebudayaan menjadi tarikan utama kepada pelancong di mana pelawat antarabangsa dapat melihat sendiri bukan saja kebudayaan Kuala Lumpur tetapi juga keseluruhan Malaysia.
    626. Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia adalah pusat tumpuan kebudayaan negara. Panggung, muzium, balai seni lukis, perpustakaan dan banyak lagi tempat kebudayaan kecil yang menjadi tarikan pelancong dalam dan luar negara terletak di Kuala Lumpur.
    627. Rajah 8.1 dalam Bab 8: Pelancongan menunjukkan lokasi kemudahan warisan kebudayaan di Kuala Lumpur.
    628.

Dengan wujudnya MSC, adalah dijangkakan lebih ramai ekspatriat tinggal di Kuala Lumpur dan kawasan di sekitarnya. Dengan ini, permintaan terhadap aktiviti kebudayaan bercita rasa antarabangsa akan bertambah selaras dengan wawasan Kuala Lumpur sebagai Sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia.


Gambar 13.2: Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia
adalah pusat tumpuan kebudayaan negara.

   
ii.
Isu
    629. Panggung Negara, Balai Seni Lukis Negara dan Perpustakaan Negara terletak di luar Pusat Bandar Raya, kebanyakannya di sepanjang Jalan Tun Razak. Walaupun mempunyai capaian jalan raya yang baik tetapi perkhidmatan pengangkutan awam adalah kurang untuk ke kawasan ini.

Kurang kemudahsampaian kepada kemudahan kebudayaan utama.
  13.2.9 KEMUDAHAN KEAGAMAAN
   
i.
Keadaan Semasa
    630.

Memandangkan Islam adalah agama rasmi negara, Bandar Raya memainkan peranan yang penting sebagai pusat keagamaan di peringkat wilayah dan nasional sebagaimana dibuktikan dengan wujudnya Masjid Negara dan Pusat Islam. Status Kuala Lumpur sebagai pusat keagamaan akan berterusan seperti juga keperluan untuk menyediakan masjid dan surau yang mencukupi untuk keperluan penduduk Kuala Lumpur dan juga yang datang dari luar. Rajah 13.6 dan Jadual 13.7 menunjukkan taburan kemudahan keagamaan di Kuala Lumpur.


     

    631. Kemudahan keagamaan lain termasuk gereja, tokong Cina dan kuil Hindu kebanyakannya seusia dengan Bandar Raya, adalah mencukupi dan ditabur secara seimbang di semua zon strategik.
   
ii.
Isu
    632.

Masjid dan surau disediakan di semua zon strategik tetapi kemudahan ini tidak diagihkan secara seimbang mengikut taburan penduduk.

Taburan masjid dan surau tidak seimbang.


Gambar 13.3: …menyediakan masjid dan surau yang
mencukupi untuk keperluan penduduk.

  13.2.10 TANAH PERKUBURAN
   
i.
Keadaan Semasa
    633.

Jadual 13.8 dan Rajah 13.7 menunjukkan taburan tanah perkuburan Islam dan bukan Islam di Kuala Lumpur pada tahun 2000. Secara umumnya baki tanah perkuburan Islam dan bukan Islam sedia ada dijangka hanya dapat menampung keperluan untuk tempoh 10 tahun akan datang. Pada masa yang sama, baki tanah perkuburan sedia ada terutama tapak-tapak yang terletak di sempadan Bandar Raya juga menampung keperluan penduduk dari luar Bandar Raya.


     


13.3 OBJEKTIF
  634.

Untuk mempertingkatkan Persekitaran Hidup Bandar Raya, DBKL bertujuan untuk:

memastikan kemudahan masyarakat mencukupi untuk semua golongan warga kota dengan peningkatan piawaian bagi mencapai kualiti kehidupan yang lebih baik;

• menyediakan pelbagai kemudahan dan aktiviti sosial dan rekreasi untuk semua warga kota; dan

• memastikan suasana kehidupan yang sihat dan selamat yang boleh memenuhi keperluan semua penduduk termasuk golongan kurang upaya, golongan istimewa dan warga tua.

  635. Bagi memenuhi fungsi Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia, DBKL hendaklah memastikan bahawa:

peruntukan kemudahan komuniti dan kebudayaan disediakan bagi memenuhi kehendak negara.
  636.

Untuk mewujudkan Kuala Lumpur sebagai sebuah struktur bandar raya yang efisien dan saksama, DBKL bertujuan untuk:

memastikan semua kawasan di dalam Bandar Raya disediakan dengan kemudahan masyarakat yang mencukupi dan mudah sampai.

  637.

Untuk membentuk sebuah bandar raya yang mempunyai imej dan identiti yang tersendiri, DBKL akan sentiasa

mempromosi seni dan kebudayaan dalam Bandar Raya sebagai faktor mempertingkatkan keseluruhan kualiti hidup.


13.4 DASAR DAN CADANGAN
  13.4.1 UMUM
   
a)
Piawaian Perancangan Baru
    638.

Piawaian perancangan baru disediakan (rujuk Jadual 13.9) untuk menggantikan piawaian PSKL 1984 bagi memenuhi keperluan penduduk Kuala Lumpur. Piawaian ini telah mengambil kira piawaian perancangan nasional. Piawaian perancangan tersebut meliputi keperluan kemudahan komuniti awam, kawasan lapang, rekreasi dan sukan, pendidikan, kesihatan, keselamatan dan kecemasan, keagamaan dan tanah perkuburan. Piawaian ini akan disemak dan dikemas kini dari semasa ke semasa mengikut perubahan keperluan sosial.

Dasar:

CF 1: DBKL akan mengguna pakai piawaian perancangan kemudahan masyarakat terbaru yang telah disemak semula dan akan sentiasa dikemas kini.

CF 2: DBKL akan, melalui perundingan dengan pihak yang bertanggungjawab dan agensi-agensi berkaitan, memastikan kemudahan masyarakat dirancang dan disediakan selaras dengan piawaian perancangan baru.

CF 3: DBKL akan memastikan tanah kerajaan digunakan bagi kegunaan kerajaan atau kemudahan masyarakat.

   
b)
Reka Bentuk Inovatif
    639. Akibat daripada ketersediaan tanah yang terhad, reka bentuk inovatif untuk kemudahan masyarakat digalakkan bagi mengoptimumkan penggunaan tanah. Kemudahan-kemudahan boleh dimasukkan dalam pembangunan bercampur atau dicantum menjadi satu kompleks yang lebih besar sebagai titik tumpuan untuk masyarakat.

Dasar:

CF 4: DBKL akan menggalakkan kemudahan masyarakat yang mempunyai reka bentuk inovatif bagi mengoptimumkan penggunaan tanah.
   
c)
Kemudahsampaian dan Taburan Kemudahan Masyarakat
    640.

Dalam usaha untuk mengoptimumkan sumber dan memastikan penyatuan masyarakat harmoni, pengagihan kemudahan masyarakat secara seimbang ke seluruh Kuala Lumpur adalah penting bagi memenuhi keperluan penduduk.

 

    641.

Keperluan yang mencukupi tidak seharusnya dikaitkan hanya dengan bilangan taburan kemudahan yang banyak. Kemudahan yang lebih besar dan lengkap serta mempunyai kemudahsampaian yang baik ke kawasan tadahan yang lebih luas oleh pengangkutan awam, akan lebih berfaedah kepada masyarakat. Pendekatan ini adalah pelengkap kepada strategi perancangan berorientasikan transit, akan digunakan dalam penyediaan kemudahan masyarakat seperti pusat komuniti, pasar dan perpustakaan, kemudahan sukan dan rekreasi dan kemudahan kesihatan awam seperti poliklinik, klinik ibu mengandung dan kanakkanak serta klinik gigi. Kemudahsampaian kepada kemudahan masyarakat sedia ada seperti bangunan kebudayaan utama di Pusat Bandar Raya yang tidak boleh dipindahkan hendaklah diperbaiki.

Dasar:

CF 5: DBKL akan, melalui perundingan dengan pihak yang bertanggungjawab, memastikan agar kemudahan masyarakat dan perkhidmatan diagih mengikut keperluan penduduk dan mudah sampai kepada semua lapisan penduduk.


Gambar 13.4: Kuala Lumpur sebagai ibu negara bertanggungjawab membantu penyediaan kemudahan masyarakat tertentu yang boleh diguna pakai oleh penduduk seluruh negara. Ini meliputi kemudahan utama seperti kebudayaan, pelajaran dan sukan.

   
d)
Penyediaan Kemudahan Masyarakat Di Peringkat Nasional
    642.

Kuala Lumpur sebagai ibu negara bertanggungjawab membantu penyediaan kemudahan masyarakat tertentu yang boleh diguna pakai oleh penduduk seluruh negara. Ini meliputi kemudahan utama seperti kebudayaan, pelajaran dan sukan.

Dasar:

CF 6: DBKL akan, melalui perundingan dengan agensi-agensi berkaitan, memastikan peruntukan kemudahan masyarakat dan kebudayaan mencukupi bagi memenuhi kehendak nasional.

   
e)
Mempertingkatkan Kualiti Kemudahan Masyarakat
    643. Masyarakat menjadi lebih sofistikated dan permintaan terhadap keperluan kemudahan masyarakat yang lebih berkualiti telah meningkat. DBKL mesti memenuhi aspirasi ini dan matlamat menyediakan kemudahan, yang setanding dengan bandar raya lain bertaraf dunia.

Dasar:

CF 7: DBKL akan mereka bentuk dan membina kemudahan masyarakat yang berkualiti tinggi dan kemudahan tersebut hendaklah sepadan dengan piawaian yang terbaik.
   
f)
Penyelenggaraan Kemudahan Masyarakat
    644. Strategi dan program penyelenggaraan kemudahan masyarakat perlu disemak semula supaya lebih pro-aktif dan memastikan segala kemudahan masyarakat yang disediakan akan sentiasa berkeadaan baik setiap masa.

Dasar:

CF 8: DBKL akan memastikan kemudahan masyarakat yang baru dan sedia ada di bawah tanggung jawabnya sentiasa diselenggarakan dengan baik pada setiap masa.
   
g)
Penglibatan Pihak Swasta
    645. Di samping penyediaan kemudahan masyarakat yang dilaksanakan oleh sektor awam, pihak swasta boleh mengambil peluang sebagai alternatif pelaburan dalam penyediaan pelbagai jenis kemudahan masyarakat yang berkualiti tinggi. Pelaburan yang berorientasikan keperluan sosial ini dapat menawarkan pelbagai pilihan kemudahan dan peluang perniagaan serta pekerjaan. Kemudahan masyarakat yang berpotensi sebagai alternatif pelaburan ini adalah seperti pusat pusat jagaan harian untuk golongan tertentu seperti orang tua dan pusat eko-pelancongan untuk rehabilitasi kesihatan serta ladang kesihatan kecantikan.

Dasar:

CF 9: DBKL akan menggalakkan penyediaan pelbagai kemudahan masyarakat oleh pihak swasta sebagai alternatif pelaburan.
  13.4.2 KEMUDAHAN KOMUNITI AWAM
   
a)
Pusat Komuniti
    646.

Konsep awal dewan serba guna kurang menepati perubahan keperluan dan aspirasi penduduk yang pelbagai. Konsep reka bentuk baru pusat komuniti yang jauh lebih komprehensif dalam penyediaan kemudahan perlu disediakan untuk memenuhi keperluan semua lapisan masyarakat. Reka bentuk baru ini menyediakan ruang untuk pusat informasi dan Internet, perpustakaan, pusat aktiviti wanita, tadika, pameran, gimnasium, pentas, rekreasi, pusat warga tua dan remaja serta kafeteria atau kiosk makanan.

Dasar:

CF 10: DBKL akan melaksanakan program untuk membina pusat komuniti yang komprehensif mempunyai pelbagai aktiviti dan perkhidmatan sesuai untuk semua peringkat masyarakat.

  13.4.3 KAWASAN LAPANG, KEMUDAHAN REKREASI DAN SUKAN
   
a)
Kawasan Lapang
    647. Kawasan lapang sedia ada dan yang akan dikenal pasti akan diwartakan bagi memastikan kegunaannya dikekalkan.

Dasar:

CF 11: DBKL akan mewartakan kawasan lapang sedia ada dan kawasan lapang yang dikenal pasti untuk mengekalkan kegunaannya.
   
b)
Kemudahan Rekreasi
    648.
Hierarki taman hendaklah diperluaskan kepada penyediaan beberapa jenis dan saiz taman dan memastikan taburan kemudahan yang baik. Taman tempatan dan kejiranan telah ditambah dalam senarai hierarki kawasan lapang dan kini, taman metropolitan dikenali sebagai taman daerah. Hierarki baru kawasan lapang, kemudahan rekreasi dan sukan disenaraikan dalam Jadual 13.9.

Dasar:

CF 12: DBKL akan menentukan hierarki taman dan melaksanakan lebih banyak program pembangunan taman daerah, taman kejiranan, taman tempatan dan kawasan mainan tempatan.
    649. Terdapat peluang untuk meningkatkan lagi penggunaan taman daerah dengan menggabungkan pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi yangbersesuaian. Aktiviti sukan ini dapat membantu mempopularkan taman dan menaikkan profil kawasan tersebut kepada warga kota Kuala Lumpur, pelawat dan pelancong luar. Aktiviti yang disediakan boleh memberi pendapatan yang dapat membantu pembiayaan kerja-kerja pembaikan dan mengurangkan sebahagian daripada perbelanjaan operasi.

CF 13: DBKL akan melaksanakan program promosi untuk menggalakkan penganjuran aktiviti sukan dan rekreasi bersesuaian dengan taman oleh individu, kumpulan atau pertubuhan.
   
c)
Kemudahan Sukan
    650.

Untuk memastikan penyediaan kemudahan sukan yang lengkap dengan pelbagai kemudahan yang berkualiti, kompleks sukan awam akan dibina di lokasi yang mudah sampai oleh pengangkutan awam. Kompleks ini akan mengambil kira kemudahan sukan sedia ada dan lain lain aktiviti rekreasi yang sesuai untuk menarik minat golongan remaja.

Dasar:

CF 14: DBKL akan melaksanakan program untuk membangunkan kompleks sukan awam yang meliputi pelbagai jenis kemudahan sukan.

  13.4.4 KEMUDAHAN PENDIDIKAN
    651.

Tanah di Pusat Bandar Raya semakin berkurangan dan oleh itu adalah penting untuk mengkaji semula kegunaan tanah sedia ada. Terdapat bilangan sekolah yang berlebihan di Pusat Bandar Raya untuk keperluan penduduk tadahan di mana terdapat 49 buah sekolah sedia ada berbanding 37 buah yang diperlukan. Keadaan ini telah menyumbang kepada kesesakan lalu lintas terutama pada waktu puncak akibat daripada peningkatan permintaan perjalanan ke sekolah berpunca dari pinggiran kawasan kediaman. Keperluan sekolah untuk terus berada di Pusat Bandar Raya perlu dikaji semula dengan mengambil kira keperluan penduduknya.

Dasar:

CF 15: DBKL akan mengkaji semula pengekalan sekolah rendah dan menengah di Pusat Bandar Raya.

    652.

Keperluan sekolah khas untuk kanak-kanak kurang upaya perlu dirancang untuk memenuhi kriteria seperti lokasi dan reka bentuk yang sesuai dengan penyediaan kemudahan dan peralatan yang mencukupi.

Dasar:

CF 16: DBKL akan, melalui perundingan dengan agensi-agensi berkaitan, memastikan penyediaan sekolahsekolah untuk kanak-kanak kurang upaya mencukupi.

  13.4.5 KEMUDAHAN KESIHATAN AWAM
    653. Kemudahan kesihatan awam perlu disediakan dengan secukupnya kepada semua penduduk. Pihak kerajaan dan agensi yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan golongan berpendapatan rendah mampu memperoleh kemudahan kesihatan yang disediakan dengan mudah. Dasar terkini Kementerian Kesihatan Malaysia adalah untuk tidak membina hospital di Kuala Lumpur kerana masalah kekurangan tanah. Hospital-hospital baru sedang dibina di luar Bandar Raya iaitu di Serdang, Ampang dan Sungai Buloh. Walau bagaimanapun, dua buah hospital khas iaitu Hospital Wanita dan Kanak-kanak serta Hospital Rehabilitasi akan dibangunkan sebagai kompleks tambahan kepada Hospital Kuala Lumpur sedia ada yang menyediakan perkhidmatan di peringkat nasional.
    654.

DBKL akan memastikan tapak-tapak kemudahan kesihatan diletakkan di lokasi yang sesuai dari segi sasaran penduduk dan mempunyai capaian yang baik dengan pengangkutan awam.

Dasar:

CF 17: DBKL akan berhubung dengan pihak yang bertanggungjawab, menyediakan kemudahan kesihatan kerajaan di lokasi yang sesuai.

  13.4.6 KEMUDAHAN KESELAMATAN DAN KECEMASAN
    655. Untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan persekitaran bagi penduduk Bandar Raya, DBKL harus mendapat input daripada pihak berkuasa dan agensi yang berkaitan.

Dasar:

CF 18: DBKL akan, melalui perundingan dengan pihak berkuasa yang berkenaan, memastikan balai polis, pondok polis dan rukun tetangga yang mencukupi disediakan dan diagihkan secara seimbang.
  13.4.7 KEMUDAHAN KEBAJIKAN SOSIAL
    656. Untuk memastikan kemudahan dan perkhidmatan kebajikan yang bersesuaian dan mencukupi disediakan kepada golongan kurang upaya, fakir miskin, tidak berumah dan warga tua, DBKL dan pihak berkuasa serta agensi yang berkaitan perlu bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan program bagi golongan tersebut.

Dasar:

CF 19: DBKL akan, melalui perundingan dengan pihak berkuasa dan agensi yang berkaitan, melaksanakan program bagi menyediakan kemudahan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan golongan khusus.
  13.4.8 KEMUDAHAN KEBUDAYAAN
    657.

Untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya yang mempunyai asas kesenian dan kebudayaan yang kukuh, pembangunan pelbagai kumpulan seni dan kebudayaan akan digalakkan. Pada masa yang sama penghayatan kebudayaan di kalangan masyarakat akan dikukuhkan. Ini akan dapat dicapai secara paling berkesan dengan membawa aktiviti kebudayaan kepada penduduk di pusat komuniti yang lebih mudah sampai berbanding tempat tempat di Pusat Bandar Raya.

Dasar:

CF 20: DBKL akan menggalak penglibatan lebih aktif pihak swasta dan organisasi bukan kerajaan dalam pembangunan kemudahan dan promosi aktiviti kesenian dan kebudayaan tempatan.

    658. Penyediaan kemudahan kebudayaan akan dipergiat dan dipelbagaikan meliputi berbagai jenis
tempat-tempat kebudayaan seperti muzium, galeri seni dan teater. Tempat-tempat yang lebih khusus ini harus diletakkan di Pusat Bandar Raya bagi mendapat manfaat dari pendedahan yang meluas. DBKL akan mengenal pasti lebih banyak tapak dan program untuk menggalakkan lebih banyak peluang untuk menzahirkan bakat dan kebolehan seni dan budaya sama ada dalam bentuk kumpulan atau individu.

Dasar:

CF 21: DBKL akan menggalakkan pembangunan pelbagai tempat-tempat kebudayaan.
  13.4.9 TANAH PERKUBURAN
    659.

Penggunaan krematorium oleh penganut-penganut bukan Islam adalah digalakkan. Dari aspek alam sekitar, pembakaran mayat secara terbuka tidak dibenarkan.

Dasar:

CF 22: DBKL akan menggalakkan penggunaan krematorium secara optimum

    660.

Setelah mengambil kira baki tanah perkuburan sedia ada dan komited, Kuala Lumpur akan memerlukan tanah perkuburan tambahan dalam tempoh 20 tahun akan datang. Oleh itu, penyediaan tanah perkuburan perlu dirancang berasaskan perancangan di peringkat Kuala Lumpur dan konurbasinya yang melibatkan penyelarasan di peringkat Kuala Lumpur dan agensi Kerajaan Negeri Selangor.

Dasar:

CF 23: DBKL akan, melalui perundingan dengan agensi berkaitan, merancang dan memastikan penyediaan tanah perkuburan mencukupi di peringkat Kuala Lumpur dan konurbasinya.


13.5 KEPERLUAN MASA HADAPAN
  661.

Keperluan masa hadapan bagi kemudahan masyarakat akan berdasarkan jumlah penduduk 2.2 juta orang pada tahun 2020 dan pengagihannya juga berdasarkan taburan umum penduduk.

  662.

Keperluan penyediaan kemudahan masyarakat dari tahun 2000 ke tahun 2020 ditunjukkan dalam Jadual 13.10 hingga hingga Jadual 13.16.