[ English ]   [ Malay ]

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

Prakata

Penghargaan

1 Pengenalan
1.1 Keperluan Untuk Pelan
1.2 Pelan
1.3 Penyertaan Awam
1.4 Kelulusan Menteri Dan Penerimaan Pelan
1.5 Pelan Tempatan

2 Konteks Pertumbuhan Antarabangsa dan Nasional

3 Wawasan dan Matlamat Kuala Lumpur

4 Asas Ekonomi dan Penduduk

5 Pendapatan dan Kualiti Hidup

6 Guna Tanah dan Strategi Pembangunan

7 Perdagangan

8 Pelancongan

9 Industri

10 Pengangkutan

11 Infrastruktur dan Utiliti

12 Perumahan

13 Kemudahan Masyarakat

14 Reka Bentuk Bandar dan Landskap

15 Alam Sekitar

16 Kawasan Khusus

17 Zon Strategik

18 Perlaksanaan


Singkatan


Glosari


 
PENGENALAN
1.1 KEPERLUAN UNTUK PELAN
  1.

Penyediaan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 dilakukan memandangkan sebahagian dasar Pelan Struktur Kuala Lumpur (PSKL1984) perlu disemak disebabkan pembangunan dan perubahan ekonomi yang pesat di luar jangkaan dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini. Sesetengah pembangunan utama tidak dijangkakan dalam PSKL 1984. Pembangunan seperti Koridor Raya Multimedia (MSC), Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) di Sepang dan perpindahan pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan ke Putrajaya dijangka akan menggalak dan mempengaruhi perubahan serta pertumbuhan masa hadapan Kuala Lumpur. Dengan kepesatan globalisasi, Kuala Lumpur akan berhadapan dengancabaran-cabaran dalam era baru pembangunan antarabangsa. Kuala Lumpur perlu bersedia untuk berperanan di peringkat antarabangsa yang bersaing pada abad ke 21. Dengan perubahan yang telah berlaku dua puluh tahun kebelakangan ini dan yang dijangkakan pada masa hadapan untuk pembangunan yang holistik dan urus tadbir yang cekap, maka adalah wajar untuk menyediakan satu pelan struktur baru bagi Bandar Raya ini.


 

  4.

2. Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (Akta 267) adalah asas perundangan bagi penyediaan pelan baru ini. Seksyen 10(1) Akta 267 menyatakan:

Pada bila-bila masa selepas suatu pelan struktur bagi Wilayah Persekutuan mula berkuat kuasa, Datuk Bandar boleh mengemukakan kepada Menteri dan hendaklah, jika diarahkan sedemikian oleh Menteri, mengemukakan kepadanya dalam tempoh yang ditetapkan dalam arahan itu, cadangan-cadangan bagi perubahan, penambahan, penyemakan atau penggantian bagi keseluruhan atau sebahagian daripada pelan itu sebagaimana yang difikirkan bermanfaat oleh Menteri, mengikut masa yang berkenaan”.


1.2 PELAN
  3.

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 (Pelan) mengandungi wawasan, matlamat-matlamat, dasardasar dan cadangan-cadangan untuk memandu pembangunan Kuala Lumpur (Bandar Raya) bagi 20 tahun akan datang. Ia tidak mengandungi cadangan-cadangan perancangan fizikal terperinci bagi sesuatu kawasan tertentu. Cadangan fizikal terperinci akan dimasukkan pada peringkat pelan pembangunan seterusnya iaitu, pelan tempatan.

  4. Pelan ini akan mengandungi perincian terhadap komponen-komponen berasingan yang berkaitan bagi pembentukan Bandar Raya iaitu asas ekonomi dan penduduk, guna tanah dan strategi-strategi pembangunan, perdagangan, pelancongan, industri, pengangkutan, infrastruktur dan utiliti, perumahan, kemudahan masyarakat, reka bentuk bandar dan landskap, alam sekitar serta kawasan-kawasan khusus. Komponenkomponen ini walaupun tersendiri, adalah saling berkaitan dan lengkap-melengkapi. Oleh yang demikian, dasar-dasar dan cadangan-cadangan bagi setiap komponen adalah ke arah menyediakan sebuah bandar raya yang sepadu, iaitu berfungsi secara efisien dan progresif.
  5.

Pelan ini perlu diterjemahkan pada peringkat perancangan tempatan di mana pengenalpastian dan pelaksanaan projek harus disokong dengan penjadualan program-program, peruntukan kewangan dan pengurusan.

 

 

 


1.3 PENYERTAAN AWAM
  6. Draf Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 (DPSKL 2020) telah dipamerkan kepada orang awam mulai 10 Mac 2003 hingga 9 April 2003. Dalam tempoh 10 Mac hingga 28 April 2003 orang awam telah diminta untuk mengemukakan bantahan menggunakan borang bantahan awam yang disediakan. Bantahan bukan saja bermaksud bangkangan tetapi juga meliputi pandangan, saranan, sokongan, ulasan dan maklumat yang dikemukakan oleh orang awam.
  7.

Sebanyak 258 borang bantahan awam diterima daripada orang perseorangan, agensi/jabatan kerajaan, institusi pendidikan, badan profesional, wakil rakyat, parti politik dan organisasi lain yang mengandungi 945 bantahan. Bantahan awam yang diterima menyentuh kesemua 17 sektor kajian seperti digariskan dalam DPSKL 2020. Sejumlah 483 atau 51.6% bantahan yang diterima adalah mengenai sektor pengangkutan, kemudahan masyarakat, perumahan dan setinggan serta pelancongan. Bantahan selebihnya berjumlah 453 atau 48.4% menyentuh sektor-sektor lain.

  8. Menteri telah melantik 18 orang ahli Jawatankuasa Mendengar Bantahan Awam yang terdiri daripada ahli-ahli Lembaga Penasihat DBKL, pegawai-pegawai kanan DBKL, wakil badan-badan profesional dan pengamal profesional yang ternama bagi mendengar dan menimbang bantahan awam.
  9. Sejumlah 29 sesi mendengar bantahan awam telah dijalankan bermula pada 5 Mei 2003 hingga 16 Jun 2003. Sesi ini diadakan pada setiap hari bekerja kecuali hari Jumaat dan Sabtu. Seramai 228 pembantah hadir untuk membentangkan bantahan mereka. Seramai 10 orang pembantah tidak hadir setelah dijemput dan seramai20 orang pembantah tidak mahu didengar. Tempoh masa 30 minit diberikan kepada wakil jabatan kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, badan profesional dan organisasi-organisasi lain untuk mengemukakan bantahan lisan yang diwakili oleh 3 orang jurucakap. Tempoh 15 minit diberikan kepada orang perseorangan.
  10.

Sesi menimbang bantahan awam telah diadakan sebanyak 27 kali mulai 14 Ogos 2003 hingga 6 Oktober 2003. Jawatankuasa Mendengar Bantahan Awam telah menimbang kesemua 936 bantahan yang dikemukakan oleh 175 individu dan 83 kumpulan pembantah. Jawatankuasa mendapati sebanyak 55.3% daripada bantahan adalah berkaitan dengan DPSKL 2020. Sebanyak 12.8% bantahan berkaitan dengan cadangan perancangan terperinci yang boleh diambil kira pada peringkat penyediaan pelan tempatan dan 2.8% bantahan pula berkaitan isu kawalan pembangunan yang boleh dilaksanakan melalui garis panduan kawalan pembangunan. Bantahan selebihnya 29.1% merupakan isu-isu yang melibatkan aspek pelaksanaan, penguatkuasaan dan penyelarasan di peringkat pengurusan. Laporan Pendengaran Bantahan Awam telah dikemukakan kepada Datuk Bandar pada 8 Disember 2003.
1.4 KELULUSAN MENTERI DAN PENERIMAAN PELAN
  11.

DPSKL 2020, Laporan Pendengaran Bantahan Awam dan Laporan Pindaan Draf Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 telah dikemukakan oleh Datuk Bandar kepada Menteri pada 8 Mac 2004. Menteri kemudiannya telah merujukkan ketigatiga dokumen tersebut kepada Lembaga Penasihat Perancangan Wilayah Persekutuan untuk dipertimbangkan dan diperakukan. Lembaga ini dianggotai oleh enam orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara. Setelah dibincangkan dengan sepenuhnya, Lembaga telah mengemukakan cadangan kepada Menteri pada 12 Ogos 2004. Seterusnya Pelan tersebut berserta pindaan-pindaan telah diluluskan oleh Menteri Wilayah Persekutuan pada 12 Ogos 2004.


1.5 PELAN TEMPATAN
  12. Pada bila-bila masa setelah pelan struktur dikuatkuasakan, Datuk Bandar akan menimbangkan bagi penyediaan satu pelan tempatan bagi sebarang bahagian atau keseluruhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Adalah menjadi hasrat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) supaya pelan struktur diikuti dan disokong oleh pelan tempatan atau pelan-pelan tempatan. Seksyen 13 (3) Akta 267 menyatakan: “Suatu draf pelan tempatan hendaklah mengandungi suatu peta dan suatu kenyataan bertulis dan hendaklah menyatakan dengan secara terperinci sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Datuk Bandar, cadangancadangannya untuk pembangunan dan kegunaan tanah dalam kawasan pelan tempatan, termasuklah langkah-langkah yang difikirkan patut oleh Datuk Bandar untuk pembaikan alam sekitar dari segi fizikal dan membaiki pengangkutan dan mengandungi apa-apa perkara sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri dalam sesuatu kes tertentu”.
  13.

Pelan tempatan akan memperuntukkan warga kota suatu perspektif masa hadapan secara lebih komprehensif dan terperinci. Pelan ini akan menyediakan beberapa garis panduan perancangan terperinci untuk pemilik pemilik dan pemaju-pemaju tanah bagi pembangunan tapaktapak tertentu.