[ English ]   [ Malay ]

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

Prakata

Penghargaan

1 Pengenalan

2 Konteks Pertumbuhan Antarabangsa dan Nasional

3 Wawasan dan Matlamat Kuala Lumpur

4 Asas Ekonomi dan Penduduk

5 Pendapatan dan Kualiti Hidup

6 Guna Tanah dan Strategi Pembangunan

7 Perdagangan

8 Pelancongan

9 Industri

10 Pengangkutan

11 Infrastruktur dan Utiliti

12 Perumahan

13 Kemudahan Masyarakat

14 Reka Bentuk Bandar dan Landskap

15 Alam Sekitar

16 Kawasan Khusus

17 Zon Strategik

18 Perlaksanaan
18.1 Pengenalan
18.2 Keadaan Dan Isu Semasa
18.2.1 Organisasi
18.2.2 Perundangan
18.2.3 Kewangan
18.3 Objektif
18.4 Dasar Dan Cadangan
18.4.1 Organisasi
18.4.2 Perundangan
18.4.3 Kewangan


Singkatan


Glosari


 
PELAKSANAAN
18.1 PENGENALAN
  927.

Bandar Raya Kuala Lumpur menghadapi pelbagai cabaran dan peluang pada alaf baru ini. Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 ini akan menjadi instrumen bagi memandu pembangunan untuk 20 tahun yang akan datang dan juga merupakan asas untuk penyediaan Pelan Tempatan Kuala Lumpur. Strategi dan dasar yang dirumus di dalam Pelan ini dihasilkan dari wawasan Kuala Lumpur sebagai sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia. Bagi merealisasikan strategi dan dasar ini, langkah-langkah pelaksanaan yang merangkumi aspek organisasi, perundangan dan kewangan DBKL perlu ditentukan.

 

  928.

Langkah-langkah ini mestilah berpandangan hadapan untuk menjadikannya berkesan dan mestilah bertujuan untuk mewujudkan satu urus tadbir bertaraf dunia yang mampu mengendali dorongan bagi mengekalkan Kuala Lumpur di hadapan beberapa bandar raya utama di rantau ini dan antarabangsa.18.2 KEADAAN DAN ISU SEMASA
  18.2.1 ORGANISASI
   
i.
Keadaan Semasa
    929.

Pengurusan pembangunan Kuala Lumpur telah dipertanggungjawabkan kepada DBKL yang diketuai oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur. Akta Ibu Kota 1960 memperuntukkan pelantikan Lembaga Penasihat bagi menasihatkan Datuk Bandar. Datuk Bandar dibantu oleh Ketua Pengarah yang mengetuai pentadbiran DBKL, yang mengandungi 23 jabatan. Struktur organisasi semasa DBKL ditunjukkan di dalam Rajah 18.1.    930. DBKL adalah salah satu daripada majikan terbesar di Bandar Raya dengan lebih 8,000 anggota, yang mana lebih 300 daripadanya adalah para profesional dan pengurus. Ia bertanggungjawab bagi menyediakan dan menyelenggarakan jalan, parit dan kemudahan masyarakat seperti kawasan lapang awam, taman serta tanah perkuburan. Di samping itu, ia melaksanakan fungsi-fungsi lain seperti perancangan bandar, pengurusan lalu lintas, pengurusan dan penguatkuasaan premis perniagaan, penjaja dan peniaga kecil serta perumahan awam. Sepuluh pejabat cawangan telah ditubuhkan dengan objektif untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mewujudkan lagi hubungan rapat dengan orang awam.
   
ii.
Isu
    931. Masalah koordinasi wujud dengan pihak berkuasa di dalam dan di luar Kuala Lumpur. Koordinasi yang kurang berkesan ketara dalam perancangan guna tanah, reka bentuk bandar, pelaksanaan projek infrastruktur, pengurusan trafik, penebatan banjir, pengurusan perumahan dan setinggan, pengutipan dan pelupusan sampah, penguatkuasaan dan kawalan alam sekitar.
    932. Perpindahan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, serta pembangunan-pembangunan utama yang lain seperti KLIA dan Cyberjaya, telah menyebabkan penyelerakan fungsi Bandar Raya ke kawasan luar. Setiap entiti ini diurustadbir secara berasingan dan dasar-dasarnya ditentukan tanpa bergantung antara satu sama lain. Keadaan ini mungkin tidak kondusif untuk kawalan perancangan dan pengurusan secara keseluruhan dalam jangka masa panjang dan beberapa bentuk koordinasi akan diperlukan bagi meningkatkan keberkesanan pembangunan.

Kurangnya koordinasi dengan badan-badan dan agensi-agensi kerajaan yang lain.
  18.2.2 PERUNDANGAN
   
i.
Keadaan Semasa
    933.

Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 telah memperkenalkan sistem pelan struktur dan pelan tempatan bagi Kuala Lumpur. Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 telah disediakan di bawah peruntukan Akta ini.

    933. Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 telah memperkenalkan sistem pelan struktur dan pelan tempatan bagi Kuala Lumpur. Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 telah disediakan di bawah peruntukan Akta ini.
    934. Kaedah Perancangan (Pembangunan) 1970 telah digubal mengikut kuasa diperuntukkan oleh Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) No.46 1970. Ianya menyatakan dengan terperinci tentang prosedur-prosedur untuk mengemukakan permohonan kebenaran merancang dan bayaran yuran.
    935.
Kaedah Caj Pembangunan (Perancangan) Bandar Raya Kuala Lumpur 1979 dan Kaedah (Kelas Kegunaan) (Perancangan) Bandar Raya Kuala Lumpur 1980 yang menentukan kegunaan dibenarkan bagi kategori guna tanah yang berbeza, telah diwartakan di bawah kuasa yang diperuntukkan oleh Akta Bandaraya Kuala Lumpur (Perancangan) 1973.
    936. Kedua-dua kaedah dan peraturan ini telah digubal sebelum Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982, dan memerlukan penyemakan semula.
   
ii.
Isu
      Kaedah dan Peraturan yang telah digubal sebelum Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan, 1982 perlu disemak.
  18.2.3 KEWANGAN
   
a)
Latar Belakang
   
i.
Keadaan Semasa
    937.

Sumber utama hasil operasi DBKL pada tahun 2000 diperolehi dari taksiran harta (mengandungi kira-kira 62 peratus daripada hasil keseluruhan). Ini diikuti dengan pulangan pelaburan (11 peratus), caj perancangan dan kawalan pembangunan (6 peratus), penyewaan perumahan awam (6 peratus), bantuan dari kerajaan persekutuan (6 peratus) dan pelesenan dan denda (5 peratus). Sejumlah 58 peratus daripada hasil taksiran harta disumbangkan oleh sektor perdagangan dan 42 peratus lagi dari sektor kediaman (rujuk Rajah 18.2).

    938. Perbelanjaan mengurus DBKL adalah termasuk kos-kos yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan (43 peratus), perumahan awam (18 peratus), sosial, sukan, rekreasi dan budaya (10 peratus) serta pelesenan dan penguatkuasaan (9 peratus) (rujuk Rajah 18.3). Analisis akaun operasi menunjukkan DBKL mempunyai lebihan dalam hasil bersih dari tahun 1990 hingga 2000 (rujuk Jadual 18.1).
     

    939.

Perbelanjaan pembangunan secara amnya merangkumi perbelanjaan projek-projek seperti pembinaan dan pembaikan kemudahan awam, kompleks sukan, perumahan awam bagi golongan berpendapatan rendah, rangkaian jalan, perparitan dan landskap. Perbelanjaan pembangunan ini dibiayai sebahagian besarnya dengan Kumpulan Wang Cukai Am (50 peratus), bantuan kerajaan persekutuan (27 peratus), pinjaman (19 peratus) dan sumbangan daripada pemaju-pemaju (2 peratus) (rujuk Jadual 18.2).

    940. Arah aliran yang lepas menunjukkan DBKL mempunyai kemampuan kewangan yang kukuh dan tidak menghadapi kesukaran membiayai projek-projek pembangunannya.
   
b)
Kadar Pertumbuhan Hasil dan Perbelanjaan Mengurus
   
i.
Keadaan Semasa
    941.

Sehingga tahun 1991, perbelanjaan mengurus DBKL sentiasa melebihi jumlah hasil dan kadar pertumbuhan bagi perbelanjaan juga adalah lebih tinggi daripada kutipan hasil. Situasi ini telah dapat dipulihkan dengan kenaikan caj taksiran harta pada tahun 1992. Sejak 1997, DBKL sentiasa mengalami kadar purata pertumbuhan perbelanjaan mengurus tahunan yang tinggi berbanding dengan kutipan hasil (rujuk Jadual 18.3). Keadaan ini jika dibiarkan berterusan akan membawa kepada defisit kewangan, yang akan menjejaskan kecekapan DBKL dalam memberikan perkhidmatan awam.

    942. Peningkatan kos pembangunan dan mengurus di Kuala Lumpur telah bertambah akibat peningkatan nilai tanah, kos pembinaan yang tinggi, kemerosotan fabrik bandar yang pesat serta kesukaran dalam melaksanakan kerja-kerja awam di kawasan-kawasan lama dan sesak di Pusat Bandar Raya.
   
ii.
Isu
      Peningkatan kadar pertumbuhan perbelanjaan mengurus.
   
c)
Kos, Pendapatan dan Penduduk
   
i.
Keadaan Semasa
    943. Penduduk Bandar Raya menyumbang kepada hasil DBKL secara langsung melalui bayaran cukai taksiran harta mereka dan secara tidak langsung melalui penjualan barangan dan perkhidmatan tempatan. Para peniaga barangan dan perkhidmatan ini pula membayar kadar cukai lebih tinggi ke atas peningkatan nilai hartanah dan lain-lain cukai tempatan berkaitan dengan pertumbuhan pelbagai aktiviti perniagaan baru. Golongan berpendapatan tinggi lebih berupaya membayar cukai yang dikenakan ke atas harta mereka, dan mempunyai keupayaan membeli barangan dan perkhidmatan yang lebih tinggi berbanding golongan yang berpendapatan rendah. Premis-premis perniagaan pula akan mendapat perolehan dan keuntungan yang lebih tinggi dan sekali gus meningkatkan asas ekonomi Bandar Raya. Pergerakan penduduk dalam kaitannya dengan pendapatan adalah penting kerana penduduk berpendapatan besar boleh menyelenggarakan Bandar Raya dengan lebih sempurna berbanding dengan penduduk berpendapatan kecil, kerana berupaya menyediakan asas hasil yang lebih baik.
    944.

Penurunan kadaran perumahan kos tinggi dan sederhana serta kos hidup yang tinggi di Bandar Raya dijangka akan memberi kesan kepada profil penduduk Kuala Lumpur. Pergerakan keluar penduduk bandar, terutamanya yang berpendapatan pertengahan dan tinggi akan menyebabkan penurunan pendapatan per kapita Bandar Raya, dan penurunan aktiviti ekonomi yang seterusnya mengakibatkan kemerosotan hasil pendapatan keseluruhan.

    945. Kini, ramai yang bekerja di Kuala Lumpur, tetapi menetap di kawasan kediaman di luar Bandar Raya seperti Petaling Jaya, Subang Jaya atau kawasan-kawasan lain yang jauh seperti Klang dan Seremban. Penduduk lebih tertarik kepadakawasan ini kerana kos hidup yang rendah dan peningkatan taraf jaringan jalan raya serta pengangkutan awam, terutamanya perkhidmatan LRT dan KTM yang telah memudahkan ulang-alik ke Bandar Raya.
    946. Jika arah aliran ini berterusan, sumbersumber DBKL akan terjejas akibat peningkatan permintaan bagi memenuhi kos penyelenggaraan dan penyediaan perkhidmatan kepada penduduk di dalam dan di luar Bandar Raya. Pada masa yang sama, DBKL akan turut mengalami penurunan hasil kesan daripada penurunan kadaran penduduk yang berpendapatan sederhana dan tinggi yang tinggal di Bandar Raya.
   
ii.
Isu
      Kehilangan kutipan hasil daripada penduduk kediaman akibat daripada migrasi keluar golongan berpendapatan sederhana dan tinggi.
   
d)
Pendapatan dan Perbelanjaan
   
i.
Keadaan Semasa
    947.

Unjuran pendapatan dan perbelanjaan (2000 - 2020) bagi DBKL ditunjukkan di dalam Jadual 18.4. Unjuran ini mengambil kira arah aliran pertumbuhan kewangan lalu, pertumbuhan penduduk, nilai harta mengikut sektor (pada kadar semasa) dan permintaan akan datang.

    948. Biarpun terdapat perbezaan kadar pertumbuhan antara pendapatan dengan perbelanjaan, DBKL dijangka akan memperoleh lebihan belanjawan sepanjang tempoh perancangan. Walau bagaimanapun, lebihan ini dijangka akan berkurangan dari tahun ke tahun akibat dari peningkatan kadar perbelanjaan.
   
ii.
Isu
     

Penurunan lebihan hasil berbanding perbelanjaan.18.3

OBJEKTIF

  949.

Bagi mewujudkan urus tadbir bertaraf dunia yang berupaya menghadapi cabaran abad ke 21 dan juga mampu melaksanakan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 dengan berkesan, DBKL bertujuan untuk:

meningkatkan kualiti amalan serta struktur pengurusan dan organisasinya;

• mewujudkan satu rangka kerja perundangan yang sesuai untuk membolehkan penguatkuasaan yang lebih berkesan;

• memastikan dana yang mencukupi bagi program dan projek pembangunan dan

• memastikan pengurusan dan penggunaan semua sumber secara efisien dan berkesan.


18.4

DASAR DAN CADANGAN

  18.4.1 ORGANISASI
    950.

Pengurusan bagi sebuah bandar raya bertaraf dunia memerlukan sebuah organisasi bertaraf dunia. Organisasi seperti ini tidak akan wujud dengan begitu sahaja, tetapi dibina dengan perancangan, dipandu dengan wawasan, dimajukan dengan cita-cita dan disempurnakan dengan tindakan. Organisasi ini memiliki satu tahap kecemerlangan strategi dan operasi yang sekurang-kurangnya setaraf dengan mana-mana organisasi lain yang serupa di dunia. Ia perlulah mempunyai wawasan yang jelas, memahami tanggungjawab fungsinya dan memberi penekanan kepada kualiti. Ia juga semestinya cekap, telus dan fleksibel untuk sebarang perubahan. Di samping itu, pengurusan perlu berupaya menetapkan keutamaannya dengan jelas dan mengurus sumber sedia ada secara optimum.

    951.

Pelaksanaan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 dan penyediaan pelan-pelan tempatan memerlukan elemen-elemen terbaik di dalam organisasi dan pengurusan. Ini bagi memastikan pengurusan sumber-sumber DBKL teratur untuk membolehkan perancangan, pemantauan dan pengawalan yang diperlukan dalam pembangunan Bandar Raya. Dana yang mencukupi perlu dilaburkan dalam teknologi baru, latihan sumber manusia serta penyelidikan dan pembangunan. Terdapat juga keperluan bagi mengkaji semula sistem dan prosedur secara berterusan serta memperkenalkan kaedah pengurusan yang baru. Pembaikan sistem hendaklah dibuat secara berterusan bagi memastikan sistem dapat memenuhi perubahan permintaan masyarakat.

    952. Perkhidmatan mestilah berorientasikan pelanggan dan kepimpinan yang berpandukan misi, responsif dan prihatin terhadap keperluan dan nilai penduduk Bandar Raya, serta pada masa yang sama sentiasa proaktif dalam perancangan bagi menjangkakan keperluan dan harapan pada masa hadapan.
    953. Sebagai sebuah pihak berkuasa tempatan, DBKL perlu berdepan dengan warga kota dan masalah harian mereka. Keputusan pihak berkuasa atau kegagalan mencapai keputusan akan memberikan kesan langsung dan mendalam terhadap kehidupan harian penduduk. Terdapat pelbagai cara bagi DBKL membaiki kualiti perkhidmatannya termasuklah mengukuhkan koordinasi antara institusi, meningkatkan keupayaan perancangan, memajukan pembangunan perniagaan, menggalakkan penyertaan awam, memantapkan keupayaan ICT, meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan, memulihara sumber dan meluaskan tanggungjawab setiap jabatan.
   
a)
Mengukuhkan Koordinasi dan Kesepaduan Institusi Serta Meningkatkan Fungsi Perancangan
    954. DBKL harus mengambil suatu pendekatan menyeluruh yang lebih berkesan bagi menangani keperluan masa hadapan Kuala Lumpur. Adalah lebih strategik bagi DBKL bekerjasama secara lebih berkesan dengan organisasi-organisasi luar yang berkaitan. Ini akan melibatkan pengukuhan institusi melalui pemahaman yang lebih baik tentang keupayaan dan pandangan agensi-agensi lain untuk meningkatkan hubungan kerja yang lebih berkesan.
    955. Sebagai sebahagian daripada Kuala Lumpur dan konubasinya (KLK), Kuala Lumpur tidak boleh dirancang dan diuruskan secara berasingan. DBKL seharusnya terlibat sama dengan pihak-pihak berkuasa tempatan di sekitarnya dan dalam aspek perancangan dan pembangunan, ia juga perlu bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain dan syarikat-syarikat utiliti.
    956. Perkhidmatan yang disediakan oleh DBKL mungkin belum mencapai standard perkhidmatan bertaraf dunia, tetapi ia mempunyai sebahagian besar elemen-elemen bagi mewujudkan urus tadbir yang baik, seperti struktur organisasi yang kukuh dan tenaga kerja yang berkelayakan. Walau bagaimanapun dalam mengurus peningkatan permintaan untuk perkhidmatan yang lebih baik, jabatan-jabatan DBKL harus menjadi lebih proaktif dalam menangani keperluan penduduk Bandar Raya. Oleh itu, adalah penting untuk membaiki fungsi perancangan semua jabatan bagi menyokong fungsi kawalan dan operasi. Semua jabatan di DBKL akan menekankan mengenai perancangan yang baik sebelum melaksanakan program-program dan projek-projek.
    957. Pada masa ini struktur organisasi DBKL mempunyai tiga fungsi utama iaitu pentadbiran, pengurusan dan pembangunan yang akan dikaji semula untuk mengukuhkan fungsi perancangan dan penyelarasannya.

Dasar:

IM 1: DBKL akan mengkaji semula struktur organisasinya untuk memastikan fungsi perancangan dan penyelarasan yang lebih berkesan.
    958.
Pelancongan dijangka akan menjadi industri terpenting di dunia. Malaysia dan Kuala Lumpur khususnya, sebagai pintu masuk utama negara, telah beroleh manfaat yang besar daripada pertumbuhan pelancongan pada beberapa tahun kebelakangan ini. Bab 8: Pelancongan membincangkan mengenai dasar dan cadangan berkaitan dengan pembangunan pelancongan. Sebuah jabatan khas akan ditubuhkan untuk melaksanakan dasar dan cadangan berkaitan dengan pemasaran dan promosi pelancongan, pembangunan sumber-sumber pelancongan, kemudahan, infrastruktur dan perkhidmatan sokongan. Jabatan ini akan meningkatkan usaha Lembaga Pelancongan Kuala Lumpur (LPKL) dan agensi-agensi lain yang berkaitan. Bagi memaksimumkan potensi pelancongan dari segi kemudahan sukan dan kebudayaan, jabatan ini juga perlu menyelaras dengan pihak-pihak berkuasa dan agensi lain yang terlibat untuk mempromosikan pembangunan kemudahan dan aktiviti berkaitan.
    959. Dasar dan cadangan berkaitan dengan struktur fizikal Kuala Lumpur telah dirumuskan di dalam Pelan ini, bertujuan untuk meningkatkan persekitaran bandar, setanding dengan bandar raya bertaraf dunia. Ini ditambah dengan dasar-dasar yang diperlukan untuk memelihara dan mengekalkan elemen-elemen unik dan bersejarah di Kuala Lumpur, sebagai sebahagian daripada bandar raya moden. Bab 14: Reka bentuk Bandar dan Landskap mengandungi dasar dan cadangan yang berkaitan reka bentuk Bandar dan landskap.
    960. Bagi memastikan penekanan yang lebih tinggi diberikan kepada reka bentuk bandar dan pemuliharaan, adalah penting bagi mewujudkan sebuah jabatan khas. Jabatan ini bertanggungjawab bagi perancangan keseluruhan dan penyelarasan reka bentuk bandar, landskap dan pemuliharaan termasuk merangka dan melaksanakan program dan garis panduan reka bentuk bandar.
    961. Penyediaan perumahan yang mencukupi dan sesuai terutamanya untuk golongan berpendapatan rendah, merupakan perkara yang amat penting bagi mana-mana bandar raya. Walaupun pelbagai projek dan program yang dijalankan sejak 1984, secara relatifnya telah berjaya dalam menyediakan perumahan kos rendah yang mencukupi, masih terdapat ketidaksepadanan antara jenis perumahan yang dikehendaki dengan yang telah dibina. Bab 12: Perumahan membincangkan dasar dan cadangan berkaitan dengan pembangunan perumahan.
    962. Cabaran bagi menangani harapan baru ini, memerlukan peningkatan dan perluasan tanggungjawab Jabatan Pengurusan Perumahan .Selain daripada memastikan perumahan yang
mencukupi bagi penempatan semula setinggan dan menguruskan proses penempatan, jabatan ini harus juga prihatin terhadap penyediaan tanah yang mencukupi bagi memenuhi keperluan perumahan pada masa hadapan.
   
b)
Memulakan dan Menggalakkan Pembangunan
    963. Akibat keperluan perniagaan di Bandar Raya yang sentiasa berubah dan pengaruh global terhadap persekitaran operasi Bandar Raya, pengurus bandar tidak akan hanya bertindak balas terhadap kuasa pasaran, tetapi mengambil langkah yang proaktif untuk menghadapi kesan globalisasi dan peningkatan persaingan. Cabaran globalisasi perlu dihadapi, di samping mengambil kesempatan daripada peluang yang ada. Pembangunan harus dimulai dan digalakkan dengan aktif untuk menarik perniagaan dan dengan itu keutamaan perlu diberi bagi memudahkan pembangunan ekonomi Bandar Raya. Perhatian khusus akan diberi kepada pembangunan Zon Antarabangsa dan Kawasan Pembangunan Komprehensif kerana kedudukan yang strategik dan kepentingan ekonominya.
    964. Kuala Lumpur mengalami kadar pembangunan yang pesat. Untuk lebih efisien dan proaktif di dalam membuat keputusan, DBKL perlu meningkatkan program penyelidikan dan pembangunannya dan juga bekerjasama dengan organisasi tempatan, serantau dan antarabangsa yang lain. DBKL juga perlu memudahkan perkongsian perniagaan, rangkaian dan pemasaran urus niaga Bandar Raya. Selain itu, satu pangkalan data dan maklumat perbandaran menyeluruh harus juga dikumpulkan, dianalisis, dikategorikan dan disebarkan.

Dasar:

IM 2: DBKL akan mengukuhkan sumbernya untuk memajukan dan menggalakkan ekonomi Bandar Raya.
   
c)
Penyertaan Awam
    965. DBKL perlu peka kepada keperluan penduduk Bandar Raya dan mengambil inisiatif untuk mendapatkan penyelesaian segera dan berkesan terhadap keperluan dan perkhidmatan penduduk. Penyertaan awam perlu digalakkan melalui jawatankuasa perundingan sebagai saluran
untuk penduduk mengutarakan pandangan mereka. Pendengaran bantahan awam yang diamalkan pada masa ini dapat memberi maklumat bernilai mengenai pendapat awam tentang dasar dan prosedur DBKL dan menjadi cara di mana pandangan awam diambil kira. Kaedah kaedah lain yang memudahkan penyertaan awam seperti sesi dialog, mesyuarat dan pameran juga perlu digunakan.
    966. Pada masa ini, Bahagian Pembangunan Sosial di Jabatan Perancang Ekonomi dan Kemudahan Sosial merancang dan melaksanakan projek pembangunan masyarakat bagi menangani isu sosial semasa berkaitan dengan kemiskinan bandar. Projek untuk pendidikan, kesihatan dan belia disalurkan melalui program pembangunan masyarakat yang melibatkan proses dua hala antara DBKL dan badan-badan sukarela.
    967. Peningkatan perkongsian, rangkaian dan kerjasama perlu dibina bersama agensi-agensi berkaitan untuk melaksanakan program dan projek yang dirancang. Untuk itu, DBKL perlu bekerjasama dengan orang yang berkepentingan termasuklah profesional, NGOs, CBOs, institusi pengajian tinggi dan organisasi sukarela. Melalui perkongsian ini, rasa tanggung jawab bersama dapat disemai dengan rasa kekitaan dan penglibatan yang lebih tinggi. Program-program berasaskan kemasyarakatan ini perlu dibentuk semula agar selari dengan struktur Local Agenda 21.
    968. DBKL akan mengadakan satu dana padanan kejiranan di dalam belanjawan tahunannya bagi memperuntukkan bantuan kepada kumpulan kejiranan dan organisasi Kuala Lumpur untuk melaksanakan pelbagai program dan projek pembaikan kawasan kejiranan. Suatu kumpulan kejiranan boleh ditubuhkan untuk melaksanakan projek atau program tertentu. Sebaik sahaja sesebuah projek diluluskan, sumbangan masyarakat dalam bentuk buruh sukarelawan, bahan, perkhidmatan profesional, atau wang tunai akan dipadankan dengan sumbangan daripada dana padanan kejiranan.

Dasar:

IM 3: DBKL akan menggalakkan lebih penyertaan awam dalam membuat keputusan yang melibatkan keperluan dan perkhidmatan masyarakat.
   
e)
Meningkatkan Keberkesanan Keupayaan Pemantauan dan Penguatkuasaan
    971.

Peningkatan keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan DBKL adalah faktor penting dalam mengukuhkan kualiti hidup di Kuala Lumpur. Keperluan untuk pemantauan dan penguatkuasaan yang berkesan bukan sahaja terhad untuk kawalan pembangunan dan bangunan, tetapi juga berkaitan dengan kawalan alam sekitar, kawalan pencemaran industri, penyelenggaraan kebersihan, kesalahan meletak kenderaan dan penyalahgunaan premis.

Dasar:

IM 5: DBKL akan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan keupayaan penguatkuasaannya.

   
f)
Menggalakkan Perbadanan Pembangunan
    972. Penggunaan badan khas untuk membantu pembangunan telah lama diamalkan di negara-negara lain. Perbadanan pembangunan digunakan untuk menggalakkan aktiviti ekonomi, telah menjadi sebahagian ciri perancangan sejak tahun 1980an. Perbadanan ini pada asasnya adalah entiti perniagaan yang mana kerajaan memiliki ekuiti terbesar, tetapi boleh membentuk perkongsian dengan sektor swasta. Perbadanan ini beroperasi di bawah undang-undang syarikat, dan oleh yang demikian bebas daripada kekangan pentadbiran birokrasi kerajaan.
    973. Seksyen 49 Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan, 1982 memperuntukkan asas perundangan bagi penubuhan sebuah perbadanan pembangunan.

Dasar:

IM 6: DBKL akan mewujudkan sebuah perbadanan pembangunan bagi melaksanakan program pembangunan yang khusus.
  18.4.2 PERUNDANGAN
    974. Kaedah-kaedah perancangan dan peraturan sedia ada yang digubal di bawah peruntukan Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) No.46 1970 dan Akta Bandaraya Kuala Lumpur (Perancangan) 1973 perlu dikemas kini secara komprehensif dan diselaraskan dengan peruntukan Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982.

Dasar:

IM 7: DBKL akan mengkaji semula, mengubah dan mengemas kini semua kaedah- kaedah perancangan.
  18.4.3 KEWANGAN
   
a)
Sumber Pendapatan
    975. Kaedah-kaedah untuk membiayai aktiviti-aktiviti ekonomi dan sosial DBKL akan melibatkan semua sumber sedia ada seperti taksiran harta, caj pembangunan, pulangan pelaburan, caj pelesenan dan denda, sewaan dan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan.
    976. Di samping itu, bagi membaiki dan meluaskan penyediaan perkhidmatan DBKL, sumber-sumber pendapatan lain perlu dikaji, termasuklah meluaskan skop sumber pendapatan semasa, memperkenalkan cukai-cukai baru yang berkaitan dengan pemuliharaan sumber dan perlindungan persekitaran serta meluaskan skop caj dan yuran pengguna semasa.
    977. Walaupun struktur cukai harta semasa dan kadarnya telah pun memberi lebihan pendapatan mengurus kepada DBKL, adalah bijak untuk mengkaji keperluan bagi penstrukturan semula kadar dan nilai asas serta prinsip-prinsip penilaian sistem cukai semasa, untuk menentukan sama ada ia seiring dengan pertumbuhan Bandar Raya. Cukai dan lesen lain berkaitan dengan aktiviti perniagaan dan hiburan di Bandar Raya juga perlu dipertimbangkan.
    978. Pengenalan cukai-cukai baru bukan sahaja berobjektif menambahkan sumber pendapatan, tetapi juga bertujuan menggalakkan pemuliharaan sumber, mengawal alam sekitar daripada pencemaran dan menggalakkan perusahaan lebih bertanggungjawab dalam aspek alam sekitar dan sosial. Cukai-cukai ini termasuk pelbagai bentuk cukai automotif untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di Bandar Raya dan juga memulihara sumber serta menangani masalah pencemaran udara.
    979. Pembiayaan caj pengguna adalah cara yang paling lazim untuk memperoleh kembali kos penyediaan sesuatu perkhidmatan yang boleh dihubungkan terus kepada penggunaan sumber atau kemudahan Bandar Raya. Ia adalah suatu cara terus bagi menjana hasil dengan mengenakan caj terhadap penggunaan kemudahan awam, contohnya bayaran masuk ke kawasan rekreasi atau bayaran pembuangan efluen ke atas premis industri. Bayaran-bayaran ini bukan sahaja boleh disesuaikan mengikut kos, tetapi juga boleh meningkatkan kecekapan dalam pengagihan keupayaan perkhidmatan sedia ada serta membantu dalam proses membuat keputusan pelaburan.
    980. Perniagaan tempatan adalah penting bagi menjana pertumbuhan ekonomi setempat dan taksiran perniagaan adalah hubungan kewangan antara perniagaan tempatan dengan pihak berkuasa tempatan. Taksiran perniagaan ini memberi DBKL keupayaan untuk bertindak balas terhadap keperluan perniagaan di dalam kawasan pentadbirannya. Dengan membaiki ekonomi tempatan, DBKL akan memperoleh lebih pendapatan untuk perbelanjaan masa hadapan. Salah satu cara yang paling produktif untuk menghasilkan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi tempatan adalah dengan menarik perniagaan dan industri baru atau dengan mengembangkan perniagaan dan industri sedia ada.
    981. Langkah-langkah bagi menggerakkan persekitaran perniagaan tempatan adalah melalui Tindakan Pembangunan Ekonomi Tempatan (TPET). Antara langkah-langkah TPET termasuk mengadakan acara berkaitan dengan pelancongan, acara-acara utama kebangsaan atau antarabangsa, insentif ke atas cukai dan rebat untuk perniagaan, terutamanya yang menyumbang kepada ekonomi tempatan. Penambahan pendapatan untuk membiayai projek-projek khas boleh juga dilaksanakan melalui pengeluaran sekuriti atau bon oleh DBKL. Biasanya, bon hendaklah digunakan hanya untuk membiayai projek-projek yang diketahui dan terbukti jangka hayatnya. Dalam kerjasama dan perkongsian dengan perniagaan tempatan, aktiviti-aktiviti untuk mempromosi dan mengukuhkan penjanaan semula aspek sosial dan ekonomi perlu juga digalakkan.
    982. Adalah penting untuk memastikan bahawa kaedah-kaedah yang diguna pakai untuk meningkatkan sumber pendapatan tidak dianggap sebagai satu eksploitasi dan tidak merangsang tekanan inflasi. Oleh yang demikian, kaedah-kaedah ini semestinya dapat diterima dan mengekalkan keseimbangan antara kecekapan, kemungkinan kewangan dan keadilan.

Dasar:

IM 8: DBKL akan menerima pakai kaedah-kaedah bagi meningkatkan sumber kewangan untuk tujuan ekonomi dan aktiviti sosial.
   
b)
Langkah-Langkah Kecekapan dan Pengurangan Kos
    983. DBKL akan meneroka semua peluang yang ada untuk membentuk perkongsian dengan sektor swasta dalam usaha untuk mengurangkan beban belanjawan kewangan awam yang besar. Perkongsian sektor awam dan swasta dalam bentuk usaha sama, penswastaan dan pajakan perkhidmatan atau perjanjian konsesi boleh digunakan sebagai suatu cara untuk membiayai kos-kos modal dan operasi.
    984. Penglibatan sektor swasta membolehkan penyediaan perkhidmatan yang lebih ekonomik dan efektif. Sumbangan sektor swasta dalam bentuk sumbangan modal dan kemahiran telah membolehkan mutu perkhidmatan diperbaiki, pembangunan infrastruktur dipercepatkan dan pertumbuhan ekonomi digerakkan. Projek penswastaan dan usaha sama yang dijalankan oleh DBKL termasuklah projek perumahan, perdagangan, rekreasi dan perkhidmatan awam dan juga perkhidmatan lain seperti pengumpulan sampah. Sehingga tahun 1998, sejumlah 26 projek telah dijalankan antara DBKL dengan organisasi sektor swasta. Pada tahun 2000, terdapat 27 projek diluluskan sementara 22 projek lagi masih dalam peringkat pertimbangan.
    985. Kontrak perkhidmatan dan pengurusan telah dilaksanakan dengan sektor swasta untuk memberi perkhidmatan bagi pihak DBKL. Satu contoh ialah perkhidmatan kutipan dan pelupusan sampah telah dikontrakkan kepada pihak swasta yang bertanggungjawab mengikut terma-terma kontrak perkhidmatan. Sebagai alternatif, DBKL boleh mengutip bayaran pelupusan daripada pemilik harta tanah untuk kontrak kutipan dan pelupusan sampah.
    986. Perjanjian pajakan adalah kaedah alternatif bagi membiayai kemudahan dan mengehadkan tanggungan DBKL, di samping membantu mengurangkan perbelanjaan pentadbiran yang tidak diperlukan. Di bawah perjanjian ini, agensi sektor swasta membayar yuran pajakan kepada DBKL untuk menyediakan perkhidmatan tertentu atau menggunakan tanah atau bangunan bagi tempoh tertentu. Agensi tersebut akan bertanggungjawab untuk mengutip pendapatan daripada pengguna bagi perkhidmatan yang ditawarkan.
    987. Perjanjian konsesi diberikan kepada agensi swasta bagi menguruskan dan membangunkan infrastruktur sedia ada adalah sama dengan perjanjian pajakan tetapi bagi jangka masa yang lebih panjang (biasanya 20-30 tahun). Peraturan kontrak dalam perjanjian konsesi menetapkan bayaran dan juga infrastruktur yang akan dibangunkan semasa tempoh konsesi. Setelah tamat tempoh konsesi, infrastruktur, termasuk semua yang dibangunkan oleh agensi swasta akan menjadi hak milik pihak berkuasa tempatan.
    988.

Di dalam semua kontrak penswastaan, pemantauan dan akauntabiliti awam adalah perkara utama yang ditekankan. Kriteria prestasi yang tinggi perlu ditetapkan dan denda kewangan akan dikenakan terhadap kegagalan bagi memenuhi tahap minimum. Prosedur tender perlu telus dan diuruskan sekerap yang diperlukan bergantung kepada jenis perkhidmatan atau pengaturan yang ingin diswastakan.

Dasar:

IM 9: DBKL akan mengambil kira langkah-langkah pengurangan kos dalam penyediaan perkhidmatan dan pengurusan pembangunan Bandar Raya.