[ English ]   [ Malay ]

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

Prakata

Penghargaan

1 Pengenalan

2 Konteks Pertumbuhan Antarabangsa dan Nasional

3 Wawasan dan Matlamat Kuala Lumpur

4 Asas Ekonomi dan Penduduk

5 Pendapatan dan Kualiti Hidup

6 Guna Tanah dan Strategi Pembangunan

7 Perdagangan

8 Pelancongan

9 Industri

10 Pengangkutan

11 Infrastruktur dan Utiliti

12 Perumahan
  12.1 Pengenalan
  12.2 Keadaan dan Isu Semasa
  12.2.1 Kualiti Perumahan
  12.2.2 Penyediaan Perumahan Mengikut Jenis
  12.2.3 Pengagihan Perumahan
  12.3 Objektif
  12.4 Dasar Dan Cadangan
  12.4.1 Kualiti Perumahan
  12.4.2 Peruntukan Perumahan
  12.4.3 Taburan Perumahan
12.5 Keperluan Masa Depan

13 Kemudahan Masyarakat

14 Reka Bentuk Bandar dan Landskap

15 Alam Sekitar

16 Kawasan Khusus

17 Zon Strategik

18 Perlaksanaan


Singkatan


Glosari


PERUMAHAN
12.1 PENGENALAN
  516.

Penduduk merupakan sumber penting dan tanggungjawab utama sesebuah bandar raya. Keselesaan penduduk Kuala Lumpur merupakan perhatian terpenting pihak berkuasa Bandar Raya dan oleh itu, perumahan sentiasa menjadi agenda utamanya.

  517. PSKL 1984 bertujuan untuk memastikan peruntukan perumahan yang mencukupi untuk semua peringkat pendapatan di Bandar Raya dan taburan perumahan secara seimbang supaya penduduk diberi kemudahan secara teratur dalam bentuk infrastruktur, utiliti dan kemudahan masyarakat. Strategi ini secara amnya telah berjaya dilaksanakan. Selaras dengan wawasan sebagai Sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia, usaha lebih akan ditumpukan kepada memperbaiki kualiti dan persekitaran perumahan.
  518. Pembaikan persekitaran perumahan termasuk meningkatkan tahap keselesaan dalam dan luar pembangunan perumahan, meningkatkan peruntukan infrastruktur, utiliti dan kemudahan masyarakat ke tahap yang dinikmati oleh penduduk di bandar raya bertaraf dunia yang lain dan memperbaiki penampilan pembangunan perumahan. Reka bentuk inovatif, penyediaan kemudahan yang selesa dan terkini, pelbagai pilihan, kualiti kemasan dan susun atur yang menarik akan menjadi perhatian utama.
  519.

Kebanyakan stok perumahan yang lama di Bandar Raya berada dalam keadaan buruk. Keadaan terbiar, kurang penyelenggaraan dan pembinaan yang buruk menyumbang kepada penurunan tahap penampilan di beberapa bahagian Bandar Raya. Program peningkatan dan pembangunan semula akan dimulakan bertujuan untuk memperbaiki piawaian dan kualiti persekitaran stok perumahan swasta dan awam sedia ada.


12.2 KEADAAN DAN ISU SEMASA
  12.2.1 KUALITI PERUMAHAN
   
a)
Kualiti Persekitaran Perumahan
   
i.
Keadaan Semasa
    520. Kualiti persekitaran perumahan telah meningkat sejak kebelakangan ini terutama di kawasan pembangunan perumahan baru seperti Damansara, Bangsar, Wangsa Maju, Ampang dan Taman Tun Dr. Ismail. Walau bagaimanapun, kebanyakan taman perumahan persendirian lama seperti Taman Setapak Jaya, Taman Kok Doh, Taman Bullion, Taman Batu dan Taman Sri Rampai masih kekurangan penyediaan kemudahan masyarakat dan kawasan landskap.
    521. Masalah sosial yang berhubung kait dengan tempat tinggal berkepadatan tinggi telah mendorong berlakunya vandalisme dan kurangnya perhatian masyarakat dalam penjagaan kawasan ini telah meningkatkan masalah alam sekitar.
   
ii.
Isu
      Kualiti persekitaran luaran yang buruk di taman-taman perumahan lama; dan

• Masalah sosial dan alam sekitar yang berhubung kait dengan tempat tinggal berkepadatan tinggi.
    522. Tahap penyelenggaraan di beberapa pembangunan swasta terutama perumahan bertingkat swasta adalah tidak memuaskan. Kekurangan dana untuk penyelenggaraan dan penggantian telah mengakibatkan kemerosotan visual dan keselesaan persekitaran.

Kelemahan penyelenggaraan di perumahan bertingkat swasta.
   
b)
Piawaian Perumahan Kos Rendah Dan Perumahan Awam
   
i.
Keadaan Semasa
    523.

Piawaian asas untuk perumahan kos rendah adalah berdasarkan kepada piawaian negara secara menyeluruh dan diguna pakai oleh DBKL, dengan sedikit perubahan. Piawaian ruang untuk perumahan kos rendah kini telah disemak daripada minimum 60 meter persegi kepada 65 meter persegi seunit. Kawasan tepu bina maksimum untuk perumahan kos rendah ditetapkan pada 70 peratus selebihnya 30 peratus untuk utiliti dan kemudahan masyarakat, manakala kepadatan maksimum ditetapkan pada 150 orang sehektar.

   
ii.
Isu
    524. Piawaian ruang masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju atau sedang membangun dan akan terus dikaji selaras dengan peningkatan tahap pendapatan.

Piawaian ruang untuk perumahan kos rendah adalah rendah.
    525.

Piawaian peruntukan kemudahan dan utiliti dalam perumahan kos rendah seperti taman permainan kanak-kanak, bilik bacaan, kemudahan masyarakat dan kawasan lapang adalah tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan penduduk.

• Kekurangan penyediaan kemudahan masyarakat di dalam kawasan perumahan kos rendah.

    526.

Penyediaan tempat letak kereta untuk perumahan kos rendah adalah tidak mencukupi yang telah mengakibatkan masalah berkaitan dengan meletak kenderaaan di tepi jalan, gangguan lalu lintas dan sebagainya.

Kekurangan ruang letak kereta di kawasan perumahan kos rendah.

    527.

Prosedur penyelenggaraan perumahan awam lebih menekankan aspek tindakan daripada pencegahan telah menyebabkan pembaziran sumber dan seterusnya meningkatkan kos penyelenggaraan. Masalah ini bertambah apabila kos meningkat akibat bangunan yang semakin buruk.

Kos penyelenggaraan yang tinggi untuk perumahan awam.

    528. Penyumbang utama kepada kos penyelenggaraan yang tinggi adalah penggunaan bahan berkualiti rendah berharga murah dan juga tahap pembinaan yang tidak berkualiti.

Kualiti pembinaan dan penggunaan bahan yang berkualiti rendah dalam pembangunan perumahan kos rendah.
   
c)
Perumahan Sementara: Setinggan dan Rumah Panjang
   
i.
Keadaan Semasa
    529.

Kajian setinggan yang dijalankan pada tahun 1998 menunjukkan terdapat 197 petempatan setinggan di Kuala Lumpur dengan keluasan lebih kurang 645 hektar.

    530.

Dari 1992 hingga 1998 terdapat pengurangan sebanyak 32.4 peratus penduduk setinggan (rujuk Rajah 12.1). Pengurangan ini hasil dari tindakan intensif agensi kerajaan dalam membina lebih banyak perumahan kos rendah melalui program-program penswastaan dan pembangunan semula.

    531. Walau bagaimanapun, masih terdapat baki petempatan setinggan dan kewujudannya dalam Bandar Raya tidak dapat diterima atas beberapa sebab. Kawasan ini disifatkan mempunyai persekitaran yang tidak boleh diterima, berisiko tinggi terhadap kebakaran dan kotor. Tambahan pula, kebanyakannya berada berhampiran atau di sepanjang laluan strategik atau tepian sungai yang memburukkan imej Bandar Raya dan mencemarkan sungai.
   
ii.
Isu
      Kewujudan petempatan setinggan di Bandar Raya tidak dibenarkan.
    532. Rumah panjang seperti yang terdapat di Kerinchi, Cheras dan Setapak, pada asalnya adalah petempatan sementara yang bertujuan untuk menempatkan mereka yang dipindahkan akibat dari projek pembangunan sehingga mereka ditempatkan semula di kediaman tetap. Perumahan sementara ini, sebahagiannya berusia lebih 15 tahun, kekurangan kemudahan masyarakat serta utiliti dan masih digunakan sebagai tempat tinggal transit.

Rumah panjang berkualiti rendah dan kekurangan kemudahan asas.
   
d)

Perumahan Usang

   
i.
Keadaan Semasa
    533.

Lebih kurang 5.5 peratus daripada stok perumahan sedia ada telah dibina dalam tahun 60-an atau 70-an dan kebanyakan daripadanya sudah usang dan perlu diganti. Selain daripada dalam keadaan yang buruk, kawasan perumahan usang ini kekurangan kemudahan asas.

      Kualiti persekitaran perumahan usang yang rendah.
   
ii.
Isu
    534.

Kebanyakan perumahan usang terletak di Pusat Bandar Raya seperti Selangor Mansion dan Malayan Mansion di Jalan Masjid India, Rumah Pangsa Tuanku Abdul Rahman di Jalan Tun Razak dan Tan Cheng Lock Mansion dan Rumah Pangsa Selayang di Chow Kit. Kewujudan perumahan usang yang berterusan di Pusat Bandar Raya tidak lagi ekonomik dari segi kegunaan tanah dan seterusnya menjejaskan imej Bandar Raya.

Kebanyakan kawasan perumahan usang terutama perumahan kos rendah terletak di kawasan kawasan strategik di Pusat Bandar Raya.

    535. Kebanyakan rumah di Kawasan Rizab Melayu, kampung tradisional dan kampung-kampung baru dibina di atas tanah hak milik ramai. Rumah-rumah ini kebanyakannya dibina tanpa memperoleh kelulusan dan tidak mematuhi piawaian perancangan dan bangunan.

Rumah-rumah di Kawasan Rizab Melayu, kampung tradisional dan kampung-kampung baru kebanyakannya tidak mematuhi piawaian perancangan dan bangunan.
    536. Kebanyakan perumahan kerajaan dan institusi lama untuk pekerja sektor awam berada dalam keadaan usang dan terletak di kawasan yang sering dilanda banjir dan memerlukan penggantian.

Perumahan institusi berada dalam keadaan usang.
  12.2.2 PENYEDIAAN PERUMAHAN MENGIKUT JENIS
   
a)
Stok Perumahan
   
i.
Keadaan Semasa
    537.

Antara tahun 1980 dan 2000, stok perumahan meningkat pada purata 10,000 unit setahun (rujuk Rajah 12.2). Terdapat sedikit kekurangan dalam penyediaan perumahan sebanyak 20,600 unit jika perumahan sementara tidak diambil kira.

   
ii.
Isu
      Defisit dalam penyediaan perumahan.
        
b)
Penawaran dan Permintaan Perumahan
   
i.
Keadaan Semasa
    538. Jenis-jenis perumahan dibahagikan kepada 3 kategori umum iaitu perumahan kos rendah, kos sederhana dan kos tinggi. Perumahan kos sederhana dan kos tinggi dibina sepenuhnya oleh sektor swasta manakala perumahan kos rendah disediakan melalui program perumahan kerajaan dan peruntukan kuota 30 peratus perumahan kos rendah yang dikenakan kepada pemaju dalam setiap pembangunan perumahan baru.
    539.

Jadual 12.1 menunjukkan perbandingan di antara penawaran perumahan sedia ada mengikut jenis dengan anggaran keperluan perumahan yang efektif berdasarkan kepada tahap pendapatan isi rumah penduduk Bandar Raya.

    540.

Jadual 12.2 menunjukkan penawaran perumahan sedia ada dan komited di enam zon strategik. Majoriti perumahan sedia ada dan dalam pembinaan adalah terletak di Bukit Jalil - Seputeh, Wangsa Maju - Maluri, Sentul - Menjalara dan Bandar Tun Razak - Sg. Besi. Penawaran perumahan masa depan seperti ditunjukkan melalui kelulusan perancangan dijangka tertumpu di Sentul - Menjalara, Bukit Jalil - Seputeh dan Bandar Tun Razak - Sg. Besi.

    541.

Dalam tahun 2000 terdapat kekurangan yang nyata dalam unit-unit kos rendah dan sederhana, berbanding dengan lebihan penawaran rumah kos tinggi. Kekurangan perumahan kos rendah akan dapat diatasi melalui program perumahan kos rendah yang akan menyediakan sebanyak 56,953 unit pada tahun 2005 (rujuk Jadual 12.3).

    542. Kekurangan perumahan untuk golongan pertengahan perlu diberi perhatian. Ramai penduduk dalam golongan ini adalah merupakan sebahagian besar tenaga kerja di Bandar Raya dan penting sebagai penggerak perniagaan dan perdagangan.
    543.

Penghijrahan keluar golongan berpendapatan sederhana untuk mencari rumah yang mampu milik di sekitar sempadan Bandar Raya telah mengakibatkan kesesakan lalu lintas dari dan ke Pusat Bandar Raya.


   
ii.
Isu
      Kekurangan penawaran rumah kos sederhana.
   
c)
Perumahan Awam
   
i.
Keadaan Semasa
    544. Memandangkan 8.1 peratus isi rumah tidak mampu untuk membeli rumah kos rendah, DBKL menyediakan perumahan awam untuk disewa pada harga subsidi. Kini terdapat 32,000 unit perumahan awam sedia ada di Kuala Lumpur.
   
ii.
Isu
      Sejumlah penduduk Bandar Raya tidak mampu memiliki rumah kos rendah.
   
d)
Perumahan Untuk Golongan Khas
   
i.
Keadaan Semasa
    545. Pada masa ini, terdapat dua buah rumah orang tua telah dibina oleh pihak swasta manakala DBKL pula sedang merancang untuk membina sebuah lagi rumah tersebut di samping dua buah asrama belia, sebuah di Gombak dan sebuah lagi di Chan Sow Lin. Walau bagaimanapun, terdapat desakan untuk menyediakan lebih banyak perumahan untuk golongan khas seperti golongan kurang upaya, orang-orang tua, ibu tunggal dan lelaki dan wanita bujang.
   
ii.
Isu
      Peruntukan perumahan untuk golongan khas tidak mencukupi.
   
e)
Perumahan Untuk Pekerja Sektor Awam
   
i.
Keadaan Semasa
    546. Sewa rumah persendirian di Kuala Lumpur adalah sangat tinggi berbanding di negeri-negeri lain, dan jauh melebihi elaun perumahan yang diperolehi oleh pekerja sektor awam. Akibatnya ramai yang terpaksa menyewa rumah berkualiti rendah atau mencari kediaman alternatif di luar Bandar Raya.
    547. Kini terdapat sejumlah 11,000 unit perumahan telah disediakan oleh agensi kerajaan berkenaan untuk pekerjanya yang dikenakan sewa bersubsidi. Walau bagaimanapun, rumah jenis ini masih berkurangan untuk memenuhi keperluan semasa.
   
ii.
Isu
      Kekurangan tempat tinggal yang mampu dimiliki oleh pekerja sektor awam.
    548.

Kebanyakan perumahan untuk pekerja sektor awam adalah berkepadatan rendah dan dibina di atas tanah kerajaan yang tidak digunakan sepenuhnya.

Tanah kerajaan untuk perumahan pekerja sektor awam tidak digunakan sepenuhnya.

  12.2.3 PENGAGIHAN PERUMAHAN
   
a)
Perumahan Mengikut Jenis
   
i.
Keadaan Semasa
    549.

Jadual 12.4 dan Rajah 12.3 menunjukkan taburan jenis perumahan di Bandar Raya. Taburan perumahan adalah seimbang di keseluruhan Bandar Raya kecuali Damansara yang tiada unit perumahan kos rendah dan Bandar Tun Razak sebaliknya mempunyai bilangan rumah kos rendah yang tinggi.

    550.

Terdapat juga 7,447 unit rumah kos rendah di Pusat Bandar Raya yang kebanyakannya berada dalam keadaan usang dan terletak di kawasan strategik. Isu ini ditekankan di dalam perenggan 12.2.1d) di atas.

   
ii.
Isu
      Taburan jenis rumah tidak sama rata.
   
b)
Perumahan di Pusat Bandar Raya
   
i.
Keadaan Semasa
    551.

Selaras dengan penurunan bilangan penduduk di Pusat Bandar Raya, keluasan kawasan kediaman juga telah berkurangan daripada 523 hektar pada tahun 1980 kepada 288 hektar pada tahun 2000.

    552. Pengurangan guna tanah perumahan di Pusat Bandar Raya adalah akibat daripada pembangunan semula di beberapa kawasan perumahan lama kepada kegunaan pejabat dan perdagangan lain. Selain dari kawasan perumahan usang di Pusat Bandar Raya, terdapat juga kawasan perumahan lama berkepadatan rendah yang terletak di atas tanah yang mempunyai potensi nilai komersil yang tinggi. Tekanan terhadap tanah perumahan untuk ditukar kepada guna tanah yang lebih menguntungkan akan tetap berterusan dan mungkin menyebabkan pengurangan penduduk di Pusat Bandar Raya.
   
ii.
Isu
     

Pengurangan guna tanah kediaman di Pusat Bandar Raya; dan

• Tekanan ke atas baki tanah perumahan di Pusat Bandar Raya untuk ditukar guna kepada perdagangan.

   
c)
Perumahan di Sepanjang Jalan Utama
   
i.
Keadaan Semasa
    553. Di kawasan tertentu di Bandar Raya, kawasan perumahan yang menghadap jalan utama telah mengalami tekanan untuk ditukar guna kepada perdagangan. Pembangunan secara berjajar ini tidak sesuai kerana ia menimbulkan pembangunan perdagangan yang tidak terkawal dan menjejaskan perancangan bandar.
   
ii.
Isu
      • Tekanan kepada pembangunan perdagangan di kawasan perumahan yang menghadap jalan utama.
   
d)
Kepadatan Perumahan
   
i.
Keadaan Semasa
    554. Pelan Pembangunan Komprehensif 1040 dan Peraturan Kepadatan 1985 digunakan untuk menentukan kepadatan perumahan. Kadar kepadatan yang digunakan oleh pelan ini adalah antara 4 orang sehektar (osh) ke 162 osh dengan purata kepadatan 24 osh digunakan untuk semua kawasan di luar 93 kilometer persegi daripada Kuala Lumpur.
     
    555. Pelan ini digunakan untuk pembangunan perumahan konvensional, tidak termasuk kondominium yang merupakan satu konsep yang agak baru pada masa kepadatan perumahan ini ditentukan. Akibat pertumbuhan dalam bilangan pembangunan kondominium, kepadatan di kawasan perumahan telah bertambah dan tidak lagi selaras dengan pelan tersebut.
   
ii.
Isu
     

Garis panduan semasa kepadatan perumahan tidak lagi sesuai.


12.3 OBJEKTIF
  556.

Untuk meningkatkan persekitaran hidup di Bandar Raya, DBKL bertujuan untuk :

memperbaiki kualiti dan persekitaran perumahan;

• mempergiatkan semula Pusat Bandar Raya dengan meningkatkan jumlah penduduk; dan

• membasmi perumahan di bawah piawaian.

  557.

Untuk mewujudkan struktur bandar raya yang efisien dan saksama, DBKL bertujuan untuk:

memastikan perumahan yang mencukupi untuk memenuhi permintaan semua golongan pendapatan.


12.4 DASAR DAN CADANGAN
  12.4.1 KUALITI PERUMAHAN
   
a)
Kualiti Persekitaran Perumahan
   
i.
Keadaan Semasa
    558. Kualiti perumahan yang baik adalah gabungan daripada pelbagai aspek pembangunan perumahan. Reka bentuk dan susun atur, peka alam persekitaran, mutu hasil kerja dan bahan, peruntukan utiliti dan kemudahan, landskap, penyelenggaraan dan penaikan taraf, semuanya memainkan peranan dalam persekitaran perumahan. DBKL akan menggalak dan bekerjasama dengan sektor swasta untuk meningkatkan piawaian perumahan di semua kawasan agar dapat menghasilkan kualiti perumahan yang tinggi.
    559.

Kualiti persekitaran perumahan perlu dilihat melampaui sempadan sesebuah kawasan pembangunan perumahan individu. Penelitian harus diberikan kepada persekitaran luaran dalam pembangunan persendirian dan juga kepada penampilan persekitaran luarannya supaya pembangunan tersebut berkait rapat dengan persekitaran sekeliling. Pembangunan perumahan harus bersesuaian dengan persekitarannya, mengekalkan perhubungan, meningkatkan ruang awam yang bersebelahan dan mengoptimumkan ruang antara pembangunan. DBKL akan memainkan peranan yang aktif dalam memastikan pemaju memenuhi tanggungjawab mereka terhadap keseluruhan persekitaran bandar raya semasa merancang pembangunan perumahan.


Dasar:

HO 1: DBKL akan menggalakkan pihak yang bertanggung jawab dalam sektor perumahan untuk membangunkan perumahan dan persekitaran kediaman yang berkualiti.

    560.

Sektor swasta akan digalakkan untuk mencari suatu bentuk pembangunan perumahan yang baru yang dapat menawarkan pelbagai pilihan gaya hidup. Konsep baru atau campuran dapat dibangunkan dengan menggabungkan tarikan dari jenis perumahan sedia ada yang berlainan.

Dasar:

HO 2: DBKL akan menggalakkan pihak swasta untuk membangunkan pelbagai perumahan yang inovatif.

    561. Pemilik bangunan dan syarikat pengurusan harus diberi pendidikan mengenai kepentingan penyelenggaraan dan pembaikan berjadual yang teratur. Di kawasan perumahan lama yang termasuk dalam kategori buruk, langkah-langkah diperlukan untuk menaikkan tarafnya pada tahap yang boleh diterima.

Dasar:

HO 3: DBKL akan bekerjasama dengan pihak yang terbabit dalam sektor perumahan untuk membangunkan dan melaksanakan langkah-langkah bagi meningkatkan kualiti stok perumahan lama sedia ada.
    562. Di mana perlu, DBKL akan melaksanakan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan keadaan dan penampilan luaran rumah pangsa milik swasta yang tidak memenuhi piawaian minimum.

Dasar:

HO 4: DBKL akan melaksanakan langkah-langkah bagi memastikan semua perumahan bertingkat swasta diselenggarakan untuk memenuhi piawaian minimum.
   
b)
Rumah Kos Rendah dan Perumahan Awam
    563.

Memandangkan kemungkinan piawaian ruang rumah kos rendah akan terus dipertingkatkan, peruntukan akan dibuat dalam reka bentuk pembangunan tersebut bagi membolehkan peningkatan piawaian ruang tanpa memerlukan pembangunan semula yang berkos tinggi. Usaha hendaklah dibuat bagi meningkatkan standard ruang di mana sesuai dalam kerja-kerja mengubahsuai atau membangunkan semula rumah kos rendah sedia ada.

    564.

Piawaian pemasangan dan kemasan dalam pembangunan perumahan kos rendah akan diperbaiki, begitu juga dengan peruntukan kemudahan seperti kawasan permainan, tempat letak kereta dan kemudahan masyarakat.

Dasar:

HO 5: DBKL akan meningkatkan piawaian perumahan kos rendah.


    565.

Persekitaran luaran perumahan kos rendah harus diperbaiki dengan menambah kawasan landskap, memperbaiki taraf kemasan luaran, menyediakan tempat laluan pejalan kaki bertutup serta mengecat semula atau di mana perlu mengganti bahagian fasad sedia ada.

Dasar:

HO 6: DBKL akan melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualiti persekitaran perumahan kos rendah.

    566.

Penyelenggaraan tetap secara berterusan, termasuk penyelenggaraan cegahan dan penggantian bertempoh bahan dan komponen bangunan, akan diperuntukkan dan penyelenggaraan berjadual secara komprehensif disediakan untuk semua perumahan awam. Kenaikan taraf kemudahan secara berkala untuk perumahan awam juga perlu dirancang dan diperuntukkan.

Dasar:

HO 7: DBKL akan membangunkan, melaksanakan jadual penyelenggaraan dan menaik taraf perumahan awam.

    567.

DBKL akan melaksanakan kajian secara mendalam dan berterusan terhadap penggunaan bahan binaan, komponen dan amalan piawaian terbaik bagi pembinaan perumahan awam untuk mengurangkan keseluruhan kos kitaran hayat.

Dasar:

HO 8: DBKL akan mengkaji piawaian pembinaan, bahan dan perkhidmatan untuk perumahan awam.

HO 9: DBKL akan memperkemaskan pengurusan rumah kos rendah bagi memastikan hanya golongan berpendapatan rendah sahaja layak menyewa rumah kos rendah.

   
c)
Perumahan Sementara
   
i.
Keadaan Semasa
    568.

Pelbagai program telah dirancang dan dilaksanakan dalam usaha membasmi petempatan setinggan di Bandar Raya. Perumahan yang mencukupi akan disediakan untuk menempatkan semula setinggan sebelum tahun 2005.

Dasar:

HO 10: DBKL akan membasmi semua petempatan setinggan dan rumah panjang.

    532. Rumah panjang seperti yang terdapat di Kerinchi, Cheras dan Setapak, pada asalnya adalah petempatan sementara yang bertujuan untuk menempatkan mereka yang dipindahkan akibat dari projek pembangunan sehingga mereka ditempatkan semula di kediaman tetap. Perumahan sementara ini, sebahagiannya berusia lebih 15 tahun, kekurangan kemudahan masyarakat serta utiliti dan masih digunakan sebagai tempat tinggal transit.

Rumah panjang berkualiti rendah dan kekurangan kemudahan asas.
   
d)

Perumahan Usang

    569.

Tindakan yang sesuai untuk membaiki atau membangunkan semula kawasan perumahan usang akan ditentukan bergantung kepada keadaan dan lokasi kawasan berkenaan. DBKL akan memastikan pemilik persendirian kawasan perumahan usang mengambil tindakan segera untuk membaiki atau membangunkan semula hartanah mereka dan secara langsung akan terlibat dalam pembangunan semula kawasan ini.

    570.

DBKL akan memastikan pembangunan semula kawasan perumahan usang di Pusat Bandar Raya dengan menggabungkan komponen-komponen perumahan yang sewajarnya.

Dasar:

HO 11: DBKL akan menggalakkan pembaikan dan pembangunan semula kawasan-kawasan perumahan usang.


  12.4.2 PERUNTUKAN PERUMAHAN
   
a)
Umum
    571.

Keputusan sama ada tinggal di dalam atau di luar Bandar Raya telah menjadi satu pilihan bukannya keperluan akibat daripada kurangnya kawasan perumahan yang sesuai. Dengan itu, DBKL bertanggungjawab memastikan terdapatnya kawasan perumahan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan penduduknya dan setara dengan agihan pendapatan penduduk Bandar Raya.

Dasar:

HO 12: DBKL akan memastikan perumahan mampu milik mencukupi untuk memenuhi permintaan penduduk.

   
b)
Rumah Kos Sederhana Rendah dan Sederhana
    572.

DBKL akan mengambil langkah yang sesuai supaya dapat menyediakan lebih banyak rumah kos sederhana rendah dan sederhana. Rumah kos sederhana rendah didefinisikan sebagai berharga tidak melebihi RM85,000 seunit sementara rumah kos sederhana berharga tidak melebihi RM150,000 seunit mengikut harga semasa tahun 2002. Keduadua kategori perumahan tersebut dijangka akan mencapai 30 peratus dari jumlah keperluan perumahan akan datang. Sektor swasta akan digalakkan untuk membina rumah kos sederhana rendah dan kos sederhana dengan memberikan insentif seperti pembangunan berkepadatan tinggi terutama pembangunan di lokasi yang berhampiran terminal transit.

Dasar:

HO 13: DBKL akan menggalakkan pembinaan rumah kos sederhana rendah dan sederhana.

HO 14: DBKL akan memberikan keutamaan pembelian rumah kos sederhana rendah oleh penyewa rumah kos rendah.

   
c)
Perumahan Awam
    573. Akibat dari kenaikan harga tanah dan perumahan di Kuala Lumpur, terdapat sebahagian daripada penduduk yang tidak mampu untuk memiliki rumah kos rendah. Oleh itu, DBKL pada masa akan datang perlu menyediakan perumahan awam untuk disewakan pada kadar subsidi.

Dasar:

HO 15: DBKL akan terus menyediakan perumahan untuk disewakan pada kadar subsidi.
   
d)
Perumahan Untuk Golongan Khas
    574. DBKL akan bekerjasama dengan agensi berkaitan dan sektor swasta akan memenuhi keperluan perumahan bagi golongan khas seperti kurang upaya, orang tua, ibu tunggal serta lelaki dan wanita bujang.
    575.

Tanah atau ruang lantai yang sesuai harus diperuntukkan untuk perumahan tersebut dan DBKL akan menggalakkan sektor swasta menyertai dalam peruntukan ini. Asrama bagi menempatkan belia bujang akan disediakan sebagaimana yang diperlukan.

Dasar:

HO 16: DBKL akan, bekerjasama dengan agensi berkaitan dan sektor swasta, memastikan peruntukan perumahan yang mencukupi untuk keperluan golongan khas.

   
e)
Perumahan Untuk Pekerja Sektor Awam
    576. Tanah yang mencukupi akan diperuntukkan di kawasan yang sesuai di dalam Bandar Raya untuk memudahkan agensi kerajaan menyediakan perumahan yang mampu dimiliki oleh pekerja sektor awam. Oleh itu, tanah kerajaan sedia ada yang menempatkan perumahan sektor awam yang tidak diguna sepenuhnya, di mana sesuai, akan dioptimumkan untuk pembangunan perumahan berkepadatan tinggi.

Dasar:

HO 17: DBKL akan bekerjasama dengan agensi berkaitan dan sektor swasta, memastikan peruntukan perumahan mampu milik yang mencukupi untuk pekerja sektor awam.

HO 18: DBKL akan menggalakkan pembangunan semula tanah kerajaan tertentu yang tidak digunakan sepenuhnya bagi menyediakan perumahan berkepadatan tinggi untuk pekerja sektor awam.
  12.4.3 TABURAN PERUMAHAN
   
a)
Perumahan Mengikut Jenis
    577.

Perumahan akan diagihkan mengikut jenis secara sama rata seboleh mungkin di seluruh Bandar Raya selaras dengan strategi pembangunan. Zon strategik Pusat Bandar Raya, Damansara - Penchala dan Bukit Jalil - Seputeh yang sebahagian besarnya dikhaskan sebagai Zon Antarabangsa, akan ditumpukan kepada jenis perumahan kos tinggi dan sederhana walaupun terdapat penumpuan rumah kos rendah di lokasi-lokasi tertentu yang tidak bertentangan dengan strategi pembangunan. Bagi zon strategik yang selebihnya, perumahan akan diagihkan mengikut jenis secara sama rata agar terdapat keseimbangan penduduk.

Dasar:

HO 19: DBKL akan memastikan taburan sewajarnya unit-unit perumahan mengikut jenis


   
b)
Perumahan di Pusat Bandar Raya
    578.

Bagi menarik lebih ramai penduduk untuk tinggal di Pusat Bandar Raya, pembangunan perumahan perlu dibangunkan dengan mengambil peluang yang tersedia dalam lokasi yang strategik seperti ketersediaan pengangkutan awam dan berdekatan dengan pusat perniagaan utama, membeli-belah dan hiburan.

    579. DBKL akan menggalakkan pembangunan perumahan di pusat bandar raya oleh pemaju swasta. Pembangunan bercampur perdagangan dan perumahan yang mengandungi jumlah besar perumahan kos sederhana dan tinggi akan digalakkan dengan memberi perhatian khusus bagi kawasan yang berdekatan dengan terminal transit.
    580.

Selaras dengan strategi untuk mempertingkatkan persekitaran kerja, hidup dan niaga di Pusat Bandar Raya, kualiti dan persekitaran perumahan kos rendah di Pusat Bandar Raya akan ditingkatkan.

Dasar:

HO 20: DBKL akan melaksanakan langkahlangkah untuk meningkatkan bilangan unit perumahan kos sederhana dan tinggi di Pusat Bandar Raya.

HO 21: DBKL akan meningkatkan kualiti dan persekitaran perumahan kos rendah di Pusat Bandar Raya.

   
c)
Kepadatan Perumahan
    581. Berdasarkan peruntukan perancangan, kepadatan kasar penduduk bermaksud pembangunan yang kurang dari 100 orang sehektar dikategorikan kepadatan rendah, di antara 101- 300 orang sehektar dikategorikan kepadatan sederhana dan melebihi 301 orang sehektar dikategorikan sebagai kepadatan tinggi.
    582. Kepadatan perumahan akan dikaji semula agar konsisten dengan strategi pembangunan. Perumahan berkepadatan tinggi dan pembangunan bercampur (perumahan dan perdagangan) akan digalakkan berdekatan dengan terminal rel. Perumahan berkepadatan rendah atau sederhana akan ditentukan untuk Zon Antarabangsa.
    583. Kepadatan rendah di kawasan perumahan berkualiti tinggi tertentu akan dikekalkan terutama bagi kawasan yang menyumbang kepada rangkaian hijau. Di kawasan perumahan stabil yang lain, kepadatan sedia ada kebanyakannya akan dikekalkan.

Dasar:

HO 22: DBKL akan mengkaji semula kepadatan perumahan agar konsisten dengan strategi pembangunan.
   
d)
Perumahan Sedia Ada di Sepanjang Jalan Utama
    584.

Untuk mengelakkan jajaran pembangunan yang tidak terkawal serta bertentangan dengan strategi pembangunan, DBKL tidak menggalakkan pertukaran kegunaan perumahan kepada perdagangan di sepanjang jalan utama kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan untuk diberi kelonggaran.

Dasar:

HO 23: DBKL tidak akan menggalakkan penukaran kegunaan kediaman sedia ada di sepanjang jalan utama kepada kegunaan perdagangan kecuali di kawasan yang ditetapkan.


12.5 KEPERLUAN MASA HADAPAN
  585.

Unjuran perumahan adalah berdasarkan kepada sasaran penduduk 2020 iaitu 2.2 juta. Taburan perumahan mencerminkan strategi bagi meningkatkan jumlah penduduk di Pusat Bandar Raya dan mengekalkan Damansara - Penchala sebagai kawasan perumahan mewah berkepadatan rendah, sesuai dengan statusnya sebagai Zon Antarabangsa. Selaras dengan strategi keseluruhan, perumahan akan diagihkan secara sama rata di seluruh empat zon strategik yang lain.