[ English ]   [ Malay ]

Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020

Prakata

Penghargaan

1 Pengenalan

2 Konteks Pertumbuhan Antarabangsa dan Nasional

3 Wawasan dan Matlamat Kuala Lumpur

4 Asas Ekonomi dan Penduduk

5 Pendapatan dan Kualiti Hidup

6 Guna Tanah dan Strategi Pembangunan

7 Perdagangan

8 Pelancongan

9 Industri

10 Pengangkutan

11 Infrastruktur dan Utiliti

12 Perumahan

13 Kemudahan Masyarakat

14 Reka Bentuk Bandar dan Landskap
14.1 Pengenalan
14.2 Keadaan Semasa dan Isu
14.2.1 Rupa Bentuk Bandar
14.2.2 Penghubungan Bandar
14.2.3 Identiti Bandar
14.2.4 Dasar Reka Bentuk Bandar
14.3 Objektif
14.4 Dasar-Dasar Dan Cadangan
14.4.1 Rupa Bentuk Bandar
14.4.2 Penghubungan Bandar
14.4.3 Identiti Bandar
14.4.4 Garis Panduan Reka Bentuk Bandar

15 Alam Sekitar

16 Kawasan Khusus

17 Zon Strategik

18 Perlaksanaan


Singkatan


Glosari


REKA BENTUK BANDAR DAN LANDSKAP
14.1 PENGENALAN
  663.

Reka bentuk bandar memberi tumpuan terhadap aspek-aspek fungsi dan estetika alam bina sesebuah Bandar Raya. Faktor estetika yang pada tradisinya mendapat perhatian reka bentuk bandar akan lebih bermakna apabila digandingkan dengan pertimbanganpertimbangan lain bagi mewujudkan persekitaran yang berpandangan nyaman, mudah, selesa dan dapat membangkitkan rasa ketempatan, kebanggaan dan kekitaan. Usaha-usaha dan aktiviti reka bentuk bandar boleh menjurus kepada pembentukan satu rangka kerja dasar dan garis panduan yang boleh mewujudkan persekitaran hidup yang diingini dan imej serta identiti bandar raya yang sewajarnya.

  664. Seperti mana bandar raya di negara-negara sedang membangun, Kuala Lumpur telah berkembang dengan pesatnya, digerakkan oleh keperluan untuk menjana kekayaan. Seiring dengan Malaysia menuju ke arah status negara maju, Kuala Lumpur telah mengalami pembangunan pesat yang mana telah mewujudkan sebuah bandar raya, dalam banyak aspek, terputus dan kurang bersepadu secara fizikal dan visual. Sehubungan itu kejelasan struktur bandar semakin berkurangan dengan kehilangan sebahagian urutan sejarah dan keidentitian.
  665.

Komposisi etnik dan budaya sesebuah bandar raya adalah penentu kepada ciri-ciri bandar raya selari dengan manifestasi pembangunan fizikal dan oleh itu penting dalam membentuk pertimbangan reka bentuk bandar. Kuala Lumpur yang mempunyai masyarakat pelbagai etnik dan kebudayaan akan memberi rangsangan untuk memandu inisiatif reka bentuk bandar bagi mewujudkan sebuah bandar raya yang beridentiti tersendiri dan unik, yang membolehkan penduduk mengenali dengan lebih dekat Bandar Raya mereka dan sesama mereka, dengan itu memupuk semangat keharmonian kejiranan dan sosial.14.2 KEADAAN SEMASA DAN ISU
  14.2.1 RUPA BENTUK BANDAR
   
a)
Koridor Pandangan dan Gerbang Masuk
   
i.
Keadaan Semasa
    666.

Enam koridor pandangan utama dari jalanjalan utama menuju ke Kuala Lumpur telah dikenal pasti dan digambarkan di Rajah 14.1. ‘Gerbang masuk’ utama atau titik ketibaan adalah juga dikenal pasti bersama dengan bangunan-bangunan mercu tanda utama, yang merupakan titik tumpuan pandangan Bandar Raya. Gerbang-gerbang masuk ini tidak begitu jelas dan oleh yang demikian potensinya sebagai titik ketibaan belum dapat dicapai sepenuhnya.

   
ii.
Isu
      Terdapat beberapa ‘Gerbang Masuk’ bandar raya yang kurang jelas sebagai titik ketibaan.
   
b)
Landskap Jalan
   
i.
Keadaan Semasa
    667.

Sistem jalan telah dibangunkan secara ‘piecemeal’ dan oleh yang demikian penghubungan di antara jalan utama dan jalan kecil kurang jelas dalam pola pergerakan. Pembangunan secara ‘piecemeal’ telah menjejaskan kualiti landskap jalan, terutama ciri-ciri keseluruhan dan kesinambungan jalan-jalan termasuk laluan kaki lima, muka bangunan, lampu dan perabot jalan lain.

     


   
ii.
Isu
      Pola pergerakan terutama berkaitan dengan penggunaan landas (ramp) dan sistem jalan sehala kurang jelas; dan

• Landskap jalan dan kemudahan landskap di sepanjang jalan utama tidak selaras.
   
c)
Latar Langit dan Mercu tanda
   
i.
Keadaan Semasa
    668. Pada tahun-tahun kebelakangan ini, beberapa bangunan penting, terutamanya Bangunan Menara Berkembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur telah menukar karakter dan latar langit Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, pertumbuhan pesat dan penyelerakan pembangunan pembangunan baru di Pusat Bandar Raya telah menjadikan bandar raya membangun tanpa suatu struktur visual berskala besar yang terancang.
   
ii.
Isu
      Kurangnya struktur visual berskala besar yang terancang.
   
d)
Penghubungan Visual di Pusat Bandar Raya
   
i.
Keadaan Semasa
    669. Koridor pandangan utama dan penghubungannya di dalam Pusat Bandar Raya berserta bangunan-bangunan mercu tanda ditunjukkan di Rajah 14.2.
    670. Keadaan bandar raya lama yang berjajar dan bercorak grid berskala kecil telah mewujudkan beberapa koridor visual dan paksi yang lebih kecil. Secara amnya, bagi Pusat Bandar Raya penghubungan visual yang lebih menyeluruh adalah tidak dimajukan dengan baik.
   
ii.
Isu
      Kurangnya penghubungan visual keseluruhan di Pusat Bandar Raya.
  14.2.2 PENGHUBUNGAN BANDAR
   
a)
Rangkaian Hijau
   
i.
Keadaan Semasa
    671.

PSKL 1984 telah menggambarkan satu rangkaian kawasan lapang yang berterusan. Kawasan lapang utama diwujudkan dengan cara merangkaikan jaringan kawasan lapang yang lebih kecil dengan rizab sungai dan parit. Di samping penyediaan lebih banyak kawasan lapang berlandskap, DBKL juga berjaya melaksanakan program penanaman pokok di sepanjang jalan utama. Walau bagaimanapun, masih terdapat sesetengah kawasan di mana rangkaiannya tidak lengkap.

   
ii.
Isu
      Rangkaian hijau yang tidak lengkap.
   
b)
Ruang Bandar, Pusat Tumpuan, Plaza dan Taman
   
i.
Keadaan Semasa
    672. Selain daripada taman-taman metropolitan dan rizab-rizab hutan, terdapat beberapa taman kecil dan juga plaza seperti Dataran Merdeka dan Taman KLCC yang merupakan penyumbang utama kepada ameniti Bandar Raya. Walau bagaimanapun, masih terdapat kekurangan ruangruang sedemikian di kebanyakan kawasan, terutamanya di Pusat Bandar Raya, pusat daerah dan pusat kejiranan.
   
ii.
Isu
      Kekurangan taman-taman bandar dan kawasan lapang di Pusat Bandar Raya, pusat daerah dan pusat kejiranan.
    673. Tempat-tempat bagi kegunaan sivik tidak formal dan pertunjukan kebudayaan boleh membantu dalam mengembalikan semula kehidupan bandar di samping menyediakan peluang kepada seniman jalanan untuk mempamerkan kemahiran mereka. Terdapat beberapa tempat sedemikian umpamanya di Taman Tasik Titiwangsa dan Jalan Masjid India tetapi secara amnya, kemudahan di tempat-tempat ini adalah tidak mencukupi dan tidak bersesuaian.

Kurangnya tempat-tempat kegunaan sivik dan kebudayaan di Pusat Bandar Raya.
     


   
c)
Penghubungan Pejalan Kaki
   
i.
Keadaan Semasa
    674. Kekurangan utama, khususnya di Pusat Bandar Raya ialah ketidaksempurnaan penghubungan pejalan kaki. Aktiviti seperti penjajaan tidak berlesen dan peniaga jalanan menghalang laluan pejalan kaki, sementara beberapa bangunan tidak memberi akses awam melalui kawasan hartanah mereka. Keadaan ini menyempitkan atau tiada ruang untuk pergerakan pejalan kaki. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, terdapat peningkatan beransur-ansur dalam penyediaan elemen-elemen penghubungan pejalan kaki pada bangunanbangunan baru, tetapi kekurangan masih nyata pada kawasan pembangunan terdahulu. Begitu juga, tidak banyak bangunan menyediakan perlindungan kepada pejalan kaki daripada hujan dan pancaran matahari.
    675. Bagi mengatasi masalah ini, satu rangkaian laluan pejalan kaki sedang pesat dilaksanakan di Pusat Bandar Raya bertujuan untuk memudahkan pergerakan pejalan kaki di pusat-pusat aktiviti, menggalakkan penggunaan transit dan mengekang kenderaan persendirian di kawasan tertentu dengan memberi keutamaan kepada pergerakan pejalan kaki. Sebagai tambahan, pelebaran laluan pejalan kaki, perhiasan landskap termasuk penanaman pokok, penyeliaan lintasan pejalan kaki yang lebih selamat, penukaran bebendul yang tinggi dan projekprojek menaik taraf lain di dalam Pusat Bandar Raya telah dimulakan untuk memudahkan dan mempromosikan sistem pejalan kaki.
   
ii.
Isu
      Kurang kejelasan pola pejalan kaki;

• Kurang kesinambungan penghubungan di antara pejalan kaki dan kawasan lapang; dan

• Kurang kemudahan dan kelengkapan untuk pejalan kaki.
    676. Di kawasan lain, infrastruktur jalan utama dan rel telah memisahkan kawasan-kawasan bersebelahan atau kawasan kejiranan berdekatan secara fizikal tetapi pada hakikatnya tidak mudah sampai antara satu sama lain.

Infrastruktur jalan utama dan rel telah memutuskan hubungan di antara kawasan-kawasan bersebelahan.
  14.2.3 IDENTITI BANDAR
   
a)
Kawasan Karakter Bandar
   
i.
Keadaan Semasa
    677.

Kawasan-kawasan beridentiti yang utama di Pusat Bandar Raya pada keseluruhannya terbahagi kepada lapan sektor, setiap satunya mempunyai karakter tersendiri. Kawasan-kawasan ini telah membangun dengan dipengaruhi sebahagiannya oleh bentuk muka bumi semula jadi, bukit bukau dan lembah sungai dan sebahagian lain dipengaruhi oleh manusia terutama di kawasan timur. Kawasan-kawasan beridentiti yang utama ditunjukkan di Rajah 14.3.

    678.

Peredaran masa, pembangunan telah membawa kepada kemusnahan beransur- ansur terhadap identiti kawasan-kawasan ini. Terutamanya, infrastruktur baru seperti jalan dan sistem LRT telah tidak diintegrasikan secara sensitif ke kawasan karakter sedia ada.

   
ii.
Isu
     

Kurang pengenalpastian kawasan-kawasan beridentiti; dan

• Infrastruktur utama yang baru di sesetengah tempat tidak diintegrasikan secara sensitif dengan pola keseluruhan reka bentuk bandar.

   
b)
Kawasan Pemuliharaan
   
i.
Keadaan Semasa
    679. Pada masa kini, program-program pemuliharaan dan pengekalan meliputi bangunanbangunan bersejarah dan mercu tanda melalui penggubalan dasar-dasar dan garis panduan, penilaian permohonan perancangan dan khidmat nasihat kepada pemaju, pemilik dan agensi yang terlibat dalam kerja-kerja pemuliharaan. Program ini telah berjaya mengekal dan memulihara bangunan-bangunan penting, tetapi kurang berkesan di dalam penyelenggaraan karakter kawasan-kawasan pemuliharaan.
   
ii.
Isu
      Kemerosotan karakter kawasan-kawasan pemuliharaan.
   
c)
Karakter Seni bina
   
i.
Keadaan Semasa
    680.

Pembangunan pesat masa kini di Bandar Raya telah mewujudkan pembangunanpembangunan baru yang menarik dengan pelbagai bentuk penataan seni bina. Walau bagaimanapun, kebanyakan pembangunan ini adalah tidak sensitif terhadap konteks persekitarannya dan tidak berjaya diintegrasikan dengan keadaan sekeliling. Keadaan yang kurang harmoni dan perletakkan bangunan yang janggal adalah jelas kelihatan dari aras jalan.

    681. Kebanyakan bangunan tinggi juga kurang memberi perhatian terhadap iklim tropika atau mengambil langkah sewajarnya untuk penjimatan tenaga di dalam bangunan. Bentuk dan penataan seni bina, kecuali bagi beberapa buah bangunan adalah tidak membangkitkan sama ada latar belakang kebudayaan Malaysia atau persekitaran tropikanya.
   
ii.
Isu
      Infrastruktur utama yang baru di sesetengah tempat tidak diintegrasikan secara sensitif dengan pola keseluruhan reka bentuk bandar.

• Pencerobohan tanpa pertimbangan oleh pembangunan baru ke dalam kawasankawasan berkarakter tradisional dan kejanggalan perletakkan antara pembangunan baru dan sedia ada; dan

• Reka bentuk kebanyakan bangunan baru tidak peka terhadap iklim tempatan.
  14.2.4 DASAR REKA BENTUK BANDAR
   
i.
Keadaan Semasa
    682. PSKL 1984 telah menggubal dasar-dasar am berkaitan dengan landskap, seni bandar dan pemuliharaan, yang mana adalah bersesuaian. Walau bagaimanapun, pelaksanaan dasar-dasar ini adalah terhad kerana kekurangan alat-alat pelaksanaan seperti pelan tempatan dan juga pelan reka bentuk bandar serta garis panduan pembangunan.
   
ii.
Isu
     
Ketiadaan satu rangka kerja keseluruhan dan garis panduan bagi reka bentuk bandar;
    683. Pada masa ini tiada badan yang bertanggungjawab secara keseluruhannya untuk merangka atau melaksanakan dasar-dasar reka bentuk bandar. Tanggungjawab ini telah dibahagikan di kalangan jabatan-jabatan yang mengendalikan hal-hal seni bina, landskap, pemuliharaan dan pengangkutan bandar.

Ketiadaan badan yang bertanggungjawab secara keseluruhan untuk merangka, menyelaras dan melaksana dasar-dasar reka bentuk bandar.
     


14.3 OBJEKTIF
  684.

Bagi meningkatkan persekitaran hidup bandar, DBKL bertujuan untuk:

• mewujudkan bandar raya yang mudah diingati dan tinggi gambaran imejnya, membangkitkan semangat kekitaan dan kebanggaan yang kuat serta memberi ekspresi yang bersesuaian dengan wawasan sebagai Sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia;

• mewujudkan bandar raya yang jelas dan mudah difahami oleh pengguna bagi membolehkan penggunaan kemudahannya secara lebih berkesan serta sepenuh penghayatan terhadap aspek visual dan kualiti persekitaran yang lainnya;

• mewujudkan suatu persekitaran yang berfungsi dan hidup, selamat, bersih, estetika yang menyenangkan dan mesra pengguna, menawarkan paras keselesaan iklim yang tinggi dan kesejahteraan; dan

• mewujudkan bandar raya yang mempunyai kemudahsampaian yang tinggi untuk semua penduduk dan pengguna, khususnya yang mesra pejalan kaki dan kurang upaya.

  685.

Bagi mewujudkan Kuala Lumpur sebagai bandar raya beridentiti dan berimej tersendiri, DBKL bertujuan untuk:

mewujudkan sebuah Taman Bandar Raya Tropika yang sensitif terhadap tempat semula jadi dan bersesuaian dengan lokasi rantau tropikanya;

• mewujudkan persekitaran yang kaya dengan kepelbagaian bentuk dan ruang alam bina, bentuk dan ruang alam semula jadi serta dalam perbezaan tahap pengalaman inspirasi, visual dan perasaan;dan

• mewujudkan bandar raya yang memulihara warisan seni bina dan kebudayaan yang terbaik serta menawarkan gabungan yang kaya dalam kedua aspek moden dan tradisionalnya.


14.4 DASAR-DASAR DAN CADANGAN
  14.4.1 RUPA BENTUK BANDAR
   
a)
Koridor Pandangan dan Gerbang Masuk
    686.

Bukit-bukit dan bangunan-bangunan mercu tanda utama merupakan elemen-elemen utama bagi orientasi dan pembentukan skala di Kuala Lumpur. Koridor-koridor visual utama di Bandar Raya yang relatif kepada bukit dan bangunanbangunan mercu tanda perlu dikenal pasti, dikekalkan dan ditingkatkan.

    687. Gerbang masuk merupakan zon peralihan di sempadan Bandar Raya yang akan membangkitkan rasa ketibaan bagi mereka yang memasuki Bandar Raya. Begitu juga, vista-vista Bandar Raya apabila digabungkan dengan pengalaman visual bersiri di sepanjang koridor jalan utama menuju ke Pusat Bandar Raya, boleh membantu di dalam orientasi seseorang.

Dasar:

UD 1: DBKL akan memastikan perlindungan dan peningkatan terhadap gerbanggerbang masuk dan vista-vista utama Bandar Raya.

UD 2: DBKL akan mengekalkan dan meningkatkan karakter dan pengalaman visual bersiri di sepanjang koridor jalan-jalan utama, khususnya yang akan memfokus ke Pusat Bandar Raya.
    688.

Koridor jalan-jalan utama ini perlu ditingkatkan dan dihebatkan dengan membentuk koridor koridor baru terutamanya di Pusat Bandar Raya bagi membantu pengorientasian.

Dasar:

UD 3: DBKL akan mempertingkatkan definisi koridor-koridor visual sedia ada dan di mana mungkin mewujudkan koridorkoridor baru yang sesuai di dalam Pusat Bandar Raya.

    689. Terdapat pemandangan serta vista-vista penting yang dapat dinikmati dari dalam pengangkutan berasaskan rel, yang membolehkan penumpang menghayati Bandar Raya sewaktu dalam perjalanan. Pemandangan sedemikian adalah penting sebagai alat orientasi dan juga satu cara bagi mengenali Bandar Raya secara keseluruhannya dan oleh yang demikian perlu dikekalkan dan ditingkatkan.

Dasar:

UD 4: DBKL akan mengekalkan dan meningkatkan pemandangan bersiri yang boleh mempengaruhi orientasi daripada laluan pengangkutan berasaskan rel.
    690. Pelaksanaan sistem pengangkutan dan utiliti tidak mengambil kira pertimbangan reka bentuk bandar dan ini telah menjejaskan penampilan sesetengah kawasan Bandar Raya.

Dasar:

UD 5: DBKL akan memastikan pertimbangan reka bentuk bandar diambil kira dalam perancangan, reka bentuk dan pelaksanaan sistem perkhidmatan
pengangkutan dan utiliti serta struktur.
   
b)
Landskap Jalan
    691. Kejelasan sesebuah bandar raya adalah penting bagi membantu seseorang mengorientasikan kedudukan dirinya dari dalam dan luar Bandar Raya. Perhiasan landskap jalan yang mewujudkan koridor-koridor bandar yang mudah serta ruang pusat tumpuan boleh membantu mengukuhkan kejelasan asas sistem jalan. Perhiasan jalan dan muka hadapan bangunan harus menerapkan tema penanaman pokok, landskap kejur, perabot jalan dan papan tanda. Pola penghubungan jalan-jalan utama yang akan mengukuhkan pertalian dan kejelasan Pusat Bandar Raya ditunjukkan di dalam Rajah 14.4.

Dasar:

UD 6: DBKL akan melaksanakan langkahlangkah untuk membaiki definisi visual, kesinambungan dan karakter landskap jalan dan rangkaian jalan utama, bagi mengukuhkan pertalian serta kejelasan di dalam kawasan bandar.
   
c)
Latar Langit, Mercu tanda dan Ketinggian Bangunan
    692.

Latar langit yang jelas memberi identiti kepada sesebuah bandar raya utama. Bangunanbangunan mercu tanda yang mudah dikenali dan unik menambahkan lagi pengukuhan identiti ini. Latar langit dan mercu tanda Bandar Raya bukan hanya berperanan membantu orientasi tetapi juga mewujudkan kesan identiti, kepunyaan dan kebanggaan kepada penduduk Kuala Lumpur. Latar langit Pusat Bandar Raya mestilah dibangunkan secara bersepadu untuk mengelakkan kesesakan
dan kesemakan visual, di samping mengekal dan meningkatkan vista-vista penting serta pandangan mercu tanda utama (rujuk Rajah 14.5).

Dasar:

UD 7: DBKL akan memastikan pengekalan dan peningkatan terhadap pandangan latar langit Bandar Raya dan mercu tanda-mercu tanda yang dapat dilihat dari pusat-pusat bandar dan kawasan-kawasan lapang awam di luar Pusat Bandar Raya.

 

     


     

    693. Tambahan bangunan atau struktur mercu tanda di tempat-tempat yang strategik terutama di bahagian selatan Kuala Lumpur akan lebih menonjolkan latar langit Pusat Bandar Raya dan memberikan rujukan visual yang penting dari koridorkoridor visual utama.

Dasar:

UD 8: DBKL akan menggalakkan pembangunan bangunan-bangunan atau kompleks mercu tanda tambahan di lokasi-lokasi penting.
    694. Ketinggian bangunan perlu dikawal di sesetengah kawasan yang kritikal dalam Bandar Raya agar dapat melindungi pandangan mercu tanda, vista dan koridor visual yang penting. Bangunan bangunan yang lebih tinggi boleh digunakan bagi menonjolkan titik tumpuan dan zon pintu masuk atau ketibaan utama, sementara bangunan-bangunan lain perlu mengikut skala yang sesuai untuk diharmonikan dengan pembangunan tradisional sedia ada atau cadangan pembangunan bertingkat rendah atau presint-presint khusus yang berkarakter istimewa.

Dasar:

UD 9: DBKL akan mengawal ketinggian bangunan bagi memastikan keunggulan visual kawasan kawasan tertentu yang dikhaskan di Pusat Bandar Raya, perlindungan kawasankawasan yang berkarakter khusus dan penonjolan gerbang masuk serta pusat tumpuan aktiviti.
    695. Bukit-bukit di sekeliling Kuala Lumpur berperanan penting sebagai latar belakang visual kepada Bandar Raya. Tumbuh-tumbuhan padat yang kontras dan bukit-bukit yang ketara di Wangsa Maju, utara Setapak, Damansara, Penchala dan sebahagian Bukit Indah, Bandar Tun Razak dan Bukit Jalil perlu dikenal pasti, ditingkatkan dan dikekalkan dengan membaiki definisi, kegunaan dan persepsi pinggiran dan lereng bukit tersebut.

Dasar:

UD 10: DBKL akan memastikan pengekalan dan peningkatan kawasan utama berpokok dan rabung bukit sebagai latar belakang visual, elemen orientasi dan ameniti landskap.
  14.4.2 PENGHUBUNGAN BANDAR
   
a)
Rangkaian Hijau
    696.

Dasar PSKL 1984 untuk mewujudkan rangkaian kawasan lapang akan diteruskan. Satu rangka laluan berlandskap menggunakan koridor jalan, rel dan sungai, rizab infrastruktur dan utiliti, taman, plaza dan bahu jalan berlandskap luas akan menghubungkan taman-taman utama dan memberi fokus kepada kawasan-kawasan kediaman yang dilaluinya (rujuk Rajah 14.6).

Dasar:

UD 11: DBKL akan menyediakan satu rangkaian hijau kawasan lapang yang berterusan.

   
b)
Ruang Bandar, Pusat Tumpuan, Taman dan Plaza
    697.

Ruang bandar, pusat tumpuan, plaza dan taman-taman kecil adalah penting dalam memberikan identiti, struktur dan ameniti landskap kepada Bandar Raya. Sesetengah ruang seperti taman taman kecil adalah bersifat pasif yang memberi ruang-ruang pernafasan di Bandar Raya, sedangkan yang lainnya seperti plaza boleh bersifat lebih dinamik dan berperanan sebagai kawasan pusat tumpuan aktiviti bagi penduduk. Penambahan taman-taman dan plaza-plaza akan disediakan di kawasan yang terdapat kekurangan dan kawasan yang bakal dibangunkan.

Dasar:

UD 12: DBKL akan membangunkan taman-taman kecil dan plaza-plaza di Pusat Bandar Raya dan pusat-pusat bandar.

     


    698. Tempat-tempat untuk aktiviti kebudayaan tidak formal boleh diadakan bagi menambahkan lagi keceriaan kehidupan bandar dengan mengembalikan semula suasana kehidupan di persekitaran jalan.

Dasar:

UD 13: DBKL akan menyediakan dan mengekhaskan beberapa tempat untuk tujuan sivik dan kebudayaan tidak formal di Pusat Bandar Raya.
    699.

Sesetengah kawasan seperti kawasan perumahan kelas tinggi mempunyai karakter kawasan pokok-pokok yang padat. Pembangunan di kawasan ini harus dikawal dengan teliti untuk mengekalkan karakter sedemikian. Terdapat juga kelompok kecil pokok-pokok matang di kebanyakan tempat di Bandar Raya yang boleh dijadikan sebagai mercu tanda dan perlu dikekalkan.

Dasar:

UD 14: DBKL akan mengekal dan memelihara pokok-pokok matang di semua kawasan dan memastikan karakter kawasan-kawasan khas yang mempunyai banyak pokok matang dikekalkan.


   
c)
Koridor Sungai
    700.

Sungai Klang dan Sungai Gombak yang merentasi Bandar Raya memberi peluang ke arah mewujudkan suatu ameniti penting ia juga perlu diiktiraf sebagai satu elemen simbolik terhadap sejarah kewujudan Kuala Lumpur. Satu pelan komprehensif untuk koridor-koridor sungai akan disediakan bagi memaksimumkan nilai ameniti tersebut. Pelan ini akan menggabungkan laluan pejalan kaki, laluan sikal, taman-taman kecil dan ruang-ruang bandar lain yang menghubungkan ke rangkaian hijau serta pejalan kaki. Satu garis panduan akan dirumuskan bagi pembangunan di sepanjang koridor sungai, berserta dengan langkahlangkabagi menjadikan sungai-sungai lebih menarik.

Dasar:

UD 15: DBKL akan mengekhaskan koridorkoridor sungai, melaksanakan langkah-langkah untuk membaiki nilai ameniti sungai dan melaksanakan garis panduan untuk pembangunan di dalam atau bersempadan dengan koridor sungai.

   
d)
Penghubungan Pejalan Kaki
    701. Dasar sistem pejalan kaki akan diteruskan dan diperluaskan di Pusat Bandar Raya dan pusat bandar lain secara lebih lengkap, termasuk mewujudkan pelan induk pejalan kaki bagi kawasan sedia ada dan baru. Dua rangkaian pejalan kaki dicadangkan di Pusat Bandar Raya, seperti ditunjukkan di dalam Rajah 14.7. Rangkaian ini apabila digabungkan dengan perhubungan jalan yang berpotensi seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 14.4 akan membentuk struktur pejalan kaki dan landskap bagi Pusat Bandar Raya.
    702. Satu rangkaian jalan bandar yang muka hadapannya digunakan secara aktif akan menghubungkan kawasan membeli-belah utama sedia ada dengan rangkaian pejalan kaki yang dikenal pasti, selesa serta menghidupkan premispremis kedai, restoran, medan makan dan aktiviti pelancongan. Rangkaian ini akan mengandungi laluan pejalan kaki di dalam bangunan yang akan menghubungkan tempat tumpuan aktiviti, perhentian dan pertukaran pengangkutan, taman, plaza serta kawasan bersejarah bagi memberikan akses yang berterusan di dalam Bandar Raya.
    703. Satu rangkaian hijau pejalan kaki yang selari, terpisah dari jalan utama dan menggunakan sebahagian rangkaian hijau (rujuk Rajah 14.6) akan menawarkan satu laluan alternatif pergerakan yang lebih perlahan dan tidak formal.
    704.

Pada skala presint tempatan, rangkaian ini akan diintegrasikan dalam satu sistem yang telus dan berselerak, berpunca daripada persimpangan dan terminal transit sedia ada dan pusat-pusat aktiviti.

    705. Dalam struktur keseluruhannya, landskap serta reka bentuk perabot jalan dan perabot taman akan mempunyai tema tersendiri dan pelbagai, bagi mewujudkan karakter dan penekanan terhadap sistem penghubungan dan elemen yang berbeza.
    706. Orang-orang tua dan kurang upaya seharusnya dapat menggunakan rangkaian pejalan kaki dengan mudah. Penggunaan berbendul jalan yang rendah, landas, tekstur permukaan dan alat-alat lain diperluaskan keseluruhan rangkaian pejalan kaki. DBKL akan memastikan pembangunan baru dihubungkan dengan rangkaian pejalan kaki bagi menggarapkan langkah-langkah ini.

Dasar:

UD 16: DBKL akan menentukan dan melaksanakan rangkaian mesra pejalan kaki serta rangkaian hijau pejalan kaki di Pusat Bandar Raya, pusat-pusat bandar, tempat tumpuan aktiviti utama dan kawasan sekitar terminal transit yang juga akan memenuhi keperluan orang-orang tua dan kurang upaya.
    707. Teduhan daripada sinaran matahari dan hujan akan disediakan di kawasan yang sesuai terutama di tempat-tempat aktiviti pejalan kaki dan di sekitar stesen transit. Teduhan tersebut perlu diintegrasikan keseluruhannya dengan landskap jalan.

Dasar:

UD 17: DBKL akan membina sistem laluan tertutup berterusan yang akan menghubungkan pusat pusat aktiviti utama di Bandar Raya dan di kawasan-kawasan yang mempunyai aktiviti pejalan kaki yang sibuk.
    708. Di kawasan-kawasan yang dipisahkan oleh infrastruktur jalan utama atau rel, penghubungan kemudahan pejalan kaki akan disediakan di lintasan yang terpilih bagi memberi manfaat kepada penduduk di kedua-dua kawasan tersebut. Penghubungan tersebut seharusnya selesa, menarik dan direka bentuk sewajarnya bagi memberi perlindungan daripada sinaran matahari dan hujan serta mudah sampai kepada semua pengguna.

Dasar:

UD 18: DBKL akan memastikan penyediaan yang mencukupi terhadap penghubungan pejalan kaki bagi kawasan berjiran yang terputus hubungan oleh infrastruktur jalan dan rel.
     


  14.4.3 IDENTITI BANDAR
   
a)
Kawasan Distingtif Bandar
    709. Daerah dan presint tempatan yang berkarakter dan distingtif adalah penting bagi menawarkan daya tarikan, tekstur dan struktur kepada rupa bentuk bandar serta mewujudkan rasa kepunyaan. Karakter ini boleh terhasil daripada aktiviti-aktiviti tertentu atau daripada ciri-ciri sejarah, kebudayaan, seni bina, landskap atau seni bandar.
    710. Kawasan yang mempunyai karakter menarik dan identiti yang kuat akan dikekalkan dan dikukuhkan sementara kawasan-kawasan lain di mana praktikal akan diperbaiki bagi mempertingkatkan rasa keidentitian dan ketempatan. Terdapat kawasan-kawasan yang kaya dengan pelbagai identiti, terutamanya di Pusat Bandar Raya adalah penting digabungkan bersama untuk mencapai rupa bentuk bandar berdaya maju, jelas dan berimej tinggi.

Dasar:

UD 19: DBKL akan mengenal pasti, memulihara dan meningkatkan kawasan-kawasan beridentiti distingtif di Pusat Bandar Raya, pusat-pusat bandar dan presint tempatan.
   
b)
Kawasan Pemuliharaan
    711.

Pengekalan dan pemuliharaan terhadap warisan seni bina dan kebudayaan yang terbaik di Bandar Raya akan diteruskan bagi mengekalkan kepelbagaian dan keistimewaan presint-presint etnik yang berlainan. Garis panduan pemuliharaan akan diperluaskan meliputi pembangunan baru berdekatan dengan kawasan pemuliharaan supaya ia bersesuaian dari segi skala dan karakter (rujuk Rajah 14.8).

Dasar:

UD 20: DBKL akan mengekhaskan kawasan, tempat, landskap dan struktur pemuliharaan yang bersejarah serta mempunyai nilai dan kepentingan seni bina dan memastikan supaya semua pembangunan berdekatan dengannya peka dengan bentuk, skala dan karakter.

   
c)
Karakter Seni bina
    712.

Seni bina sesebuah bandar raya boleh menceritakan mengenai iklim, penduduk dan nilainilai kehidupannya. Sementara reka bentuk bandar dan perancangan menyediakan kerangka bagi Bandar Raya di mana kehadiran bangunannya adalah paling dominan. Seni bina Kuala Lumpur seharusnya tidak hanya mencerminkan aspirasi global dan teknologi tetapi juga lokasi tropikanya dengan bertindak secara lebih bermakna untuk menyediakan keselesaan dalaman dan luaran serta penggunaan tenaga yang cekap. Bangunan juga harus responsif kepada persekitaran alam bina dan semula jadi serta menyumbang secara positif kepada landskap bandar.

Dasar:

UD 21: DBKL akan memastikan reka bentuk seni bina berpiawaian tinggi, sesuai dengan kedudukan rantau tropika dan peka kepada konteks alam bina dan semula jadi.

    713. Kawasan Rizab Melayu, kampung tradisional dan kampung-kampung baru merupakan kawasan yang mempunyai sejarah, kebudayaan dan komposisi kaum tersendiri. Pembangunan baru dan inisiatif-inisiatif pembaikan seharusnya memperlihatkan status keistimewaan kawasan ini dalam susunan Bandar Raya dengan menggabungkan elemen-elemen reka bentuk yang mencerminkan karakter tradisional masingmasing.

Dasar:

UD 22: DBKL akan memastikan pembangunan semula Kawasan Rizab Melayu, kampung tradisional dan kampung-kampung baru menggabungkan elemen-elemen reka bentuk yang mencerminkan karakter sejarah dan tradisionalnya.
     


  14.4.4 GARIS PANDUAN REKA BENTUK BANDAR
    714.

Satu rangka reka bentuk bandar yang lengkap untuk keseluruhan Kuala Lumpur terutamanya bagi Pusat Bandar Raya dan pusat-pusat bandar lain akan dirumuskan. Rangka ini akan menjadi asas kepada penyediaan satu garis panduan reka bentuk bandar yang komprehensif untuk memandu inisiatif-inisiatif pembaikan dan pembangunan Bandar Raya di masa hadapan.

    715.

Oleh kerana reka bentuk bandar akan mempunyai peranan baru dalam perancangan dan reka bentuk Bandar Raya, adalah wajar satu badan khusus ditubuhkan dengan tujuan untuk menyelaras dengan jabatan dalaman dan luaran yang berkaitan.

Dasar:

UD 23: DBKL akan menyediakan satu rangka reka bentuk bandar berserta satu garis panduan reka bentuk bandar komprehensif untuk memastikan keselamatan dan kesihatan awam dan melantik satu badan yang bertanggungjawab bagi pelaksanaan dan penyelarasan dengan pihak berkuasa lain yang berkaitan.