Sabtu, 15 Ogos 2020 [ 4:26:40 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Cetak

Senarai Perundangan

Senarai Perundangan Yang Dikuatkuasakan Oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur

 BIL.
AKTA
PERUNDANGAN SUBSIDIARI
NO. WARTA
(1) Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (AKTA 190) (1) Peraturan-Peraturan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur 1989  P.U. (A)172/1989
(2) Perintah Ibu Kota Persekutuan (Kawasan Bandaraya) 1974   P.U. (A) 42/1974
(2) Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971 (AKTA 59)      
(3) Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 (AKTA A206)      
(4) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (AKTA 171)  (1) Bayaran-Bayaran Yang Kena Dibayar Untuk Kelewatan Membayar Kadar   P.U. (B)698/1976
 (2) Bayaran-Bayaran Bagi Waran Tahanan   P.U. (B)699/1976
 (3) UUK (Lembu Kerbau) Perbandaran Kuala Lumpur 1968  P.U.(A)3/1968 
 (4) UUK Pengendali Makanan (WP) 1979   P.U.(A)327/1979
 (5) UUK Kolam Renang (WP) 1981   P.U. (A) 276/1981
 (6) UUK Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah-Sarap (WP) 1981   P.U. (A) 378/1981
 (7) Pemberitahuan mengenai fi bagi pelupusan sampah sarap di longgokan sampah   P.U. (B) 218/1995
 (8) UUK Iklan (WP) 1982   P.U. (A) 187/1982
 (9) UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (WP) 1982   P.U. (A) 208/1982
(10) Pengisytiharan Di Bawah Seksyen 81(k)   P.U. (B) 295/1985
(11) UUK Kerajaan Tempatan     (Mengkompaunkan Kesalahan-Kesalahan) (WPKL) 1986   P.U. (A) 241/1986
(12) UUK Tandas Awam (WPKL) 1986   P.U. (A) 242/1986
(13) UUK Tandas Awam (WPKL) 2007 - Caj Bagi Penggunaan Tandas Awam   P.U. (B) 326/2007
(14) Kaedah-Kaedah Pegawai DBKL   (Kelakuan & Tatatertib) 1989   P.U. (A) 171/1989
(15) UUK Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya)(WPKL) 1990   P.U. (A) 311/1990
(16) UUK Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (WPKL) 1991   P.U. (A) 470/1991
(17) UUK Vandalisme (WPKL) 1991   P.U. (A) 51/1991
(18) Kaedah-Kaedah Pegawai   Penguatkuasa DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1992   P.U. (A) 57/1992
(19) UUK Kerajaan Tempatan (Dataran Merdeka)(WPKL) 1992   P.U. (A) 304/1992
(20) UUK Pengangkutan Bahan (WPKL) 1997   P.U. (A) 498/1997
(21) UUK Perumahan Awam (WPKL) 2000   P.U. (A) 468/2000
(22) UUK Pasar Borong (WPKL) 2002  P.U. (A) 278/2002 
(23) UUK Taman (WPKL) 2012   P.U. (A) 21/2012
(24) UUK Krematorium (WPKL) 2013   P.U. (A) 362/2013
(25) UUK Pelesenan Tred, Perniagaan   &   Perindustrian (WPKL) 2016   P.U. (A) 230/2016
(26) UUK Pelesenan Pasar (WPKL) 2016   P.U. (A) 255/2016
(27) UUK Pelesenan Penjaja (WPKL) 2016   P.U. (A) 343/2016
(28) UUK Pelesenan Petempatan Makanan (WPKL) 2016   P.U. (A) 361/2016
(29) UUK Larangan Meludah (WPKL) 2017   P.U. (A) 76/2017
(5) Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (AKTA 133) (1) UUK Kerjatanah (WPKL) 1988 (P.U. (A) 396/1988)  P.U. (A) 396/1988
(2) UUK Bangunan (WPKL) 1985 (P.U. (A) 537/1985)  P.U. (A) 537/1985
(3) UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (WPKL) 1985   P.U. (A) 525/1985
(4) UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mendapatkan Tunggakan) (WPKL) 1990   P.U. (A) 342/1990
(5) Perisytiharan Di Bawah Seksyen 97 – Premis Yang Boleh Diperiksa Pada Waktu Malam   P.U. (B) 256/1994
(6) Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (AKTA 267) (1) Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970   P.U. (A) 7/1971
(2) Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Zon dan Kepadatan) Wilayah Persekutuan 1985   P.U. (A) 501/1985
(3) Kaedah-Kaedah (Perancangan)(Lembaga Rayuan) Wilayah Persekutuan 1997   P.U. (A) 376/1997
(4) Pengecualian di bawah kaedah 14 Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970   P.U. (B) 397/1996
(5) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WPKL (Tatacara Untuk Pemulangan Caj Pembangunan) 2007   P.U. (A) 380/2007
(6) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Caj Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2013   P.U. (A) 246/2013
(7) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pengkompaunan Kesalahan) 2015   P.U. (A) 171/2015
(8) Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan Tanah Dan Bangunan)(WPKL) 2018   P.U. (A) 276/2018
(9) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan) 2018   P.U. (A) 273/2018
(10) Pemberitahuan Mengenai Penerimaan Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020   P.U. (B) 611/2018
(11) Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKL - Perubahan 1 P.U. (B) 549/2019
(12) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan) 2019 - Perubahan 1 P.U. (A) 290/2019
(13) Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan WPKL - Perubahan 2 P.U. (B) 104/2020
(14) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan) 2020 -Perubahan 2 P.U. (A) 52/2020
(15) Notis Penyediaan Draf Pelan Struktur P.U. (B) 116/2020
(16) Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Draf Pelan Struktur) 2020 P.U. (A) 59/2020
(17) Notis Pelanjutan Tempoh Bantahan P.U. (B) 178/2020
(18) Notis Pelanjutan Tempoh Bantahan P.U. (B) 201/2020
(19) Pemberitahuan Penerimaan Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan WPKL P.U. (B) 299/2020
(20) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan (Perubahan)) 2020 P.U. (A) 194/2020
(21) Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan tempatan Bagi WPKL - Perubahan 3 P.U. (B) 331/2020
(22) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan)( No. 2) 2020 - Perubahan 3 P.U. (A) 206/2020
(7) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (AKTA 333) (1) Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan 1959   L.N. (A) 166/1959
(2) Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Saiz, Warna & Jenis) 1959  L.N. 167/1959
(3) Kaedah-Kaedah Kenderaan Barangan (Memuatkan dan Memunggah) (Kuala Lumpur) 1962   L.N. 294/1962
(4) Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Terminal Bas)(Bandaraya Kuala Lumpur) 1973   P.U. (A) 60 /1973
(5) Perintah Had Laju (Bandaraya Kuala Lumpur) 1989   P.U. (A) 24/1989
(6) Perintah Pengangkutan Jalan (Kenderaan Bergerak Perlahan)(Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan)(Bandaraya Kuala Lumpur) 1994   P.U. (A) 400/1994
(7) Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Pengkompaunan Kesalahan) 2003   P.U. (A) 103/2003
(8) Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Notis Di Bawah Subseksyen 53(1)) 2003   P.U. (A) 104/2003
(9) Perintah Pengangkutan Jalan (Perhentian Teksi)(WPKL) 2007   P.U. (A) 78/2007
(10) Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Fi Bagi Pengapitan, Pengalihan dan Penahanan Kenderaan Motor) 2012   P.U. (A) 11/2012
(11) Perintah Pengangkutan Jalan (Perhentian Bagi Kenderaan-Kenderaan Perkhidmatan Awam)(WPKL) 2012 P.U. (A) 85/2012
(12) Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) WPKL 2016   P.U. (A) 196/2016
(13) Perintah Pengangkutan Jalan (Perizaban Jalan Sebagai Tempat Letak Kereta Bagi Kenderaan Orang Kurang Upaya)(WPKL) 2017   P.U. (A) 58/2017
8. Akta Hiburan (WPKL) 1992 (AKTA 493) (1) Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) 1993   P.U. (A) 259/1993
(2) Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) (Mengkompaunkan Kesalahan) 1993   P.U. (A) 260/1993
(3) Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 1994   P.U. (A) 306/1994
(4) Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 2011   P.U. (A) 327/2011
(5) Kaedah-Kaedah Pusat Siber dan Kafe Siber (WPKL) 2012 (P.U.   P.U. (A) 179/2012
(9) Akta Hotel (WPKL) 2003 (AKTA 626) (1) Peraturan-Peraturan Hotel (WPKL)(Pengkompaunan Kesalahan) 2013   P.U. (A) 283/2013
(10) Akta Pengurusan Strata 2015 (AKTA 757) (1) Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015   P.U. (A) 103/2015
(2) Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan Strata) 2015  P.U. (A) 107/2015
(3) Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Pengkompaunan Kesalahan) 2019   P.U. (A) 116/2019

 

Jumlah Akta : 10

Jumlah perundangan subsidiari : 80