Profil Jabatan Audit Dalam

Latar Belakang Jabatan

Jabatan Audit Dalam (JAD) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah diwujudkan dengan rasminya mulai 1 Julai 2011. Jabatan ini diterajui oleh Pengarah (WA54) dengan kekuatan seramai 29 orang pegawai dan kakitangan. Pengarah Audit Dalam melapor terus kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur.

Selaras dengan kompleksiti fungsi dan tanggungjawab DBKL, JAD telah dikembangkan kepada lima bahagian iaitu :-

 1. Bahagian Audit Sektor Perancangan
 2. Bahagian Audit Sektor Sosio-Ekonomi
 3. Bahagian Audit Sektor Pengurusan Projek
 4. Bahagian Audit Sektor Pengurusan
 5. Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

 

Visi

Menjadi penyumbang utama ke arah pemantapan tadbir urus dan kawalan dalaman bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Misi

Memberikan perkhidmatan audit yang profesional dan bebas dengan mengeluarkan laporan audit yang seimbang kepada Pelanggan Audit.

Hubungi Kami

OBJEKTIF

Membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus.

Fungsi-fungsi utama Jabatan Audit Dalam adalah seperti berikut:

 1. Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi.
 2. Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa.
 3. Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemah, cekap dan berkesan.
 4. Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan.
 5. Memberi nasihat / pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT.
 6. Melaporkan kepada Datuk Bandar hasil pengauditan dan memantau tindakan susulan diambil oleh pengurusan terhadap perkara yang dibangkitkan.
 7. Menyediakan Rancangan Audit Tahunan untuk kelulusan Datuk Bandar.
 8. Membentangkan Rancangan Audit Tahunan di Mesyuarat Jawatankuasa Audit.

 

Skip to content