Profil Jabatan Integriti

Latar Belakang Jabatan

Unit Integriti pada asalnya merupakan salah satu daripada fungsi Jabatan Pengurusan Sumber Manusia yang menguruskan isu integriti dan tatatertib pegawai dan kakitangan DBKL.

Namun begitu, selaras dengan keputusan kerajaan Jabatan Integriti DBKL ditubuhkan pada 1 Ogos 2015 dan diletakkan di bawah seliaan Pejabat Datuk Bandar Kuala Lumpur. Ini bertujuan sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di peringkat DBKL.

Jabatan ini bertanggungjawab memantau pematuhan undang-undang, dasar dan garis panduan berkaitan pengurusan disiplin pegawai dan kakitangan bagi mengukuhkan integriti DBKL. Di samping itu, Pegawai Jabatan ini bertanggungjawab menjalankan tindakan risikan dan siasatan terhadap aduan salah laku yang tidak bersifat jenayah terhadap pegawai dan kakitangan DBKL.

Visi

Melahirkan warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang berintegriti tinggi menjelang tahun 2020.

Misi

Melaksanakan fungsi Pengurusan Integriti dengan tadbir urus yang berkesan berasaskan pelaksanaan amalan pengurusan terbaik.

Hubungi Kami

  1. Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan di organisasi
  2. Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi
  3. Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa
  4. Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan sewajarnya diambil
  5. Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab
  6. Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi
  7. Melaksanakan fungsi urusetia Lembaga Tatatertib.