Profil Jabatan Integriti

Latar Belakang Jabatan

Unit Integriti pada asalnya merupakan salah satu daripada fungsi Jabatan Pengurusan Sumber Manusia yang menguruskan isu integriti dan tatatertib pegawai dan kakitangan DBKL.

Namun begitu, selaras dengan keputusan kerajaan Jabatan Integriti DBKL ditubuhkan pada 1 Ogos 2015 dan diletakkan di bawah seliaan Pejabat Datuk Bandar Kuala Lumpur. Ini bertujuan sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di peringkat DBKL.

Jabatan ini bertanggungjawab memantau pematuhan undang-undang, dasar dan garis panduan berkaitan pengurusan disiplin pegawai dan kakitangan bagi mengukuhkan integriti DBKL. Di samping itu, Pegawai Jabatan ini bertanggungjawab menjalankan tindakan risikan dan siasatan terhadap aduan salah laku yang tidak bersifat jenayah terhadap pegawai dan kakitangan DBKL.

Visi

Membudayakan nilai-nilai integriti di kalangan warga DBKL

Misi

Jabatan integriti sebagai focal point dalam mengurangkan isu-isu integriti di DBKL

Hubungi Kami

OBJEKTIF

Menyepadukan semua pengurusan hal-hal berkaitan dengan integriti di bawah sebuah jabatan yang khusus bertujuan ianya dapat dilaksanakan lebih telus dan terancang supaya elemen penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan dan pengesanan salah laku dapat dikuatkuasakan secara efisyen dan mencapai keberhasilan yang optimum

FUNGSI

 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan program kesedaran, latihan, seminar dan  pendidikan bagi meningkatkan amalan nilai-nilai murni, etika dan integriti.
 2. Mewujudkan jaringan kerjasama jabatan-jabatan di organisasi dan agensi luar untuk membentuk program pengukuhan integriti.
 3. Menyemak, menyelia dan menyelaras penambahbaikan dasar, sistem dan prosedur DBKL bagi memastikan tadbir urus organisasi yang baik.
 4. Menjalankan fungsi Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR).
 5. Merancang dan melaksana sambutan Hari Integriti DBKL.
 6. Menyelia dan menyemak  tahap pematuhan organisasi terhadap dasar, undang-undang, sistem dan prosedur kerja  yang sedang berkuatkuasa serta mengesyor penambahbaikan.
 7. Menjalankan  pengesanan dan pengesahan pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 8. Melaporkan kes bersifat jenayah kepada agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab.
 9. Menjalankan penyiasatan awal dalaman untuk penentuan kes  pelanggaran tatakelakuan dan etika.
 10. Membantu mempercepatkan prosiding tatatertib dengan mendapatkan keterangan dan dokumen sokongan berkaitan  tatatertib.
 11. Mengurus  dan menapis  maklumat/aduan salah laku dan pelanggaran tatatertib di DBKL.
 12. Mengedar dan memantau  maklumat/aduan yang bersifat pentadbiran untuk tindakan dalaman DBKL.
 13. Mengurus dan mengambil tindakan punitif ke atas laporan kes daripada SPRM.
 14. Memantau dan memastikan pematuhan Kaedah-Kaedah Pegawai DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1989 dan Kaedah-Kaedah Pegawai Penguatkuasa DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1992 oleh organisasi.
 15. Menjalankan fungsi Urusetia Lembaga Tatatertib Bebas dan Rayuan DBKL
 16. Memantau dan menjadi rujukan jabatan-jabatan  menjalankan fungsi Urusetia Lembaga Tatatertib Jabatan.
 17. Mengurus hal ehwal pentadbiran, kewangan, aset dan sumber manusia jabatan.
 18. Menyelaras Laporan Tahunan jabatan.
 19. Menjalankan fungsi urusetia Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO,Star Rating, keselamatan, OSHA, EKSA dll di jabatan.
Skip to content