Profil Jabatan Kewangan

Latar Belakang Jabatan

Jabatan Bendahari diwujudkan pada tahun 1956 dan nama jabatan ini ditukarkan kepada Jabatan Kewangan mulai tahun 2003. Fungsi Jabatan Kewangan adalah untuk mengendalikan pengurusan kewangan DBKL yang terlibat dari segi pengurusan kutipan hasil, perbelanjaan, belanjawan dan penyediaan Penyata Kewangan Tahunan DBKL.

Visi

Menguruskan kewangan DBKL secara berkualiti untuk menjadikan DBKL sebagai organisasi pengurusan sebuah bandar raya bertaraf dunia.

Misi

Bersama menyumbang ke arah menyediakan maklumat kewangan yang berkualiti.

Hubungi Kami

Objektif

 1. Memberi nasihat kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur dalam hal ehwal kewangan.
 2. Merancang, mengawal dan mengurus kewangan dan harta benda Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
 3. Memaksimakan kutipan pendapatan dari sumber-sumber kewangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
 4. Membekalkan maklumat-maklumat kewangan terkini kepada pengguna-pengguna yang berkaitan.
 5. Mengurus perlindungan harta-harta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Fungsi

Fungsi-Fungsi Jabatan Secara Keseluruhan

Fungsi Jabatan Kewangan adalah untuk mengendalikan pengurusan kewangan DBKL yang terlibat dari segi pengurusan kutipan hasil, perbelanjaan, belanjawan dan penyediaan Penyata Kewangan Tahunan DBKL serta mempertingkatkan perancangan dan kawalan kewangan yang lebih berkualiti.

Jabatan Kewangan juga memastikan tindakan penguatkuasaan kutipan cukai taksiran dilaksanakan mengikut peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 ke atas akaun-akaun tertunggak dan menyediakan maklumat-maklumat kewangan hasil bukan cukai / terimaan bukan hasil untuk tindakan penguatkuasaan kutipan hasil oleh jabatan pelaksana.

Fungsi-Fungsi Unit-Unit/Bahagian-Bahagian Jabatan

 1. Menyediakan sistem kewangan yang sistematik selaras dengan akta-akta yang digunapakai aturcara kewangan, peraturan-peraturan kewangan kerajaan dan juga piawaian perakaunan yang diterima umum.
 2. Mengutip hasil-hasil DBKL.
 3. Menyediakan maklumat kewangan untuk kegunaan semua pihak yang berkepentingan.
 4. Menyediakan belanjawan tahunan dengan mengutamakan kemudahan untuk pembayar cukai serta wargakota.
 5. Mengendalikan sistem bayaran yang cekap dan teratur
 6. Menyediakan sistem kawalan dalaman untuk memastikan pentadbiran kewangan selaras dengan akta dan peraturan yang digunapakai oleh DBKL.
 7. Menguruskan skim insurans untuk melindungi harta benda
 8. Menjadi ahli Jawatankuasa Pelaksanaan Projek-Projek Khas dan Penswastaan oleh DBKL.
Skip to content