Profil Jabatan Kawalan Bangunan

Latar Belakang Jabatan

Jabatan Kawalan Bangunan (JKB) melaksanakan fungsi kawalan bangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL) melalui perwakilan kuasa oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133], Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171] dan Undang-Undang Kecil Bangunan (WPKL) 1985 serta pindaan-pindaan yang berkuatkuasa.

Kawalan bangunan merangkumi aspek kelulusan, pemantauan pembinaan dan penguatkuasaan sebelum, semasa dan selepas bangunan siap dibina. Antara lain proses kawalan melibatkan pengeluaran kelulusan pelan bangunan, kebenaran mendirikan bangunan, permit kerja pengubahsuaian, permit bangunan sementara, permit struktur pemancar TELCO, permit kerja perobohan bangunan, permit kerja lebih masa, pemantauan tapak bina dari peringkat kerja pembinaan dimulakan sehingga Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) dikeluarkan PSP.

Dalam aspek penguatkuasaan, JKB melaksanakan tindakan fizikal dan undang-undang terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dibawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Undang-Undang Kecil Bangunan (WPKL) 1985. Disamping itu JKB turut mengambil tindakan terhadap aduan awam, melaksanakan kerja-kerja meruntuhkan bangunan yang tidak diluluskan serta mengambil bahagian dalam menjalankan operasi-operasi khas yang dijalankan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

Kekukuhan struktur dan integriti bangunan-bangunan tinggi dalam WPKL dipantau dengan melaksanakan Penguatkuasaan Pemeriksaan Berkala mengikut Seksyen 85A Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Pindaan Akta A1286) dengan mengeluarkan notis kepada pemunya bangunan-bangunan tinggi yang melebihi 5 tingkat supaya mengemukakan Laporan Pemeriksaan Bangunan Visual/Struktur Secara Berkala setiap 10 tahun selepas CF atau CCC dikeluarkan.

Bangunan usang dan terbiar turut dikawalselia supaya dibersihkan atau dibaikpulih oleh pemunya dan program mengecat bangunan diselaraskan bagi memastikan semua bangunan dalam Bandaraya Kuala Lumpur bersih dan teratur.

Struktur organisasi jabatan terdiri daripada 3 bahagian utama:

 • Bahagian Kawalan Bangunan
 • Bahagian Penguatkuasaan Tapakbina, Permit dan Forensik Bangunan
 • Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Kualiti

JKB sentiasa berusaha mempertingkatkan sistem penyampaian dan perkhidmatan kepada warga kota dalam usaha menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya bertaraf dunia dan bandar raya lestari untuk generasi yang akan datang.

Visi

Ke arah menjadikan jabatan terunggul dalam mencapai hasrat DBKL sebagai bandar raya bertaraf dunia menjelang tahun 2020 dari aspek kawalan bangunan.

Misi

Memberi perkhidmatan yang efisyen, cekap dan telus dari segi kawalan bangunan untuk Bandar Raya Kuala Lumpur.

Hubungi Kami

 • Telefon: 03-2617 6641
 • Faks: 03-2698 3869
 • Emel: jkb[at]dbkl[dot]gov[dot]my
 • Alamat: Tingkat 26, 28 - 31, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan,Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur.

OBJEKTIF

Memastikan kawalan bangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan secara teratur serta mematuhi kehendak undang-undang/ dasar /polisi yang berkuatkuasa.

FUNGSI

Melaksanakan kawalan dan penguatkuasaan terhadap bangunan yang akan/ sedang / telah     dibina di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

 1. Mengeluarkan Kelulusan Pelan Bangunan / Kebenaran Mendirikan Bangunan / Permit selaras mengikut keperluan Akta / Undang-undang/ Polisi dan Garis Panduan yang dikuatkuasakan.
 1. Melaksanakan pemantauan dan kawalan tapak bina dari aspek keselamatan , kesihatan, dan waktu bekerja bagi memastikan kehendak undang-undang dan peraturan dipatuhi.
 1. Mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap bangunan / struktur yang dibina menyeleweng atau permit.
 1. Memantau dan megesan ketidakpatuhan dalam pembinaan serta mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap sebarang ketidakpatuhan dan terhadap bangunan yang diduduki / digunakan tanpa CF/CCC.
 1. Memastikan pemeriksaan bangunan secara berkala dilakukan oleh pemilik bangunan-bangunan yang melebihi lima (5) tingkat selepas sepuluh (10) tahun CF/CCC dikeluarkan.
 1. Mengenalpasti, memantau dan mengambil tindakan terhadap bangunan using, terbiar dan kotor.
 1. Mengeluarkan kelulusan permit telcoselaras dengan keperluan Akta/undang-undang/Polisi dan Garis panduan yang dikuatkuasakan.
 1. Membuat pengesyoran lesen premis bagi yang telah mematuhi undang-undang kecil bangunan WPKL.
ms_MYMS