Kenyataan Request For Proposal (RFP) (Notis Cadangan Pelawaan)

Cadangan Pembangunan Semula Perumahan Awam (PA) Seri Labuan Lot 51948 PN 27421, Jalan Adil/Budiman, Bandar Tun Razak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Melalui Kaedah Penjualan Tanah Secara Request For Proposal (RFP)

1. RFP ini adalah dipelawa kepada Syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016 dan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dengan Klasifikasi/Jenis Perniagaan Pemaju Hartanah/Property Development. Syarikat dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja berikut.

2. Maklumat RFP serta kelayakan asas pembida adalah seperti berikut:

SYARAT PENDAFTARANTARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN MULA DIJUALHARGA DOKUMEN, BENTUK BAYARAN & BAYARAN ATAS NAMATARIKH, WAKTU & TEMPAT RFP TUTUP
Syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016 dan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dengan Klasifikasi/ Jenis Perniagaan Pemaju Hartanah/ Property Development 11 Oktober 2022 (Selasa)

Sehingga

14 November 2022 (Isnin)

(Waktu Pejabat)


Bahagian Pengurusan Perolehan, Jabatan Pentadbiran, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,
Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur.
Ringgit Malaysia:
RM300 sahaja

Bayaran hendaklah dibuat melalui:
tunai atau bank deraf

Atas nama:
Datuk Bandar Kuala Lumpur

Di Kaunter Bayaran DBKL

14 November 2022 (Isnin)

12.00 tengah hari


Bahagian Pengurusan Perolehan, Jabatan Pentadbiran, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,
Tingkat 32, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur.

3. Syarikat juga wajib memenuhi kriteria kelayakan seperti berikut:

i. Mempunyai modal berbayar sekurang-kurangnya sebanyak RM100,000.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Ribu sahaja) bagi syarikat tempatan milik kepentingan tempatan; atau

ii. Mempunyai modal berbayar sekurang-kurangnya sebanyak RM250,000.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Lima Puluh Ribu sahaja) bagi syarikat tempatan milik kepentingan tempatan dan asing; dan

iii. Selaras dengan Garis Panduan Perolehan Hartanah 2014 oleh Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Syarikat pembida dikehendaki mempunyai pegangan saham Bumiputera sebanyak tiga puluh peratus (30%) dalam syarikat.

4. Dokumen RFP boleh disemak dan boleh diperolehi di pejabat tersebut pada waktu pejabat.

5. Dokumen RFP hanya akan dikeluarkan kepada wakil-wakil syarikat yang sah sahaja di mana wakil- wakil syarikat adalah diwajibkan untuk membawa surat perwakilan kuasa yang ditandatangani oleh pemilik Wakil-wakil syarikat juga hendaklah membawa dokumen-dokumen asal dan satu (1) salinan Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

6. RFP ini akan ditutup pada 14 November 2022, bersamaan hari Isnin, jam 12:00 tengah hari.

7. Dokumen RFP yang dilengkapkan dan dimasukkan ke dalam sampul berlakri serta bertanda dengan tajuk Tawaran RFP untuk cadangan pembangunan tersebut diatas, hendaklah dimasukkan ke dalam Peti RFP yang dikhaskan di tempat yang telah ditetapkan tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang lewat TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

8. Syarikat hendaklah menanggung segala perbelanjaan yang berkaitan dengan urusan RFP ini. Pembayaran secara cek persendirian untuk dokumen RFP tidak akan diterima.

DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
Tarikh Iklan: 6 Oktober 2022
Laman Web : www.dbkl.gov.my

Skip to content