Print

Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 (PBRKL 2020)

PEMBERITAHUAN PENERIMAAN DRAF PELAN TEMPATAN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

 

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 16 Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 [Akta 267], Datuk Bandar Kuala Lumpur, dengan kelulusan Menteri, telah menerima draf pelan tempatan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dinamakan Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 pada 5 September 2018.

 

Sesalinan Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 boleh diperiksa atau dibeli pada waktu pejabat di Jabatan Perancangan Bandar Raya, Tingkat 13 Menara DBKL 1, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur dari 12 November 2018.

 

Fi bagi salinan Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan) 2018 [P.U. (A)273/2018].

 

Klik di sini untuk maklumat lanjut.

pbrkl-link