Jumaat, 25 April 2014 10:28:12

Jabatan Perancangan Fizikal

SOALAN LAZIM

PELAN STRUKTUR KUALA LUMPUR 2020

1.
Apakah yang dimaksudkan pelan pembangunan?
 
Pelan pembangunan berhubung dengan sesuatu kawasan,merujuk kepada Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982, [Akta 267] adalah:
  a. Pelan tempatan bagi kawasan itu; atau
  b. Jika tiada pelan tempatan bagi kawasan itu, pelan struktur bagi kawasan itu.
                           
2.
Apakah Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 (PSKL2020)?
 
PSKL2020 ialah suatu kenyataan bertulis disertai dengan gambarajah, gambaran dan perihal-perihal lain yang mengandungi wawasan, matlamat, strategi, dasar pembangunan dan cadangan mengenai pembangunan dan kegunaan tanah Kuala Lumpur. Ia berwawasan menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandar raya bertaraf dunia pada tahun 2020.
   
 3.
Bilakah PSKL2020 telah diwartakan?
 
SKL2020 telah diluluskan oleh Menteri Wilayah Persekutuan pada 12 Ogos 2004 dan diwartakan pemakaiannya pada 4 November 2004.
                           
3. Apakah dokumen yang perlu dilampirkan kepada Dokumen Perjanjian untuk ditandatangani dan diberi nombor kontrak oleh Jabatan Undang-undang & Pendakwaan bagi Kontraktor/ Perunding di bawah nama individu?
  i. Surat Tawaran dari DBKL, SUrat Pelantikan, Surat Pengesahan Pelantikan dan Surat Arahan Mula Kerja
  ii. Jaminan Bank/Resit Bayaran Deposit
  iii. Salinan Kad Pengenalan/dokumen pengenalan diri
  iv. Surat Pengesahan Jabatan Pelaksana yang ditandatangani oleh Pengarah Jabatan tersebut
                           
4.
Di manakah orang awam boleh mendapatkan maklumat dan dokumen mengenai PSKL2020?
 
PELAN BANDAR RAYA KUALA LUMPUR 2020             
                           
1.
Apakah yang dimaksudkan Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 (Draf PBRKL2020)?
 
Draf PBRKL2020 adalah pelan terperinci berasaskan lot yang menentukan zon gunatanah, intensiti pembangunan, kelas kegunaan dan garis panduan perancangan untuk kegunaan kawalan pembangunan.
     
2.
Apakah dokumen-dokumen yang terdapat dalam Draf PBRKL2020?
 
Dokumen-dokumen yang terdapat dalam Draf PBRKL2020 terdiri daripada:
  a. Jilid 1 (Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020),
  b. Jilid 2 (Bahagian 1-Pelan Kawalan Pembangunan KL 2008),
  c. Jilid 2 (Bahagian 2-Peta Gunatanah dan Intensiti),
   d. Jilid 4 (Kampong Bharu).                      
                           
3.
Di peringkat manakah orang awam dilibatkan oleh DBKL semasa penyediaan Draf PBRKL2020?
 

Mengikut Akta 267, orang awam boleh menyuarakan pandangan dan bantahan selepas Draf PBRKL2020 disiapkan.

 

Walau bagaimanapun pihak DBKL telah mengambil langkah awal dengan melibatkan wargakota Kuala Lumpur sebelum Draf PBRKL2020 disiapkan dengan mengadakan sesi taklimat bersama Persatuan-persatuan penduduk dan perbincangan kumpulan fokus (FGD) dari 7 Disember 2005 hingga 28 Mei 2006.

 
 

Orang awam telah dilibatkan secara langsung selaras dengan Akta 267 semasa pelancaran Draf PBRKL2020 pada 15 Mei 2008. Pihak DBKL telah mengadakan sesi pameran daripada 15 Mei 2008 hingga 30 Ogos 2008. Dalam tempoh tersebut orang awam telah memberikan pandangan dan bantahan secara rasmi untuk untuk didengar Jawatankuasa Pendengaran Pandangan Awam (JKPPA).

 
 

Walaupun tempoh bantahan telah berakhir pada 30 Ogos 2008, usaha-usaha DBKL dalam proses penglibatan awam tidak terhenti di peringkat pendengaran pandangan awam sahaja. Sehingga kini DBKL telah mengambil inisiatif untuk memaklumkan kepada orang awam dengan mengadakan bengkel dan mesyuarat dengan pihak-pihak berkepentingan berkenaan pindaan-pindaan yang sedang dibuat sebelum Draf PBRKL2020 dimuktamadkan.

 
     
 4.
Berapakah bilangan bantahan atau pendengaran awam yang diterima dan dipertimbangkan semasa tempoh pendengaran awam?
 
 

Mengikut statistik pandangan awam Draf PBRKL2020 sebanyak 5,052 representasi diterima dan sebanyak 62,224 pandangan telah dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Pendengaran Pandangan Awam (JKPPA).

 
     
 5.
Bilakah Jawatankuasa Pendengaran Pandangan Awam (JKPPA) mengemukakan Laporan Pendengaran dan Pertimbangan Awam kepada Datuk Bandar?
 
 

JKPPA telah mengemukakan Laporan Pendengaran dan Pertimbangan Pandangan Awam secara rasmi kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur pada 20 Oktober 2009.

 6.
Apakah status terkini penyediaan Draf PBRKL2020?
 

Kini DBKL sedang membuat pindaan Draf PBRKL2020 berdasarkan kepada syor JKPPA, maklum balas-maklum balas daripada sesi bengkel dan dasar-dasar terkini daripada pihak kerajaan.

   
 7.
Di manakah orang awam boleh mendapatkan maklumat dan dokumen mengenai Draf PBRKL2020?
 
 
     

MUAT TURUN

 
Seminar Makluman Awam Pindaan Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 pada 27 Mac 2012
       
KERTAS PERKARA DARI MUAT TURUN
Kertas 1 Pindaan Draf PBRKL 2020

AJM Planning and Urban Design Group Sdn. Bhd.

Muat Turun
Kertas 2

Peta Rangkaian Pejalan Kaki Dalam Pusat Bandar Raya Kuala Lumpur

Perancangan Siarkaki Dalam Pusat Bandar

 Jabatan Pengangkutan Bandar ,DBKL

Muat Turun

Muat Turun

Kertas 3 Taman-Taman dan Jalinan Hijau  Jabatan Lanskap dan Rekreasi, DBKL  Muat Turun
Kertas 4  Blue Corridor, River of Life  Jabatan Perancangan Fizikal, DBKL Muat Turun
Kertas 5  Penambahbaikan Kawasan Industri  AJM Planning and Urban Design Group Sdn. Bhd.  Muat Turun
       
Kertas Kerja Siri Kedua : Bengkel Merealisasikan Pengangkutan Awam Mesra Rakyat
KERTAS PERKARA DARI MUAT TURUN
Kertas 1
Draf Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020
- Impak dan Perancangan Bandar
Pengangkutan Bersepadu
Pengarah Urusan AJM Planning and Urban
Design Group Sdn Bhd (Puan Norliza
Hashim)

Muat Turun

Kertas 2
National Key Result Area –Urban Public
Transport (NKRA – UPT) – Initiatif
kerajaan untuk meningkatkan
penggunaan pengangkutan awam,
penguatkuasaan dan peraturan lalulintas
Ketua Penyelaras Unit NKRA-UPT, MOT
(Puan Ruhaizah Mohamed Rashid)
Muat Turun
Kertas 3
Penguatkuasaan ke atas kenderaan
persendirian, komersial dan
pengangkutan awam oleh pelbagai
agensi penguatkuasa
Pegawai Penguatkuasa Jabatan
Pengangkutan Jalan (Ab. Hadi Mat Hassan)
Polis Diraja Malaysia (DSP Ng Fook Long)
Pengarah JKP, DBKL (En. Rolan Abdul
Rahman)

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Kertas 4 Pengurusan lalulintas di Kuala Lumpur
Pengarah Jabatan Pengangkutan Bandar
DBKL (Dr Leong Siew Mun)
Muat Turun
Kertas 5
Rancangan mempertingkatkan sistem
pengangkutan awam di Lembah Klang
oleh Syarikat Prasarana Negara Berhad
(Prasarana)
Pengarah Kumpulan Prasarana ( En. V.
Ravindran) , Ketua Pegawai Operasi Rel
(En. Nor Hassan Ismail) , Ketua Pegawai
Operasi Bas (Y. Bhg. Dato’ Mohamed
Hazlan Mohamed Hussain)

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Kertas 6
Pengalaman Singapura dalam merancang
dan melaksanakan sistem pengangkutan
awam
Deputy Director, Land Transport Authority,
Singapore (Mr. Choi Chik Cheong)
Muat Turun
Kertas 7
Peranan Suruhanjaya Pengangkutan
Awam Darat (SPAD) dalam sektor
pengangkutan awam
Ketua Pegawai Eksekutif SPAD (En. Mohd
Nur Ismal bin Mohamed Kamal)
Muat Turun
       
Kertas Kerja Siri Ketiga : Bengkel Makluman Awam Dan Pihak Berkepentingan Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020
Tema : Kehijauan Dan Kualiti Hidup Bandar Raya
KERTAS PERKARA
DARI
MUAT TURUN
Kertas 1 Perancangan Kawasan Lapang DPBRKL2020
Pengarah Urusan AJM Planning and Urban
Design Group Sdn Bhd (Puan Norliza
Hashim)
Muat Turun
Kertas 2 Pelan Rangkaian Pejalan Kaki, Jaringan Hijau Dan Koridor Sungai
Pengarah Urusan AJM Planning and Urban
Design Group Sdn Bhd (Puan Norliza
Hashim)
Muat Turun
Kertas 3 Pelan Rangkaian Pejalan Kaki Bersepadu Pusat Bandar Kuala Lumpur
Pengarah
Jabatan Pengangkutan Bandar,DBKL
(Ir.Dr.Leong Siew Mun)
Muat Turun
Kertas 4 Garis Panduan lanskap dan Perancangan Taman-Taman Awam
Pengarah
Jabatan Seni Taman dan Kawalan Pembersihan Bandar,DBKL
(Tn. Hj. Saharudin bin Mohd Noh)
Muat Turun
Kertas 5 Pembangunan dan Pengurusan Penjaja dan Peniaga Kecil
Timbalan Pengarah
Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Peniaga Kecil
(Encik Ibrahim bin Yusuff)
Muat Turun
       
Kertas Kerja Siri Keempat : Bengkel Makluman Awam Dan Pihak Berkepentingan Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020
Tema : Ke Arah Kualiti Alam Sekitar Mampan
KERTAS PERKARA - PENGURUSAN SISA PEPEJAL
DARI MUAT TURUN
Kertas 1 Perancangan Mesra Alam dan Infrastruktur Hijau
Pengarah Urusan AJM Planning and Urban
Design Group Sdn Bhd (Puan Norliza
Hashim)
Muat Turun
Kertas 2 Pengurusan Sisa Pepejal
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal
(Datuk Zaini B. Md. Nor)
Muat Turun
Kertas 3 Pengurusan Sisa Pepejal-3R
Agensi Nuklear Malaysia
(En.Sivapalan Kathiravale)
Muat Turun
Kertas 4
Pengurusan Sisa Pepejal-3R
Alam Flora Sdn. Bhd.
(Pn. Sarifah Yaacob)
Muat Turun
Kertas 5
Amalan Terbaik Dalam Pengurusan Sisa Pepejal-Pengalaman Denmark
Danish International Development Assistant (Mr. Ib Larsen) Muat Turun
Kertas 6
Penguatkuasaan Alam Sekitar
Jabatan Kesihatan,DBKL
(En. Ab.Rahman B.Hj. Zainal)
Muat Turun
Kertas 7  
Pembelajaran Di Dalam Pembangunan Bandar Hijau
 
Malaysian Green Technology Corporation
(En.Ahmad Zairin Ismail)
Muat Turun
Kertas 8  
Green Building-Energy Efficient Building
 
Malaysian Green Building Confederation (MGBC)
Ar.Von Kok Leong
Muat Turun
 Kertas 9  Pengurusan Air Hujan-Rain Water Harvesting  
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NHRIM)
(Tn.Hj.Jabir Bin Kardi)
Muat Turun
Kertas 10 Sistem pembentungan Bersepadu
Indah Water Konsortium (IWK)
(En.Morthan Athikesu)
Muat Turun

DIREKTORI

 
JABATAN PERANCANGAN FIZIKAL
Tingkat 11-14, Menara DBKL 1,
Jalan Raja Laut,
50350 kuala lumpur
Talian Am 603 2617 9551
Faksimili 603 2698 2150
Emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NAMA JAWATAN TELEFON EMEL
Hjh. Zainab bt. Mohd Ghazali Pengarah VU7 603 2617 9550 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Roslima binti Muhammad Setiausaha N28 603 2617 9553  
Aiminurulzita bt. Saimin Setiausaha N27 603 2617 9551 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UNIT PENTADBIRAN
Fawaidah bt. Alias Pen.Pegawai Tadbir N32 603 2617 9535 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pentadbiran - 603 2617 9534 -
BAHAGIAN PERANCANGAN PELAN
Tn. Hj. Nurazizi b. Mokhtar Timbalan Pengarah J54 603 2617 9557 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Noraini bt. Mohd. Kassim Timbalan Pengarah J48 603 2617 9500 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zamri b. Mohd. Saharin Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9541 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Shariman b. Abdul Wahab Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hasarudin b. Idris Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9542 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Noreihan bt. Abd Hamid Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9513 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khairul Nizam bin Osman Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9518 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Raja Siti Adabiah bt. Raja Anuar Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9540 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nur Haniza bt. Mohammad Zin Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9543 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khairulizah binti Jamaludin Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9512 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zamzuri bin Yaacob Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9519 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hanif b. Nordin Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9504 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Omar b. Mat Arof Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9510 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nek Mah bt. Basri Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9574 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faridah bt. Abdullah Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9575 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Norwahidah bt. Abd. Wahid Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9570 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zain Fitri b. Abdullah Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9572
BAHAGIAN PROJEK KHAS
Hjh. Nik Mastura Diyana bt. Nik Mohamad Timbalan Pengarah J52 603 2617 9554 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nor Hashida bt. Harun Timbalan Pengarah J48 603 2617 9580 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bongsu Khairi b. Hj.Hashim Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9577 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Roslen bt. Mohd. Ariffin@Ramli Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9579 -
Sarimah bt. Abu Bakar Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9584 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ainul Yuslida bt. Mohd Yatim Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9582 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mohd Saiful b.Ameri Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9585 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sarina bt. Saman Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9581 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BAHAGIAN PENYELIDIKAN    
Siti Hanim bt. Abdul Rahman Timbalan Pengarah J52 603 2617 9538 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ahmad Shaifuddin b. Basri Timbalan Pengarah J48 603 2617 9569  
Mohd Zali b. Sabtu Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9573  
Nek Mah bt. Basri Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9574  
Faridah bt. Abdullah Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9575  
Junainah bt. Abu Kasim Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9610 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nur Izyani bt. Yaacob Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2617 9611  

 

JABATAN PERANCANGAN FIZIKAL
Pejabat Local Agenda 21 Kuala Lumpur
Unit LA21, Jabatan Perancangan Fizikal,
Aras Bawah,
Menara DBKL 2,
Jalan Raja Laut,
50350 kuala lumpur
Talian Am 603 2028 2961
Faksimili 603 2691 2194
Emel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

UNIT KESEJAHTERAAN BANDAR DAN LOCAL AGENDA 21
NAMA JAWATAN TELEFON EMEL
Norazmin Adibah bt. Othman Perancang Bandar dan Wilayah 603 2028 2960 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sharizan bt. Shahuddin Pen. Perancang Bandar dan Wilayah 603 2028 2962 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Norlina binti Zakariar Penolong Pegawai Tadbir 603 2028 2961 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BERITA

1. SEMINAR MAKLUMAN AWAM PINDAAN DRAF PELAN BANDAR RAYA KUALA LUMPUR 2020
   
 
  Pada 27 Mac 2012, Jabatan Perancangan Fizikal (JPF) telah mengadakan Seminar Makluman Awam Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 di Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ianya telah disertai oleh pihak yang kepentingan seperti agensi kerajaan, pihak pemaju, persatuan penduduk, pertubuhan profesional, pertubuhan bukan kerajaan, ahli akedemik, individu dan lain-lain yang berkaitan. Datuk Bandar Kuala Lumpur Yg. Bhg. Tan Sri Ahmad Fuad bin Ismail telah merasmikan seminar ini.
     
 

Objektif atau tujuan seminar ini diadakan adalah bagi memaklumkan kepada orang awam terutamanya pihak yang berkepentingan mengenai pindaan-pindaan yang telah dibuat terhadap DPBRKL2020 sebelum pelan ini diwartakan pemakaiannya. Ianya juga bagi memaklumkan kepada pihak awam mengenai cadangan dan perancangan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh DBKL berkaitan dengan topik-topik bengkel. Seterusnya ia juga bagi memastikan kerjasama dengan agensi-agensi pemberi perkhidmatan lain yang berkaitan berkongsi tentang perancangan dan pelaksanaan masing-masing dalam memberi khidmat kepada warga kota. Dengan ini, warga kota Kuala Lumpur akan lebih memahami perancangan serta tindakan semasa dan akan datang, dan ini membolehkan warga kota akan lebih prihatin kepada perkembangan pembangunan bandar raya Kuala Lumpur.

   
 
 

Sebanyak 5 kertas kerja telah dibentangkan sepanjang satu hari seminar ini berlangsung yang dibentangkan oleh perunding AJM Planning and urban design sdn bhd., dan jabatan-jabatan dalaman DBKL iaitu Jabatan Pengangkutan Bandar, Jabatan Lanskap dan Rekreasi dan Jabatan Perancangan Fizikal. Kertas kerja yang telah dibentangkan boleh dirujuk di bahagian muat turun.

   

 

     
2.

BENGKEL TAKLIMAT MAKLUMAN AWAM PROJEK PENGINDAHAN MEDAN PASAR

     
 

Pada 19 Mac 2012 Jabatan Perancangan Fizikal (JPF) telah mengadakan Bengkel Taklimat Makluman Awam Projek Pengindahan Medan Pasar  di bawah Program NKEA Greater KL/ Klang Valley di Dewan Auditorium Aras Basement, Perpustakaan Kuala Lumpur.

     
 

Acara ini adalah salah satu dari Entry Points Programme (EPP) untuk Iconic Places. Ia bertujuan untuk memaklumkan mengenai cadangan yang akan dilaksanakan di kawasan Medan Pasar di samping untuk mendapatkan maklumbalas dan pandangan orang awam serta pemilik dan pengusaha perniagaan di kawasan Medan Pasar.

     
 

Kerja-kerja penambahbaikan dan pengindahan untuk kawasan Medan Pasar juga adalah untuk mencapai hasrat kerajaan bagi memacu pertumbuhan ekonomi negara. EPP7- Iconic Places adalah salah satu dari 4 EPP yang diterajui oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur.

     
   

 

     
     

ACARA

Objektif

1.0. Program Bengkel FGD Kampung Tradisional.
         
 
 

Peringkat

Bengkel

Sasaran Pelaksanaan

Bengkel

Topik Perbincangan

Bengkel

Hasil Bengkel  
  Bengkel FGD 1

18-19 Januari 2012

(telah dilaksanakan)

Pengenalan kajian / perunding

Mengenalpasti isu / masalah / potensi yang dialami oleh penduduk

Laporan Pendekatan Kajian

Penentuan skop dan kaedah penyediaan DGP

Penemuan utama berdasarkan analisis, kajian lapangan dan FGD

Rumusan isu dan cadangan awal

Pelan sempadan kampung

 
  Bengkel FGD 2

10-11 Mac 2012

(telah dilaksanakan)

Perbincangan mengenai konsep dan komponen pembangunan yang diinginkan oleh penduduk.

Perunding profesional akan memandu perbincangan   berdasarkan kepada penemuan di peringkat FGD 1

Kursus Mengenai Pembangunan Tanah dan Kaedah Perancangan Di DBKL

Draf Awal

Konsep pembangunan setiap kampung

Perincian komponen pembangunan, jenis, kepadatan, ketinggian dan lokasi cadangan.

 
  Bengkel FGD 3 akan dimaklumkan kelak

 

Perbincangan mengenai perincian komponen pembangunan dan kaedah pelaksanaan secara bersama.

Draf Akhir

Perincian komponen pembangunan, jenis, kepadatan, ketinggian dan lokasi cadangan.

Garis panduan dan kawalan pembangunan

Kaedah pelaksanaan projek dan program

 
  Bengkel FGD 4 akan dimaklumkan kelak

Membentangkan kepada peserta FGD hasil cadangan, kaedah pelaksanaan dan keseluruhan cadangan akhir .