Saturday, 8th August 2020 [ 4:23:22 PM ]
A- A A+

Default ThemeGreen ThemeRed ThemeYellow Theme

Print

Perkhidmatan Kami

PENTADBIRAN

Pentadbiran:

 1. Pentadbiran hal ehwal jabatan (pengurusan, pembelian dan pelupusan aset, stor, urusan stok dan pembelian barangan,e-Akses,cuti,GL).
 2. Menguruskan mesyuarat/taklimat Jabatan.
 3. Menyelaras pengumpulan data aktiviti-aktiviti Jabatan.
 4. Menguruskan hal ehwal keperluan komputer dan ICT serta urusan penyelenggaraan mesin pejabat.
 5. Menyelaras pembukaan dan penutupanf ail-fail terbuka/terperingkat Jabatan.

Kewangan:

 1. Pengurusan kewangan Jabatan.
 2. Penyediaan belanjawan tahunan Jabatan.

PENGUKUHAN INTEGRITI

 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan program kesedaran, latihan, seminar dan pendidikan bagi meningkatkan amalan nilai-nilai murni, etika dan integriti pegawai/kakitangan agensi.
 2. Memantau dan menganalisis prestasi dan pelaporan pelaksanaan program pengukuhan integriti dan penerapan nilai-nilai murni di agensi.
 3. Menyelaras, menyediakan artikel/input bahan-bahan bacaan pengukuhan integriti untuk penerbitan, cetakan, hebahan dan promosi kepada pegawai dan kakitangan.
 4. Membuat jaringan kerjasama jabatan-jabatan diorganisasi dan agensi luar untuk membentuk program pengukuhan integriti.
 5. Melaksanakan advokasi pencegahan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan kepada warga DBKL.

ADUAN

 1. Mewujudkan satu Sistem Pengurusan Aduan (manual/online) dalam organisasi.
 2. Menyelia, memantau dan mengurus serta merekod penerimaan maklumat/aduan mengenai salah laku dan pelanggaran tatatertib bagi pegawai dan kakitangan DBKL.
 3. Memastikan penapisan maklumat/aduan dilakukan, iaitu maklumat/aduan berkaitan integriti dan pelanggaran tatakelakuan serta etika dibawa ke peringkat seterusnya untuk diambil tindakan.
 4. Mengedarkan maklumat/aduan yang bersifat pentadbiran untuk tindakan dalaman DBKL.
 5. Menerima Laporan SPRM dan merujuk kepada Ketua Jabatan untuk tindakan lanjut.
 6. Menyediakan statistik bagi aduan yang diterima.
 7. Menyediakan Laporan Jabatan untuk pemantauan MPT DBKL dan SPRM.

SIASATAN DAN RISIKAN

 1. Menyelaras tugas-tugas pengesanan dan pengesahan pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 2. Melaporkan kes bersifat jenayah kepada agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab.
 3. Menjalankan penyiasatan awal dalaman untuk mengesahkan wujudnya asas pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta mengemukakan hasil siasatan kepada pihak urus setia tatatertib bagi tindakan susulan.
 4. Penyediaan laporan untuk pertimbangan dan keputusan Ketua Jabatan.
 5. Membantu mempercepatkan prosiding tatatertib dengan mendapatkan keterangan dan dokumen sokongan berkaitan tatatertib.

TATATERTIB

 1. Menyediakan kertas untuk pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib Bebas dan Rayuan bagi menentukan wujud atau tidak suatu kesalahan.
 2. Menyediakan surat pertuduhan kepada pegawai yang dituduh.
 3. Menyelaras dan mengurusetiakan Mesyuarat Lembaga Tatatertib Bebas dan Rayuan.
 4. Menyelia tindakan susulan terhadap keputusan/hukuman Mesyuarat Lembaga Tatatertib Bebas dan Rayuan.
 5. Menyelaras dan menyediakan laporan tatatertib kepada lain-lain pihak yang berkaitan.
 6. Memastikan kes-kes tatatertib semasa dan tertunggak diselesaikan segera.
 7. Menyediakan statistik dan data-data kes tatatertib untuk mengenalpasti isu dan trend bagi cadangan penambahbaikan penginstitusian integriti di DBKL.

PEMATUHAN

 1. Menyelia tahap pematuhan agensi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sistem dan prosedur dan lain-lain peraturan yang berkuatkuasa padas etiap peringkat dalam agensi.
 2. Menyemak,mengkaji dan mengesyorkan cadangan penambahbaikan berkaitan ketidakpatuhan terhadapd asar,undang-undang,peraturan dan arahany ang berkuatkuasa.
 3. Menyelia pelaksanaan pemeriksaan berjadual/berkalaa tau tidak berjadual terhadap pematuhan peruntukan undang-undang,peraturan dan arahan.
 4. Menyelia isu ketidakpatuhan untuk tindakan susulan.

TADBIR URUS

 1. Menyemak dan mengkaji dasar,sistem dan prosedur kerja serta mencadangkan penambahbaikan.
 2. Menyelia dan menyelaras penambahbaikan sistem prosedur bagi memastikan tadbir urus yang terbaik.
 3. Membuat semakan lanjut berdasarkan maklumbalas yang diterima dan membuat tindakan pematuhan dan pengukuhan integritis ekiranya perlu.
 4. Menentukan pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah(JAR).
 5. Mengambil tindakan susulan keatas keputusan Mesyuarat JAR Kementerian.