Senarai Perundangan

BIL.AKTAPERUNDANGAN SUBSIDIARINO. WARTA
(1)Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (AKTA 190)(1)Perintah Ibu Kota Persekutuan (Kawasan Bandaraya) 1974
P.U. (A)42/1974
(2)Peraturan-Peraturan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur 1989P.U. (A)172/1989
(2)Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971 (AKTA 59)
(3)Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 (AKTA A206)
(4)Akta Kerajaan Tempatan 1976 (AKTA 171)(1)Bayaran-Bayaran Yang Kena Dibayar Untuk Kelewatan Membayar KadarP.U. (B)698/1976
(2)Bayaran-Bayaran Bagi Waran Tahanan P.U. (B)699/1976
(3)UUK (Lembu Kerbau) Perbandaran Kuala Lumpur 1968 P.U.(A)3/1968
(4)UUK Pengendali Makanan (WP) 1979 P.U.(A)327/1979
(5)UUK Kolam Renang (WP) 1981P.U. (A) 276/1981
(6)UUK Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah-Sarap (WP) 1981 P.U. (A) 378/1981
(7)Pemberitahuan Mengenai Fi Bagi Pelupusan Sampah Sarap Di Longgokan Sampah P.U. (B) 218/1995
(8)UUK Iklan (WP) 1982 P.U. (A) 187/1982
(9)UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (WP) 1982 P.U. (A) 208/1982
(10)Pengisytiharan Di Bawah Seksyen 81(K) P.U. (B) 295/1985
(11)UUK Kerajaan Tempatan (Mengkompaunkan Kesalahan-Kesalahan) (WPKL) 1986 P.U. (A) 241/1986
(12)UUK Tandas Awam (WPKL) 1986P.U. (A) 242/1986
(13)UUK Tandas Awam (WPKL) 2007 - Caj Bagi Penggunaan Tandas AwamP.U. (B) 326/2007
(14)Kaedah-Kaedah Pegawai DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1989 P.U. (A) 171/1989
(15)UUK Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya)(WPKL) 1990 P.U. (A) 311/1990
(16)UUK Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (WPKL) 1991P.U. (A) 470/1991
(17)UUK Vandalisme (WPKL) 1991P.U. (A) 51/1991
(18)Kaedah-Kaedah Pegawai Penguatkuasa DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1992P.U. (A) 57/1992
(19)UUK Kerajaan Tempatan (Dataran Merdeka)(WPKL) 1992 P.U. (A) 304/1992
(20)UUK Pengangkutan Bahan (WPKL) 1997 P.U. (A) 498/1997
(21)UUK Perumahan Awam (WPKL) 2000 P.U. (A) 468/2000
(22)UUK Pasar Borong (WPKL) 2002 P.U. (A) 278/2002
(23)UUK Taman (WPKL) 2012 P.U. (A) 21/2012
(24)UUK Krematorium (WPKL) 2013 P.U. (A) 362/2013
(25)UUK Pelesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian (WPKL) 2016 P.U. (A) 230/2016
(26)UUK Pelesenan Pasar (WPKL) 2016 P.U. (A) 255/2016
(27)UUK Pelesenan Penjaja (WPKL) 2016P.U. (A) 343/2016
(28)UUK Pelesenan Petempatan Makanan (WPKL) 2016 P.U. (A) 361/2016
(29)UUK Larangan Meludah (WPKL) 2017 P.U. (A) 76/2017
(5)Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (AKTA 133)(1)UUK Kerjatanah (WPKL) 1988 (P.U. (A) 396/1988)P.U. (A) 396/1988
(2)UUK Bangunan (WPKL) 1985 (P.U. (A) 537/1985)P.U. (A) 537/1985
(3)UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (WPKL) 1985 P.U. (A) 525/1985
(4)UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mendapatkan Tunggakan) (WPKL) 1990P.U. (A) 342/1990
(5)Perisytiharan Di Bawah Seksyen 97 – Premis Yang Boleh Diperiksa Pada Waktu Malam P.U. (B) 256/1994
(6)Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (AKTA 267)(1)Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 P.U. (A) 7/1971
(2)Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Zon dan Kepadatan) Wilayah Persekutuan 1985 P.U. (A) 501/1985
(3)Pengecualian Di Bawah Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 P.U. (B) 397/1996
(4)Kaedah-Kaedah (Perancangan)(Lembaga Rayuan) Wilayah Persekutuan 1997P.U. (A) 376/1997
(5)Kaedah-Kaedah (Perancangan) WPKL (Tatacara Untuk Pemulangan Caj Pembangunan) 2007 P.U. (A) 380/2007
(6)Kaedah-Kaedah (Perancangan) Caj Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2013 P.U. (A) 246/2013
(7)Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pengkompaunan Kesalahan) 2015P.U. (A) 171/2015
(8)Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Kelas Kegunaan Tanah Dan Bangunan) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2018)P.U. (A) 276/2018
(9)Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan) 2018 P.U. (A) 273/2018
(10)Pemberitahuan Mengenai Penerimaan Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 P.U. (B) 611/2018
(11)Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKL - Perubahan 1P.U. (B) 549/2019
(12)Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan) 2019 - Perubahan 1P.U. (A) 290/2019
(13)Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan WPKL - Perubahan 2P.U. (B) 104/2020
(14)Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan) 2020 -Perubahan 2P.U. (A) 52/2020
(15)Notis Penyediaan Draf Pelan StrukturP.U. (B) 116/2020
(16)Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Fi Bagi Pembelian Draf Pelan Struktur) 2020P.U. (A) 59/2020
(17)Notis Pelanjutan Tempoh BantahanP.U. (B) 178/2020
(18)Notis Pelanjutan Tempoh BantahanP.U. (B) 201/2020
(19)Pemberitahuan Penerimaan Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan WPKL - Perubahan 1P.U. (B) 299/2020
(20)Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan (Perubahan)) 2020 - Perubahan 1P.U. (A) 194/2020
(21)Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan tempatan Bagi WPKL - Perubahan 3P.U. (B) 331/2020
(22)Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan)( No. 2) 2020 - Perubahan 3P.U. (A) 206/2020
(23)Pemberitahuan Penerimaan Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKL - Perubahan 2P.U. (B) 635/2020
(24)Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan (Perubahan)(No. 2)) 2020 - Perubahan 2 P.U. (A) 339/2020
(25)Pemberitahuan Penerimaan Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKLP.U. (B) 258/2021
(26)Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan (Perubahan 3)(Bahagian 1)) 2021P.U. (A) 221/2021
(27)Pemberitahuan Penerimaan Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKL - Perubahan 3, Bahagian IIP.U. (B) 407/2021
(28)Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Pelan Tempatan (Perubahan 3)(Bahagian II)) 2021P.U. (A) 326/2021
(29)Notis Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan Bagi WPKL - Perubahan 4P.U. (B) 132/2022
(30) Kaedah-Kaedah (Perancangan) WP (Fi Bagi Pembelian Draf Cadangan Bagi Perubahan Pelan Tempatan) (Perubahan 4) 2022 - Perubahan 4
P.U. (A) 40/2022
(7)Akta Pengangkutan Jalan 1987 (AKTA 333)(1)Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan 1959 L.N. (A) 166/1959
(2)Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Saiz, Warna & Jenis) 1959L.N. 167/1959
(3)Kaedah-Kaedah Kenderaan Barangan (Memuatkan dan Memunggah) (Kuala Lumpur) 1962 L.N. 294/1962
(4)Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Terminal Bas)(Bandaraya Kuala Lumpur) 1973 P.U. (A) 60/1973
(5)Perintah Had Laju (Bandaraya Kuala Lumpur) 1989P.U. (A) 24/1989
(6)Perintah Pengangkutan Jalan (Kenderaan Bergerak Perlahan)(Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan)(Bandaraya Kuala Lumpur) 1994 P.U. (A) 400/1994
(7)Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Pengkompaunan Kesalahan) 2003 P.U. (A) 103/2003
(8)Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Notis Di Bawah Subseksyen 53(1)) 2003P.U. (A) 104/2003
(9)Perintah Pengangkutan Jalan (Perhentian Teksi)(WPKL) 2007 P.U. (A) 78/2007
(10)Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Fi Bagi Pengapitan, Pengalihan dan Penahanan Kenderaan Motor) 2012 P.U. (A) 11/2012
(11)Perintah Pengangkutan Jalan (Perhentian Bagi Kenderaan-Kenderaan Perkhidmatan Awam)(WPKL) 2012P.U. (A) 85/2012
(12)Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) WPKL 2016 P.U. (A) 196/2016
(13)Perintah Pengangkutan Jalan (Perizaban Jalan Sebagai Tempat Letak Kereta Bagi Kenderaan Orang Kurang Upaya)(WPKL) 2017 P.U. (A) 58/2017
(8)Akta Hiburan (WPKL) 1992 (AKTA 493)(1)Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) 1993 P.U. (A) 259/1993
(2)Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) (Mengkompaunkan Kesalahan) 1993 P.U. (A) 260/1993
(3)Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 1994 P.U. (A) 306/1994
(4)Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 2011 P.U. (A) 327/2011
(5)Kaedah-Kaedah Pusat Siber dan Kafe Siber (WPKL) 2012P.U. (A) 179/2012
(9)Akta Hotel (WPKL) 2003 (AKTA 626)(1)Peraturan-Peraturan Hotel (WPKL)(Pengkompaunan Kesalahan) 2013 P.U. (A) 283/2013
(10)Akta Pengurusan Strata 2013 (AKTA 757)(1)Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015 P.U. (A) 103/2015
(2)Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan Strata) 2015P.U. (A) 107/2015
(3)Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Pengkompaunan Kesalahan) 2019 P.U. (A) 116/2019

Jumlah Akta : 10
Jumlah Perundangan Subsidiari : 88

Skip to content